เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง "ฝ่าวิกฤติ...ปรับกลยุทธ์ รับมือการส่งออกไทย ปี 2008"
Download