บทความทั้งหมด    บทความ SMEs    การเงิน บัญชี ภาษี การลงทุน    บัญชี ภาษี
1.4K
2 นาที
28 มกราคม 2562
เรื่องต้องรู้! วางแผนภาษีกับเงินบริจาค


กลุ่มเงินบริจาค

กลุ่มเงินบริจาค พิจารณาการบริจาคกันดีๆ นะคราบ เป็นการวางแผนภาษี บางกลุ่มบริจาคแล้วได้สิทธิทางภาษี 1 เท่า 2 เท่า
 
1. เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา
 
ใครจะบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา อย่าลืมขอใบเสร็จรับเงินที่ระบุชื่อ-นามสกุลของเราอย่างครบถ้วน เพราะใบเสร็จรับเงินนี้สามารถนำมาเป็นหลักฐานยื่นลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอย่างอื่นก่อนหักลดหย่อนเงินบริจาค เช่น หากเราบริจาคเงินให้สถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 2,000 บาท ก็จะสามารถหักลดหย่อนได้ 2 เท่า คือ 4,000 บาท เลยทีเดียว
 
2. เงินบริจาคให้แก่สถานพยาบาลของรัฐ
 
สามารถหักลดหย่อนได้ 2 เท่าของจำนวนเงินที่บริจาค รวมทั้งกรณีบริษัทห้างหุ้นส่วน หรือนิติบุคคลที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้สถานพยาบาลของรัฐ ก็สามารถหักเป็นรายจ่ายได้ 2 เท่าเช่นกัน แต่เมื่อรวมกับเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษาแล้วต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนอื่น ๆ แล้ว
 
3. เงินบริจาคเข้ากองทุนวิจัยและนวัตกรรม 4 กองทุน

ประกอบด้วย กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ, กองทุนสนับสนุนการวิจัย, กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา และกองทุนเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุข สามารถนำค่าใช้จ่ายหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า แต่เมื่อรวมกับการบริจาคด้านการศึกษาต้องไม่เกิน 10% ของเงินบริจาค 

4. เงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ

เงินบริจาคกลุ่มนี้ประกอบด้วย
 • เงินบริจาคให้แก่กองทุนพัฒนาครู คณาจารย์
 • เงินบริจาคในการจัดหาหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการอ่าน
 • เงินบริจาคในการจัดให้คนพิการได้รับสิทธิประโยชน์
 • เงินบริจาคให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 • เงินบริจาคให้โครงการฝึกอบรมอาชีพ และการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟู สงเคราะห์เด็กและเยาวชนของสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน หรือศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนในกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม
 • เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการกีฬา
 • เงินบริจาคเข้ากองทุนยุติธรรม เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
ทั้งหมดนี้สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของจำนวนที่จ่ายจริง แต่เมื่อรวมกับยกเว้นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา ต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน

5. เงินบริจาคช่วยเหลือเหตุอุทกภัย
 
ใครที่บริจาคเงินช่วยเหลือเหตุน้ำท่วมในเมืองไทยและประเทศลาวในช่วงปี 2561 สามารถนำเงินบริจาคมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้เท่ากับจำนวนเงินที่บริจาคจริง แต่เมื่อรวมกับเงินบริจาคอื่น ๆ แล้ว ต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้สุทธิ
 
6. เงินบริจาคทั่วไป

นอกจากการบริจาคเงินเพื่อการศึกษาและสาธารณประโยชน์ที่กล่าวไปแล้ว ก็ยังสามารถนำเงินบริจาคเพื่อการกุศลอื่น ๆ ในเดือนมกราคม-ธันวาคม 2561 มาหักลดหย่อนได้อีก แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอย่างอื่น

 
กลุ่มค่าลดหย่อนตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ
1. ท่องเที่ยวเมืองรอง

เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในเมืองรอง รัฐบาลจึงไฟเขียวให้คนที่เดินทางไปท่องเที่ยวเมืองรอง สามารถนำค่าใช้จ่ายมาหักลดหย่อนภาษีได้ตามจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท โดยมีเงื่อนไขคือ
 
- ต้องเดินทางท่องเที่ยวในเมืองรอง 55 จังหวัด ช่วงวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561
 
2. ช้อปช่วยชาติ 2561

สามารถนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้า มาลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15,000 บาท โดยสินค้าที่ซื้อและออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูประหว่างวันที่ 15-31 ธันวาคม 2561 จะนำมาลดหย่อนภาษีปี 2561 ได้
 
หากซื้อสินค้าในวันที่ 1-16 มกราคม 2562 จะไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษี 2561 ได้ แต่ต้องนำไปลดหย่อนภาษีปี 2562 ที่จะยื่นแบบในปี 2563
 
สำหรับสินค้าที่เข้าร่วมโครงการช้อปช่วยชาติ 2561 มีเพียง 3 รายการ คือ
 • ยางรถ
 • หนังสือ
 • สินค้า otop
วิธีคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90 - ภ.ง.ด.91)
 
สำหรับใครที่ยังไม่ทราบว่า แบบภาษี ภ.ง.ด.90 กับ ภ.ง.ด.91 แตกต่างกันอย่างไร ก่อนจะไปคิดคำนวณภาษีกันลองมาทำความเข้าใจแบบง่าย ๆ กันก่อน เมื่อรูัแล้วก็ลองไปดูวิธีคิดภาษีกันได้เลย
 • ภ.ง.ด.90 คือ ผู้ที่มีรายได้นอกเหนือจากเงินเดือนที่ได้รับ เช่น ค้าขายแบบบุคคลธรรมดา เงินปันผล หรืออื่น ๆ
 • ภ.ง.ด.91 คือ ผู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือนเพียงอย่างเดียว โดยไม่มีรายได้ทางอื่น
สุดท้ายผู้มีรายได้ แบบบุคคลธรรมดา อย่าลืมยื่นภาษีกันนะคราบ ภายใน วันที่ 31 มีนาคม 2562