5.7K
Choose Language :
Brunei
Cambodia
Indonesia
Laos
Malaysia
Myanmar
Philippines
Singapore
Thailand
Vietnam
China
Japan
South Korea
Australia
India
New Zealand
สาธารณรัฐเกาหลี
(Republic of Korea)


ข้อมูลทั่วไป (ข้อมูล ปี 2010)

เมืองหลวง: โซล
พื้นที่: 98,480 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร(2010): 49.02 ล้านคน
ภาษา: เกาหลี
GDP: 1.07 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ
GDP per capita: 19,100 เหรียญสหรัฐฯ

การค้าระหว่างไทย – เกาหลีใต้ (2010)
  • มูลค่าการค้าระหว่างประเทศไทย-เกาหลีใต้: มูลค่าการส่งออก 3,609.90 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มูลค่าการนำเข้า 8,060.9 ล้านเหรียญสหรัฐ ไทยเสียเปรียบดุลการค้า -4,451 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ชื่อไฟล์ วันที่เพิ่ม อ้างอิง ดาวน์โหลด
ประกาศกรมศุลกากร ที่ 8 /2555 อาเซียน-เกาหลี AKFTA 
  ( ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) > ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC))

Detail : ในกรณีที่ผู้นำของเข้าได้ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรแล้ว แต่ไม่ได้บันทึกข้อมูลการสงวนสิทธิการขอคืนอาการภายหลัง

 File size : 0.55 MB.
 Type : pdf

07/01/2556 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(849)
Country Profile ประเทศเกาหลีใต้   
  ( ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) > ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC))

Detail : การคมนาคมระหว่างไทยและเกาหลีใต้ที่มีความสะดวก รวดเร็วนั้น เป็นการเดินทางทางอากาศ

 File size : 1.019 MB.
 Type : pdf

23/04/2555 การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(1,184)
หอการค้า
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการต่างประเทศ
สถานทูตไทย
อื่น ๆ
  
Brunei   www.nccibd.com Cambodia   www.ppcc.org.kh
Myanmar   www.umfcci.com Indonesia   www.kadin-indonesia.or.id
Laos   www.lncci.laotel.com Malaysia   www.micci.com
Philippines   www.philippinechamber.com Singapore   www.sicc.com.sg
Thailand   www.thaichamber.org Vietnam   www.vcci.com.vn
 
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.