UPDATE
ดาวน์โหลดไฟล์ : Download File For SME & Franchise
หน้าดาวน์โหลด   รวมแผนธุรกิจ...   ตัวอย่างการวิเคราะห์ และวา... 
ผู้เข้าชม 302,307 ครั้ง
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กันยายน 2551
 File size : 0.027 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(958)
Detail : 
ปัจจุบัน SMEs ถือได้ว่าเป็นกำลังขับเคลื่อนที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจไทย
 File size : 0.045 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(546)
Detail : 
นโยบายการส่งเสริม SMEs ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 File size : 0.075 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(487)
Detail : 
ข้อดีและข้อด้อยของการให้สินเชื่อและ Venture capital
 File size : 0.057 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(407)
Detail : 
การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน โดยการสนับสนุนส่งเสริมจากภาครัฐบาล
 File size : 0.054 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(381)
Detail : 
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนา SMEs มากขึ้น
 File size : 0.153 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(659)
Detail : 
การส่งเสริม SMEs ด้านการเงินเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นเนื่องจาก SMEs จำนวนมาก
 File size : 0.314 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(413)
Detail : 
ในการสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขันขององค์กรธุรกิจนั้น
 File size : 0.775 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(383)
Detail : 
โดยทั่วไปพื้นที่ประกอบการหมายถึง ทำเลที่ตั้ง (location) ในทางกายภาพที่ใช้
 File size : 0.449 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(358)
Detail : 
การที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะเติบโตได้อย่างมั่นคง
 File size : 0.605 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(381)
Detail : 
นับตั้งแต่ได้มีการจุดประกายในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เป็นวาระแห่งชาติ
 File size : 0.373 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(347)
Detail : 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ การจ้างงานใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละปี
 File size : 0.346 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(358)
Detail : 
การค้าเสรีที่แข่งขันกันอย่างรุนแรงมากขึ้นทำให้การผลิตสินค้าและบริการ
 File size : 0.344 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(314)
Detail : 
การได้มาซึ่งข่าวสารข้อมูล ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจมีความสำคัญมาก
 File size : 0.239 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(360)
Detail : 
ยุทธศาสตร์การส่งเสริม SMEs ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ที่กำหนดขึ้นตามแผนการ
 File size : 0.514 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(425)
Detail : 
รายงานบทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) (ฉบับภาษาไทย)
 File size : 0.029 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(357)
Detail : 
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
 File size : 0.07 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(286)
Detail : 
Office of Small and Medium Enterprises Promotion
 File size : 0.017 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(293)
Detail : 
Over the years , the Thai government has placed increasing importance to SMEs promotion.
 File size : 0.043 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(279)
Detail : 
ภาคผนวก รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
 File size : 0.027 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(221)
Detail : 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 File size : 0.116 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(276)
Detail : 
ภาคผนวก ก. นามสงเคราะห์ (Directory)

 File size : 0.024 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(246)
Detail : 
ช่วยเหลือในการจัดตั้ง การขยายและปรับปรุงกิจการและยกระดับมาตรฐานการจัดการกิจการ
 File size : 0.382 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(281)
Detail : 
รายละเอียดของหน่วยงานต่างๆที่ให้การสนับสนุน SMEs
 File size : 0.027 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(214)
Detail : 
เสนอแนะนโยบายและกำหนดแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs
 File size : 2.202 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(372)
Detail : 
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งเสริม SMEs ด้านการเงิน
 File size : 0.026 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(202)
Detail : 
ธุรกิจเงินร่วมลงทุนที่ริเริ่มโดยนโยบายของส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของกองทุน (Fund)
 File size : 0.145 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(241)
Detail : 
สรุปผลการสัมภาษณ์หน่วยงานและสถาบันและผู้ประกอบการ
 File size : 0.025 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(224)
Detail : 
เพื่อทราบถึงข้อมูลในลักษณะเจาะลึก นอกจากมีการรวบรวมข้อมูลจากแหล่ง
 File size : 0.344 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(240)
Detail : 
เรื่อง "การวิเคราะห์นโยบายภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริม SMEs"
 File size : 0.028 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(224)
หน้าที่ 1 จาก 3 หน้า [1] - 2 - 3
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด7,727 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
530 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,969 
  รวมสัญญาต่างๆ
279 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
334 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
742 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
553 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
52 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.