นิคมอุตสาหกรรม     ภาคตะวันออก     จังหวัดฉะเชิงเทรา
15.8K
20
15
4
นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้
INDUSTRIAL
ผู้พัฒนานิคมบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อนิคม (ไทย)นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้
ชื่อนิคม (อังกฤษ)Gateway City Industrial Estate
ที่ตั้งเลขที่ 215 หมู่ 7 ถนน ฉะเชิงเทรา-สัตหีบ ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
รายละเอียดครอบคลุมพื้นที่รวมกว่า 3,758 ไร่ เกตเวย์ซิตี้มีประโยชน์มากและสิทธิพิเศษที่ดึงดูดความหลากหลายของผู้ผลิตต่างประเทศที่สำคัญจากอุตสาหกรรมต่างๆ 

เช่น ผู้ผลิตรถยนต์ (เช่นโตโยต้า, อีซูซุ) อัตโนมัติ ผู้ผลิตชิ้นส่วน บริษัท อิเล็กทรอนิกส์เฟอร์นิเจอร์ผลิตแปรรูปอาหาร ฯลฯ

พื้นที่ทั้งหมด3,758 ไร่
รายละเอียดพื้นที่
 • เนื้อที่ทั้งหมด 3,758 ไร่
 • เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 3,326 ไร่
 • เขตประกอบการเสรี 432 ไร่
 • เขตที่พักอาศัยและพาณิชยกรรม 52 ไร่
 • พื้นที่สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 1,201 ไร่
 • ที่ดินแลกเปลี่ยนทางและลำห้วยสาธารณะประโยชน์ 248 ไร่
 • ผังแสดงพื้นที่ว่าง
 • ผังแสดงการใช้พื้นที่
 • สถานภาพผู้ใช้ที่ดินในเขตประกอบการเสรี
 • สถานภาพผู้ใช้ที่ดินในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป 
พื้นที่ว่าง-
ราคาขาย/เช่า
 • เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 2.4 ล้านบาท ต่อ ไร่
 • เขตประกอบการเสรี 2.6 ล้านบาท ต่อ ไร่ พื้นที่ว่างในนิคม
 • เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 526 ไร่
 • เขตประกอบการเสรี 152 ไร่
หมายเหตุ :

*จำนวนพื้นที่ เพื่อขาย/เช่า อาจลด/เพิ่ม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเขตฯ หรือการโอนพื้นที่

*จำนวนพื้นที่ขาย/เช่า เป็นข้อมูลด้านการตลาด

อัตราค่าบริการค่าบำรุงรักษา
 • ค่าบำรุงรักษา 700 บาท ต่อ ไร่ ต่อ เดือน
ค่าบำบัดน้ำเสีย
 • BOD 0-50 มิลลิกรัม / ลิตร 4.90 บาท / ลูกบาศก์เมตร
 • BOD 51-100 มิลลิกรัม / ลิตร 5.31 บาท / ลูกบาศก์เมตร
 • BOD101-200 มิลลิกรัม / ลิตร 6.12 บาท / ลูกบาศก์เมตร
 • BOD 201-300 มิลลิกรัม / ลิตร 6.93 บาท / ลูกบาศก์เมตร
 • BOD 301-400 มิลลิกรัม / ลิตร 7.74 บาท/ ลูกบาศก์เมตร
 • BOD 401-500 มิลลิกรัม / ลิตร 8.55 บาท / ลูกบาศก์เมตร
ค่าบริการกำจัดขยะ
 • ค่าบริการจำกัดขยะ 3.50 บาท ต่อ กิโลกรัม ค่าน้ำประปา - ค่าน้ำ 13 บาท /ลูกบาศก์เมตร
ค่าไฟฟ้า
 • อัตราเดียวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ค่าโทรศัพท์
 • อัตราเดียวกับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
สิ่งอำนวยความสะดวกระบบน้ำประปา
 • แหล่งน้ำดิบ : อ่างเก็บน้ำ 2 อ่าง ขนาดความจุรวมกันประมาณ 7.5 ล้านลูกบาศก์เมตร
 • ผลิตน้ำประปาได้ 23,350 ลูกบาศก์เมตร/วัน
ระบบไฟฟ้า
 • สถานีไฟฟ้าย่อยขนาด 150 เมกกะวัตต์
 • แรงดันไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์
ระบบโทรศัพท์
 • บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) - สายตรง 1,024 คู่สาย (สามารถขยายได้ถึง 6,000 เลขหมายในอนาคต)
 • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด มีการสร้าง สถานีดาวเทียม อยู่ในนิคมเพื่อให้บริการสื่อสารความเร็วสูง Intelsat Business Service
ระบบบำบัดน้ำเสีย
 • ระบบตะกอนเร่ง
 • เนื้อที่ 40 ไร่
 • สามารถกำจัดน้ำเสียได้ 17,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน
ระบบเตาเผาขยะ
 • โรงกำจัดขยะ 2 โรง จำนวน 5 เตา
 • เตาเผาขยะ สามารถเผาขยะได้ 40 ตัน/วัน
 • บ่อฝังกลบขยะเนื้อที่ 54 ไร่ สามารถฝังกลบได้ 444,000 กิโลกรัม 
สิทธิประโยชน์สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไปและเขตประกอบการเสรี
 1. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือ การบริการ ทั้งที่เป็นคนไทยและคนต่างด้าว อาจได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อประกอบกิจการได้ตามจำนวนเนื้อที่ที่คณะกรรม กนอ. เห็นสมควรแม้ว่าจะเกินกำหนดที่จะพึงมีได้ตามกฎหมายอื่น
 2. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือ การบริการ จะได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือ ผู้ชำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักร ตามจำนวน และภายในกำหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการ กนอ. เห็นสมควร
 3. คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือ หรือผู้ชำนาญการซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ตามข้อ 2 จะได้รับอนุญาต ให้ทำงานเฉพาะตำแหน่งที่คณะกรรมการ กนอ. ให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
 4. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือการบริการซึ่งมีภูมิลำเนานอกราชอาณาจักรจะได้รับอนุญาตให้ส่งเงินออกไปนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้ เมื่อเงินนั้นเป็นเงินทุนที่นำเข้ามา เงินปันผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินทุนนั้น เงินกู้ต่างประเทศ และเงินที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม หรือการบริการมีข้อผูกพันกับต่างประเทศ
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร

ผู้ประกอบการสามารถขอรับบริการได้ที่สำนักงานใหญ่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเอ็ม ดี เอ็กซ์

ผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้
ที่อยู่เลขที่ 215 หมู่ 7 ถนน ฉะเชิงเทรา-สัตหีบ ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
โทรศัพท์02 302 2300
โทรสาร02 302 2400
อีเมล์info@gatewaycity.net
เว็บไซต์www.gatewaycity.net
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
|
โหวตนิคมฯ
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 15 คะแนน
มีผู้เข้าชมนิคมอุตสาหกรรมนี้ 15,782 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมนี้ 20 คน
อันดับที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมยอดนิยม
อันดับที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมโหวตสูงสุด
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
*
ขอข้อมูล
ทำเลน่าเช่า
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2020 All Right Reserved.