UPDATE
ดาวน์โหลดไฟล์ : Download File For SME & Franchise
หน้าดาวน์โหลด   รวมแผนธุรกิจ...   ตัวอย่างการวิเคราะห์ และวา... 
ผู้เข้าชม 299,817 ครั้ง
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กันยายน 2551
 File size : 0.027 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(929)
Detail : 
ปัจจุบัน SMEs ถือได้ว่าเป็นกำลังขับเคลื่อนที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจไทย
 File size : 0.045 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(520)
Detail : 
นโยบายการส่งเสริม SMEs ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 File size : 0.075 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(470)
Detail : 
ข้อดีและข้อด้อยของการให้สินเชื่อและ Venture capital
 File size : 0.057 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(395)
Detail : 
การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน โดยการสนับสนุนส่งเสริมจากภาครัฐบาล
 File size : 0.054 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(357)
Detail : 
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนา SMEs มากขึ้น
 File size : 0.153 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(644)
Detail : 
การส่งเสริม SMEs ด้านการเงินเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นเนื่องจาก SMEs จำนวนมาก
 File size : 0.314 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(403)
Detail : 
ในการสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขันขององค์กรธุรกิจนั้น
 File size : 0.775 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(363)
Detail : 
โดยทั่วไปพื้นที่ประกอบการหมายถึง ทำเลที่ตั้ง (location) ในทางกายภาพที่ใช้
 File size : 0.449 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(350)
Detail : 
การที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะเติบโตได้อย่างมั่นคง
 File size : 0.605 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(369)
Detail : 
นับตั้งแต่ได้มีการจุดประกายในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เป็นวาระแห่งชาติ
 File size : 0.373 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(334)
Detail : 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ การจ้างงานใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละปี
 File size : 0.346 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(346)
Detail : 
การค้าเสรีที่แข่งขันกันอย่างรุนแรงมากขึ้นทำให้การผลิตสินค้าและบริการ
 File size : 0.344 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(298)
Detail : 
การได้มาซึ่งข่าวสารข้อมูล ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจมีความสำคัญมาก
 File size : 0.239 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(351)
Detail : 
ยุทธศาสตร์การส่งเสริม SMEs ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ที่กำหนดขึ้นตามแผนการ
 File size : 0.514 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(410)
Detail : 
รายงานบทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) (ฉบับภาษาไทย)
 File size : 0.029 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(343)
Detail : 
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
 File size : 0.07 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(278)
Detail : 
Office of Small and Medium Enterprises Promotion
 File size : 0.017 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(268)
Detail : 
Over the years , the Thai government has placed increasing importance to SMEs promotion.
 File size : 0.043 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(260)
Detail : 
ภาคผนวก รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
 File size : 0.027 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(207)
Detail : 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 File size : 0.116 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(262)
Detail : 
ภาคผนวก ก. นามสงเคราะห์ (Directory)

 File size : 0.024 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(236)
Detail : 
ช่วยเหลือในการจัดตั้ง การขยายและปรับปรุงกิจการและยกระดับมาตรฐานการจัดการกิจการ
 File size : 0.382 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(258)
Detail : 
รายละเอียดของหน่วยงานต่างๆที่ให้การสนับสนุน SMEs
 File size : 0.027 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(210)
Detail : 
เสนอแนะนโยบายและกำหนดแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs
 File size : 2.202 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(351)
Detail : 
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งเสริม SMEs ด้านการเงิน
 File size : 0.026 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(194)
Detail : 
ธุรกิจเงินร่วมลงทุนที่ริเริ่มโดยนโยบายของส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของกองทุน (Fund)
 File size : 0.145 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(230)
Detail : 
สรุปผลการสัมภาษณ์หน่วยงานและสถาบันและผู้ประกอบการ
 File size : 0.025 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(214)
Detail : 
เพื่อทราบถึงข้อมูลในลักษณะเจาะลึก นอกจากมีการรวบรวมข้อมูลจากแหล่ง
 File size : 0.344 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(232)
Detail : 
เรื่อง "การวิเคราะห์นโยบายภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริม SMEs"
 File size : 0.028 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(216)
หน้าที่ 1 จาก 3 หน้า [1] - 2 - 3
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด7,674 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
530 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,956 
  รวมสัญญาต่างๆ
252 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
321 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
742 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
553 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
52 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.