Freshmart
จัมปิ้งเคลย์
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหา นิคมอุตสาหกรรม
คำฮิต : นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง..
นิคมอุตสาหกรรมภ.. นิคมอุตสาหกรรมแ..
หน้าแรก
นิคมอุตสาหกรรม (1,903)
นิคมอุตสาหกรรม ทั่วไทย57 
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
ภาคกลาง18 
ภาคตะวันออก30 
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
สถิตินิคมอุตสาหกรรม
จำนวนโรงงาน 2,319,820 
สถิติเว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม329,287 
จำนวนสมาชิก36,332 
 
สถิติผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรม
ทั้งหมด608
เดือนนี้1
วันนี้0
นิคมอุตสาหกรรมมาใหม่
10 อันดับล่าสุด
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคกลาง
 18 มิถุนายน 2557 
ภาคกลาง
 16 พฤษภาคม 2557 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 16 พฤษภาคม 2557 
ภาคตะวันออก
 15 พฤษภาคม 2557 ผู้พัฒนานิคมบริษัท ซี.เอ.เอส. แอสเซท จำกัด
ชื่อนิคม (ไทย)นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร
ชื่อนิคม (อังกฤษ)SINSAKHON Industrial Estate
ที่ตั้งเลขที่ 30/1 หมู่ 2 ถนน เจษฎาวิถี ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
รายละเอียดนิคมอุตสาหกรรมในรูปแบบ Cluster กลยุทธ์ใหม่ของภาครัฐที่จะรวมกลุ่มผู้ประกอบการด้านการพิมพ์ทั้งกระบวนการ ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบก่อนการพิมพ์ การพิมพ์ หลังพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ รวมถึงวัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมาอยู่ในพื้นที่เดียวกัน เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการในเครือข่ายวิสาหกิจเดียวกัน ทั้งในด้านการตลาด เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนาคุณภาพงาน เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทย ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์รวมแห่งนวัตกรรมทางการพิมพ์ และมีศักยภาพการแข่งขันระดับโลก

พื้นที่ทั้งหมด840 ไร่
รายละเอียดพื้นที่
 • เนื้อที่ทั้งหมด 840 ไร่
 • เขตอุตสาหกรรมการพิมพ์ 595 ไร่
 • เขตที่ราชการ สำนักงานและบริการ 4 ไร่
 • พื้นที่สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก 241 ไร่
 • ผังการใช้พื้นที่
 • ผังแสดงพื้นที่ว่าง
 • สถานภาพผู้ใช้ที่ดินในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป

พื้นที่ว่าง-
ราคาขาย/เช่า
 • เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 4,000,000 บาท / ไร่


อัตราค่าบริการ ค่าบำรุงรักษา
 • 800 บาท / ไร่ / เดือน
ค่าน้ำประปา
 • การประปาส่วนภูมิภาคเรียกเก็บจากผู้ใช้น้ำโดยตรง
ค่าไฟฟ้า  
 • ตามอัตรามาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ค่าโทรศัพท์  
 • ตามอัตราค่าบริการของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ค่าบริการรายเดือน 100 บาท ในเขตเดียวกันครั้งละ 3 บาท
สิ่งอำนวยความสะดวก ระบบน้ำประปา
 • ใช้น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค ปริมาณ 7 ลูกบาศก์เมตร / ไร่ / วัน
ระบบไฟฟ้า
 • ความต้องการไฟฟ้า 50 กิโลโวลต์ - แอมแปร์ / ไร่
ระบบโทรศัพท์
 • รองรับคู่สายในขั้นแรก 4 เลขหมาย / ไร่ โดยสามารถเพิ่มจำนวนตามความต้องการ
ระบบบำบัดน้ำเสีย
 • ระบบ Activated Sludge บำบัดได้วันละ 3,000 ลูกบาศก์เมตร
ระบบถนน
 • สายประธาน คสล. กว้าง 24 เมตร 6 ช่องจราจร เขตทาง 40 เมตร
 • สายรองประธาน คสล. กว้าง 24 เมตร ช่องจราจร เขตทาง 30 เมตร 


สิทธิประโยชน์ สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป
 1. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือ การบริการ ทั้งที่เป็นคนไทยและคนต่างด้าว อาจได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อประกอบกิจการได้ตามจำนวนเนื้อที่ที่คณะกรรม กนอ. เห็นสมควรแม้ว่าจะเกินกำหนดที่จะพึงมีได้ตามกฎหมายอื่น
 2. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือ การบริการ จะได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือ ผู้ชำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักร ตามจำนวน และภายในกำหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการ กนอ. เห็นสมควร
 3. คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือ หรือผู้ชำนาญการซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ตามข้อ 2 จะได้รับอนุญาต ให้ทำงานเฉพาะตำแหน่งที่คณะกรรมการ กนอ. ให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
 4. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือการบริการซึ่งมีภูมิลำเนานอกราชอาณาจักรจะได้รับอนุญาตให้ส่งเงินออกไปนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้ เมื่อเงินนั้นเป็นเงินทุนที่นำเข้ามา เงินปันผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินทุนนั้น เงินกู้ต่างประเทศ และเงินที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม หรือการบริการมีข้อผูกพันกับต่างประเทศ
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร

ผู้ประกอบการสามารถขอรับบริการได้ที่สำนักงานใหญ่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร

ผู้อำนวยการนายวิรัตน์ รุจิโมระ
ที่อยู่เลขที่ 30/1 หมู่ 2 ถนน เจษฎาวิถี ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โทร.0-3445-2222
โทรสาร0-3445-2224
อีเมล์sales@sinsakhon.com
เว็บไซต์www.sinsakhon.com/home/index.php
ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 
โหวตนิคมอุตสาหกรรม
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 23 คะแนน
มีผู้เข้าชมนิคมอุตสาหกรรมนี้ 6,313 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมนี้ 8 คน
อันดับที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมยอดนิยม
 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |   |

Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2018 All Right Reserved.