ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
46K
181
4.2K
แม็ธโฮม
(Math Home)
Math Home มุ่งส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางคณิตศาสตร์และภาษาให้แก่เด็กไทย เน้นให้ผู้เรียนมีความสุขและสนุกไปกับการเรียนรู้ เอกสารในการเรียนถูกออกแบบให้มีความเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน เน้นเสริมสร้างทักษะพื้นฐานไปสู่ระดับสูง พัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา พัฒนาทักษะเพื่อความเข้าใจในระดับสูง พัฒนาความคิดและจินตนาการของสมองอย่างสอดคล้องให้กับผู้เรียน 

โดยเราเน้นการดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อให้เด็กๆนำสิ่งที่เรียนไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันและในโรงเรียน โดยเอกสารในการเรียนได้ออกแบบให้สอดคล้องกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหาการเรียนนั้นๆได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และประสบผลสำเร็จในการเรียน
6 เดือน – 1 ปี
Math Home ก่อตั้งจากความปรารถนาดีที่อยากเห็นเด็กๆได้รับความรู้ ทางคณิตศาสตร์และภาษา โดยที่พวกเขาสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนบนพื้นฐานจากความพยายามของตนเองเป็นที่ตั้ง ประกอบกับการเอาใจใส่จากครูผู้สอนที่จะดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล ช่วยทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง และมีความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร์

Math Home เป็นระบบการเรียนคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ Math (English Program) แบบเน้นการเรียนเป็นรายบุคคล มุ่งเน้นให้เด็กสามารถ คิดวิเคราะห์ ได้อย่างเป็นระบบ เน้นปูพื้นฐานทักษะ คณิตศาสตร์และการแก้ไขโจทย์ปัญหา บวกกับการเรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่เน้นให้เด็กมีการอ่าน การเขียน จับใจความได้อย่างเป็นลำดับ

1.หลักสูตรคณิตศาสตร์

เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ระดับอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ครอบคลุมทั้งการคิดคำนวนและโจทย์ปัญหา อิงตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นลักษณะการเรียนแบบรายบุคคล ผู้เรียนจะเริ่มต้นจากระดับง่ายตามพื้นฐานที่แต่ละคนมี และพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องสู่ระดับที่สูงขึ้น ครูผู้สอนจะดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล ให้คำแนะนำและร่วมวางแผนการเรียน โดยผู้เรียนสามารถมาเรียนที่ศูนย์ 2-3 วันต่ออาทิตย์ 

เริ่มจากระดับที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน เน้นเสริมสร้างทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ดี และเน้นเทคนิคในการแก้โจทย์คณิตศาสตร์โดยการให้เห็นภาพ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จากหลักสูตรที่มีความต่อเนื่อง และสามารถเรียนรู้เนื้อหาเทียบเท่าในชั้นเรียนในโรงเรียนและเกินระดับชั้นเรียนได้ในที่สุด


2.หลักสูตรภาษาอังกฤษ

Reading / Listening / Writing / Speaking / Grammar วิชาภาษาอังกฤษนั้นเริ่มต้นความสามารถในการอ่าน การเขียน จากระดับพื้นฐานไปสู่ระดับสูง นักเรียนจะเริ่มสะสมคำศัพท์ และฝึกฝนเพื่อสร้างความสามารถการอ่าน การเขียน ขั้นพื้นฐาน จากนั้น จะก้าวไปสู่การเรียนโครงสร้างประโยค การแต่งประโยค การสรุปจับใจความ และการอ่านวิเคราะห์ คุณครูจะพิจารณาความเหมาะสมและความสามารถของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ทั้งทางด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน


3. หลักสูตรภาษาไทย 

ฟัง / พูด / อ่าน / เขียน / หลักภาษา บ่อยครั้งที่เราพบว่าเด็กๆ อ่านหนังสือไม่ออก อ่านจับใจความไม่ได้ เป็นเหตุให้เด็กๆทำโจทย์ปัญหาไม่ได้ Math Home จึงมุ่งเน้นพัฒนาทักษะทั้ง 4 ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อความเข้าใจในหลักภาษาไทย และพัฒนาการอ่านจับใจความให้แก่นักเรียน โดยเริ่มตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียน เพื่อให้เด็กๆมีความพร้อมหลังจากขึ้นชั้นประถมแล้ว อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาสมองและศักยภาพในการเรียนรู้ของนักเรียน การทำความเข้าใจ และคิดวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ การสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็ก ยังจะทำให้พวกเขามีมุมมองชีวิตที่กว้างไกล โดยผ่านหนังสือที่พวกเขาได้อ่านอีกด้วย 


4.หลักสูตรคณิตศาสตร์ (Math English Program)

เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถม ที่มีเนื้อหาเป็น ภาษาอังกฤษทั้งหมด ทั้งคำนวณและโจทย์ปัญหา  ผู้เรียนและผู้สอนจะต้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษสามารถอ่านโจทย์และเข้าใจได้ การเรียนจะเป็นแบบรายบุคคล ผู้เรียนจะเริ่มต้นจากระดับง่ายตามพื้นฐานที่แต่ละคนมี และพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องสู่ระดับที่สูงขึ้น ครูผู้สอนจะดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล ให้คำแนะนำและร่วมวางแผนการเรียน โดยผู้เรียนสามารถมาเรียนที่ศูนย์ 2-3 วันต่ออาทิตย์ 

เริ่มจากระดับที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน เน้นเสริมสร้างทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ดี และเน้นเทคนิคในการแก้โจทย์คณิตศาสตร์โดยการให้เห็นภาพ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จากหลักสูตรที่มีความต่อเนื่อง และสามารถเรียนรู้เนื้อหาเทียบเท่าในชั้นเรียนในโรงเรียนและเกินระดับชั้นเรียนได้ในที่สุด

ลักษณะการเรียนจะเป็นแบบรายบุคคล ผู้เรียนจะเริ่มต้นจากระดับง่ายตามพื้นฐานแต่ละคน และพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องสู่ระดับที่สูงขึ้น ครูผู้สอนจะดูแลเด็กเป็นรายบุคคล ให้คำแนะนำและร่วมวางแผนการเรียน โดยผู้เรียนสามารถมาเรียนที่ศูนย์ 2-3 วัน/สัปดาห์

ค่าเรียน 
 • 1,200-1,300 บาท/เดือน/1 วิชา (คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย) 
 • 1,500 บาท/เดือน/1 วิชา( Math English Program)
ค่าแรกเข้า 300 บาท 

สาขารายละเอียด
สำนักงานใหญ่
1 สาขา
รายละเอียดสาขา
 1. สาขา อ.เมือง จ.ขอนแก่น (ถ.ชาตะผดุง)
แฟรนไชส์ซี่
54 สาขา
รายละเอียดสาขา
 1. สาขา อ.เมือง จ.ขอนแก่น (ถ.ดรุณสำราญ) 
 2. สาขา อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 
 3. สาขา อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 
 4. สาขา อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 
 5. สาขา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 
 6. สาขา ต.หัวทะเล จ.นครราชสีมา
 7. สาขาอ.เมือง จ.จันทบุรี
 8. สาขาโรงเรียนกรุณาศึกษา ฝ่ายปฐมวัย บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
 9. สาขา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
 10. สาขา นครราชสีมา
 11. สาขา อ.มะขาม จ.จันทบุรี 
 12. สาขา รร.บึงกาฬพิทักษ์ศึกษา จ.บึงกาฬ 
 13.  สาขา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
 14. สาขาบ้านโนนตุ่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น
 15. สาขา อ.เมือง จ.ชลบุรี
 16. สาขา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
 17. สาขา อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 
 18. สาขา อ่างศิลา จ.ชลบุรี 
 19. สาขา อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
 20. สาขา อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 
 21. สาขา อ.เลิงนกทา  จ.ยโสธร 
 22. สาขา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 
 23. สาขา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
 24. สาขา อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
 25. สาขา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 
 26. สาขา กรุงเทพมหานคร ซ.สุขสวัสดิ์ 26 
 27. สาขา อ.เมือง จ.ระยอง 
 28. สาขา นาตาขวัญ จ.ระยอง 
 29. สาขา ถ.อัมพวา จ.จันทบุรี 
 30. สาขา วัดพระธาตุ 9 ชั้น จ.ขอนแก่น 
รวมสาขาทั้งหมด55 สาขา
แบบที่ 1 (Royalty Fee 10% สัญญา 3 ปี เงินประกัน 3,000 บาท ได้คืนเมื่อยกเลิกสัญญา)
 • วิชาคณิตศาสตร์ 55,000 บาท
 • วิชาภาษาอังกฤษ 39,000 บาท
 • วิชา Math English program 50,000 บาท

แบบที่ 2 (Royalty Fee 10% สัญญา 3 ปี เงินประกัน 3,000 บาทได้คืนเมื่อยกเลิกสัญญา)
 • คณิตศาสตร์+ภาษาอังกฤษ แถม ภาษาไทย(6 ระดับ) 90,000 บาท
 • คณิตศาสตร์+ภาษาอังกฤษ+Math English program แถม ภาษาไทย(6 ระดับ) 135,000 บาท

แบบที่ 3 (ไม่มีค่า Royalty Fee สัญญา 5 ปี เงินประกัน 3,000 บาท ได้คืนเมื่อยกเลิกสัญญา)
 • วิชาคณิตศาสตร์  95,000 บาท
 • วิชาภาษาอังกฤษ 70,000 บาท
 • วิชา Math English program 90,000 บาท

แบบที่ 4 (ไม่มีค่า Royalty Fee สัญญา 5 ปี เงินประกัน 3,000 บาท ได้คืนเมื่อยกเลิกสัญญา)
 • คณิตศาสตร์+ภาษาอังกฤษ แถม ภาษาไทย(6 ระดับ) 160,000 บาท
 • คณิตศาสตร์+ภาษาอังกฤษ+Math English program แถม ภาษาไทย(6 ระดับ) 235,000 บาท
 1. สุภาพบุรุษ หรือ สุภาพสตรี
 2. มีใจรักด้านการศึกษา
 3. มีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์
 4. มีเวลาเพียงพอ ที่สามารถดูแลกิจการได้
 5. มีสถานที่พร้อมในการเปิดดำเนินงาน
 6. การศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
 1. สิทธิ์ในการใช้ชื่อ เครื่องหมายการค้า และแบบฝึกหัด Math Home
 2. ตัวอย่างแบบฝักหัด ระดับละ 3 เล่ม (เฉพาะระดับประถมเท่านั้น)
 3. ตัวอย่าง แบบฝึกหัด จัดเข้ารูปเล่ม (1เล่ม/ระดับหลัก)
 4. สมุดเฉลย ระดับละ 2 เล่ม
 5. ป้ายอะครีลิค Math Home 1 ป้าย
 6. ป้ายไวนิล Math Home 1 แผ่น
 7. แผ่นโฟม เนื้อหาหลักสูตร 1ชุด
 8. ธงญี่ปุ่น 1 ชุด
 9. Sticker Math Home 5 แผ่น 
 10. ซองใส่แบบฝึกหัด 30 ซอง
 11. Record book 30 เล่ม
 12. ใบปลิว 1,000 แผ่น
 13. เสื้อยืด-เสื้อทีม Math Home อย่างละ 2 ตัว
 14. การฝึกอบรมครูผู้สอนคำปรึกษาการบริหารศูนย์
Math Home เชื่อมั่นว่า เราเป็นแฟรนไชส์การศึกษาที่ราคาถูกที่สุด เพราะเราอยากให้เข้าถึงเด็กๆในทุกพื้นที่ เพื่อให้ผู้ประกอบการตัดสินใจได้ง่ายมากขึ้น

และ Math Home ยังมั่นใจอีกด้วยว่า ตัวงานของ Math Home เอง ได้ถูกออกแบบด้วยมือของตัวเองทั้งหมด ไม่ได้ไปขโมยผลงานของใครมา ทำให้ผู้ประกอบการมั่นใจได้ว่า

”ถ้างานของ Math Home ไม่ดีจริง คงไม่มีใครขโมยงานของเราไปขายแน่นอน”

ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อผู้บริหารคุณนิติวัฒน์ โพธิปัญญา
ชื่อผู้ติดต่อคุณนิติวัฒน์ โพธิปัญญา
ที่อยู่
212/12 ตึกเซนทาร่าซิตี้ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
มือถือ
062xxx
อีเมล์
 matxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  แม็ธโฮม
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. นิศารัตน์ xxx 09289xxx Numayxxx
2. ปณวรรธxxx 06315xxx pranaxxx
3. ธิติมาxxx 09941xxx tbenjxxx
4. นัทธพงศ์xxx 06307xxx Nureexxx
5. นริสราxxx 06251xxx conanxxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม4,245 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 45,508 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 181 คน
แม็ธโฮม
กรอกข้อมูลเพื่อ รับสิทธิพิเศษ!
แฟรนไชส์น่าซื้อ