Chester's Grill
จัมปิ้งเคลย์
Top TFC
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหาธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
คำฮิต : ไก่ทอดสมุนไพร เชียงคำ..
อาร์ต เทรนเนอร์.. บิงซูบอย..
ASEAN (10)
 Brunei
 Cambodia
 Indonesia (388)
 Laos
 Malaysia (310)
 Myanmar
 Philippines (951)
 Singapore (5)
 Thailand (552)
 Vietnam
ASEAN +3 (13)
ASEAN +6 (16)
Choose Language :
Brunei
Cambodia
Indonesia
Laos
Malaysia
Myanmar
Philippines
Singapore
Thailand
Vietnam
China
Japan
South Korea
Australia
India
New Zealand
เข้าชม 1,426,619 ครั้ง  
 

"ASEAN Economic Community: AEC"

อาเซียน (ASEAN) หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations)เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นตามปฏิญญากรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 มีประเทศ สมาชิกรวม 10 ประเทศ แบ่งเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศ คือบรูไน ดารุสซาลาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย และประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ 4 ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม หรือเรียกว่า กลุ่ม CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam)

ประชาคมอาเซียน

ในการประชุมผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2546 ที่บาหลี ผู้นำอาเซียนได้ตอบสนองต่อการบรรลุวิสัยทัศน์อาเซียนเพิ่มเติม โดยได้ลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน (Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II) เห็นชอบให้มีการจัดตั้ง ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) ต่อมาภายหลังผู้นำตกลงให้ปรับเวลาเป็นภายในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ.2015) ประชาคมอาเซียนนี้จะประกอบด้วย 3 เสาหลัก (pillars) ได้แก่

 1. ประชาคมความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Community& ndash ASC) มีวัตถุประสงค์ที่จะทำให้ประเทศในภูมิภาคอยู่อย่างสันติสุข แก้ไขปัญหาภายในภูมิภาคโดยสันติวิธี และยึดมั่นในหลักความมั่นคงรอบด้าน
 2. ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC) มีวัตถุประสงค์ที่จะทำให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ร่วมกันในสังคมที่เอื้ออาทร ประชากรมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี ได้รับการพัฒนาในทุกด้าน และมีความมั่นคงทางสังคม (social security)
 3. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆ ได้ โดย
  • มุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรีของสินค้า การบริการ การลงทุน เงินทุน การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการลดปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางสังคม
  • มุ่งที่จะจัดตั้งให้อาเซียนเป็นตลาดเดียวและเป็นฐานการผลิต โดยจะริเริ่มกลไกและมาตรการใหม่ๆ ในการปฏิบัติตามข้อริเริ่มทางเศรษฐกิจที่มีอยู่แล้ว
  • ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน (กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม หรือ CLMV) เพื่อลดช่องว่างของระดับการพัฒนา และช่วยให้ประเทศเหล่านี้เข้าร่วมในกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน
  • ส่งเสริมความร่วมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค ตลาดการเงิน และตลาดเงินทุน การประกันภัยและภาษีอากร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม กรอบความร่วมมือด้านกฎหมาย การพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตร พลังงาน การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการยกระดับการศึกษาและการพัฒนาฝีมือ
 
 
 
เดือนตุลาคมเป็นอีกหนึ่งเดือนที่มีความสำคัญหลายอย่างหนึ่งในเทศกาลสำคัญที่มาบรรจบในเดือนนี้ก็คือเทศกาลกินเจ โดยปกติจะเริ่มตั้งแต่ขึ้น 1 ค่ำเดือน 9 ตามปฏิทินจีนซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 20-28 ตุลาคม 2560  แน่นอนว่าบรรดาร้านอาหารทั้งหลายก็ต้องมีการปรับตัวรับเทศกาลนี้ที่คาดว่าจะมีเงิ...
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | เข้าชม 400 ครั้ง | 10/10/2560| อ่านต่อ อ่านต่อ
 
ปี 2017 นี้แนวโน้มเศรษฐกิจก็ยังทรงตัวแต่เรื่องการตลาดถ้าไม่ดิ้นรนเพิ่มขึ้นก็คงจะยิ่งจมดิ่งกันไปใหญ่ ปีนี้เราจึงเห็นตลาดหลายแห่งปรับปรุงโฉมใหม่หรือบางแห่งก็เปิดตัวใหม่ขึ้นมา เพื่อสร้างสีสันทางการค้าและก็ดูจะดึงดูดคนได้ดีทีเดียว www.ThaiFranchiseCenter.com พาทุกท่านมาชม20ตลาดนัดปี2...
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | เข้าชม 8120 ครั้ง | 26/9/2560| อ่านต่อ อ่านต่อ
 
บทความทั้งหมด
 
ชื่อไฟล์ วันที่เพิ่ม อ้างอิง ดาวน์โหลด
รายงานผลการศึกษา โครงการสร้างกลยุทธ์พัฒนาศักยภาพธุรกิจไทยรองรับการค้าเสรี 
  ( ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) > ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) )

Detail : ศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจและธุรกิจไทยเปรียบเทียบกับ กลุ่มประเทศที่มีศักยภาพในการเชื่อมโยงธุรกิจภายในภูมิภาคอาเซียน

 File size : 17.318 MB.
 Type : pdf

13/11/2558 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(169)
โอกาสจากการใช้ประโยชน์จากการเปิดเสรีด้านการลงทุนภายใต้ AEC/FTA 
  ( ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) > ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) )

Detail : Asean Economic Community ก่อตั้งขึ้นตามปฎิญญากรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ประกอบด้วยสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย


 File size : 0.23 MB.
 Type : pdf

30/12/2557 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(493)
บทความทั้งหมด
หอการค้า
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการต่างประเทศ
สถานทูตไทย
อื่น ๆ
  
Brunei   www.nccibd.com Cambodia   www.ppcc.org.kh
Myanmar   www.umfcci.com Indonesia   www.kadin-indonesia.or.id
Laos   www.lncci.laotel.com Malaysia   www.micci.com
Philippines   www.philippinechamber.com Singapore   www.sicc.com.sg
Thailand   www.thaichamber.org Vietnam   www.vcci.com.vn
 
 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |   |

Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.