หน้าดาวน์โหลด   เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสั...   ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเ... 
90K
twitter
google plus
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางในการซื้อขายสินค้าเกษตรในภูมิภาคอาเซียน และเป็นผู้ชี้นำราคาสินค้าเกษตรสำสคัญในตลาดโลกได้ในอนาคต

 File size : 0.338 MB.
 Type : pdf
11-11-2558กรมการค้าภายใน
(203)
Detail : 
ในปี 2550 และ 2551 ธสน. มีมูลค่าการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจำนวนเท่าใด

 File size : 0.102 MB.
 Type : pdf
01-10-2558ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(142)
Detail : 
กรณีค่าเงินบาทอ่อนตัวหรือแข็งตัวเมื่อเทียบกับสกุลเงิน USD มีข้อแนะนำอย่างไร ว่าควรจะทำ Forward Contract ในช่วงเวลาใดถึงจะดีและได้ประโยชน์สูงสุด

 File size : 0.094 MB.
 Type : pdf
01-10-2558ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(139)
Detail : 
การผ่านการรับรองมาตรฐานเป็นเสมือนการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ที่ติดต่อทำธุรกรรมด้วย ประกอบกับมาตรฐานแต่ละชนิดมีรายละเอียดการรับรองที่แตกต่างกัน

 File size : 0.107 MB.
 Type : pdf
01-10-2558ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(118)
Detail : 
ผู้ที่จะเข้าเป็นนักลงทุนในนิวซีแลนด์ มีสิทธิ์ขอ residence permit เป็นนักลงทุนได้ในนิวซีแลนด์เป็นเวลา 5 ปี

 File size : 0.117 MB.
 Type : pdf
01-10-2558ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(163)
Detail : 
ประเทศในตะวันออกกลางซึ่งเป็นคู่ค้าสำคัญในการส่งออกเครื่องประดับของไทย ได้แก่ สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ ซาอุดีอาระเบีย และบาห์เรน ซึ่งมีระเบียบนำเข้าเครื่องประดับสำคัญ ดังนี้

 File size : 0.095 MB.
 Type : pdf
01-10-2558ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(148)
Detail : 
อยากทราบว่าคนที่เป็นกลุ่ม ไม่ใช่บริษัทจะกู้เงินได้หรือไม่ และต้องใช้หลักฐานอะไร?

 File size : 0.081 MB.
 Type : pdf
01-10-2558ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(136)
Detail : 
โครงการของรัฐที่ได้รับเงินทุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้ใช้วัตถุดิบ เช่น เหล็ก และสินค้า

 File size : 0.732 MB.
 Type : pdf
01-10-2558ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(132)
Detail : 
สำหรับผู้ส่งออกที่มีประสบการณ์ในการส่งออก มีการติดตามภาระคงค้างจากคู่ค้าอย่างเป็นระบบ

 File size : 0.757 MB.
 Type : pdf
01-10-2558ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(140)
Detail : 
ส่งเสริมโครงการสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐานที่มีผลต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขันของการส่งออกไทย

 File size : 0.72 MB.
 Type : pdf
01-10-2558ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(114)
Detail : 
ธุรกิจแข่งขันในการนำเสนอสินค้าละบริการที่มีคุณค่ามากที่สุด

 File size : 0.459 MB.
 Type : pdf
01-10-2558ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(142)
Detail : 
ภาษีสินค้าอุตสาหกรรมลดไปมากแล้ว แต่มีมาตรการทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี ผุดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 File size : 0.509 MB.
 Type : pdf
01-10-2558ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(91)
Detail : 
ธุรกิจส่งออกไได้ปรับตัวอย่างมากแล้ว ปัญหาอยู่ที่ ภาวะการแข่งขันทางการค้า /การลงทุนรุนแรง

 File size : 0.205 MB.
 Type : pdf
01-10-2558ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(95)
Detail : 
รัสเซีย..ปฏิรูประบบเศรษฐกิจจากระบบวางแผนส่วนกลางไปสู่ระบบเสรีนิยมตั้งแต่ปี 1992

 File size : 0.435 MB.
 Type : pdf
01-10-2558ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(121)
Detail : 
กลุ่มผู้มีรายได้สูง กลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นชนชาติของประเทศและเชื้อสายจากราชวงศ์หรือนักลงทุนจากต่างประเทศ

 File size : 0.407 MB.
 Type : pdf
01-10-2558ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(157)
Detail : 
พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงวานภาครัฐ เอกชนและผู้ใช้บริการ

 File size : 0.619 MB.
 Type : pdf
01-10-2558ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(149)
Detail : 
 ให้สินเชื่อสำหรับผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ในกระบวนการส่งออกเพื่อขยาย ปรับปรุง หรือ ยกระดับการให้บริการ

 File size : 0.729 MB.
 Type : pdf
01-10-2558ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(156)
Detail : 
การเปลี่ยนแปลงของประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบัน เศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน(GMS) การสนับสนุนการส่งออกและลงทุนในต่างประเทศ

 File size : 4.315 MB.
 Type : ppt
01-10-2558ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(174)
Detail : 
ศักยภาพของเวียดนาม ประชากรมากและอัตราขยายตัวสูง เครือข่ายในต่างประเทศขยายตัวอย่างรวดเร็ว

 File size : 0.596 MB.
 Type : pdf
01-10-2558ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(162)
Detail : 
สนับสนุน Trading Company เพื่อเป็นช่องทางในการกระจายสินค้าสู่ตลาดโลก


 File size : 0.153 MB.
 Type : pdf
01-10-2558ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(123)
Detail : 
การส่งออกส่วนใหญ่ของเอเชียเป็นการส่งออกของกลุ่ม EA 10* ด้วยสัดส่วนสูงถึงกว่า 26% ของมูลค่าส่งออกของทั้งโลกในปี2547

 File size : 0.544 MB.
 Type : pdf
01-10-2558ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(96)
Detail : 
สินค้าเกษตร/อุตฯเกษตร +14.0% ยางพารา มันสำปะหลัง อาหาร (กุ้ง อาหาร ทะเลกระป๋องและแปรรูป ผัก ผลไม้ ไก่)

 File size : 0.264 MB.
 Type : pdf
01-10-2558ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(130)
Detail : 
ความสัมพันธ์ในครอบครัว ในครอบครัวรัสเซียจะมีโครงสร้างและความสัมพันธ์คล้ายกับครอบครัวเอเชียมากกว่าครอบครัวยุโรป

 File size : 0.163 MB.
 Type : pdf
01-10-2558ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(274)
Detail : 
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่คล้ายกัน ความรู้จัก และติดต่อค้าขาย  กันเป็นเวลายาวนานนับร้อยปี

 File size : 0.479 MB.
 Type : ppt
01-10-2558ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(219)
Detail : 
บริการที่เกี่ยวกับการอ้องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้  ให้บริการจอง Forward contract สำหรับผู้ส่งออก  ให้บริการจอง Forward contract สำหรับผู้นำเข้า

 File size : 0.219 MB.
 Type : pdf
01-10-2558ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(150)
Detail : 
ทำไมต้อง Pan Asia : บทบาทของภูมิภาคเอเชียต่อเศรษฐกิจโลกกำลังทวีความสำคัญมากขึ้น

 File size : 0.562 MB.
 Type : pdf
29-05-2555EXIM Bank
(345)
Detail : 
เป้าหมายการส่งออก ปี 2549 กำหนดให้ขยายตัวร้อยละ 17.5 คิดเป็นมูลค่า 130,288 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
 File size : 0.269 MB.
 Type : pdf
29-05-2555EXIM Bank
(418)
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด7,932 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
546 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,970 
  รวมสัญญาต่างๆ
278 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
345 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
746 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
575 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
55 
  SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Service SMEs)
148 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.