เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง "ทิศทางเศรษฐกิจไทย 2551 : ความหวังจากการเลือกตั้ง"
Download