หน่วยงาน    ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน / สพร. ศพจ. ทั่วประเทศ
3.5K
3
6
3.1K
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพัทลุง
SMEs
องค์กร ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพัทลุง 
รายละเอียด
วิสัยทัศน์ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพัทลุง
 
“องค์การมีธรรมาภิบาล บริหารงานเชิงรุก ส่งเสริมเครือข่าย พัฒนาฝีมือแรงงานไทยสู่มาตรฐานสากล”
 
พันธกิจศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพัทลุง 
  1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากำลังแรงงาน 
  2. พัฒนาระบบรองรับมาตรฐานฝีมือแรงงานสู่มาตรฐานสากล 
  3. พัฒนาและทดสอบกำลังแรงงานให้มีมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  4. พัฒนากำลังแรงงานให้มีสมรรถนะเพื่อเพิ่มผลิตภาพรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี
เป้าประสงค์
  1. แรงงานในพื้นที่มีทักษะฝีมือ ความรู้ ความสามารถได้มาตรฐานสากล 
  2. องค์กรมีการบริหารงานที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล
ที่ตั้ง 255 หมู่ที่ 9 ถ.เพชรเกษม ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โทรศัพท์ 074-682163-4
โทรสาร -
อีเมล์ kanya.si@dsd.go.th
เว็บไซต์
Facebook 
www.facebook.com/PhatthalungDSD/
ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2562
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 6 คะแนน
มีผู้เข้าชม 3,549 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 3 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด