UPDATE
ดาวน์โหลดไฟล์ : Download File For SME & Franchise
หน้าดาวน์โหลด   รวมแบบฟอร์มต่างๆ...   เอกสารทั่วไป... 
ผู้เข้าชม 450,651 ครั้ง
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
กรณีซื้อ/จ้าง จากร้านเดียวกันต่อชุดเบิก 1 ชุด ตั้งแต่ 5,000 – ขึ้นไป ต้องกรอกข้อมูลดังนี้ ชื่อบริษัท/ห้างร้าน (ภาษาไทย).......ชื่อบริษัท/ห้างร้าน (ภาษาอังกฤษ) 

 File size : 0.038 MB.
 Type : doc
24-08-2560sci.sru.ac.th
(168)
Detail : 
ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับ [ ] ข้าพเจ้า  [ ] คณะเดินทาง ดังนี้ (10) 
 File size : 0.02 MB.
 Type : docx
24-08-2560sci.sru.ac.th
(224)
Detail : 
หลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ชื่อส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี

 File size : 0.016 MB.
 Type : docx
24-08-2560sci.sru.ac.th
(69)
Detail : 
ชื่อส่วนราชการผู้จัดฝึกอบรม.................................โครงการ/หลักสูตร....................................................
 File size : 0.172 MB.
 Type : pdf
24-08-2560sci.sru.ac.th
(123)
Detail : 
เอกสารที่ได้รับจากการไปราชการ / การอบรมสัมมนา / การศึกษาดูงาน มีดังต่อไปนี้ คือ
 File size : 0.058 MB.
 Type : doc
24-08-2560sci.sru.ac.th
(2,524)
Detail : 
เพิ่มความสะดวกในการเลือกซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ เมื่อเดินในงานแสดงสินค้า แฟรนไชส์ สามารถจดข้อมูลและเปรียบเทียบ ธุรกิจได้ทันที มีประโยชน์มาก
 File size : 0.179 MB.
 Type : png
23-09-2558ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์
(1,036)
Detail : 
เป็นเอกสารที่ผู้รับเงินออกให้กับผู้จ่ายเงินเพื่อเเสดงหลักฐานว่าได้รับเงินเรียบร้อยเเล้วซึ่งเป็นหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าหรือการให้บริการ


 File size : 0.074 MB.
 Type : pdf
15-08-2557openerpthailand.org
(12,285)
Detail : 
หนังสือรับรองการทำงาน คือ เอกสารที่นายจ้างออกให้กับลูกจ้างหรือพนักงาน เพื่อยืนยันว่าลูกจ้างหรือพนักงานได้ปฏิบัติงานกับที่บริษัทจริง

 File size : 0.04 MB.
 Type : pdf
15-08-2557openerpthailand.org
(5,310)
Detail : 
สัญญาจ้างทำเฟอร์นิเจอร์ คือ สัญญาข้อตกลงระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงทำสัญญา ผู้ว่าจ้างตกลงให้ผู้รับจ้างทำเฟอร์นิเจอร์ ตามแบบเฟอร์นิเจอร์

 File size : 0.037 MB.
 Type : pdf
15-08-2557openerpthailand.org
(1,607)
Detail : 
สัญญาการค้ำประกันการแลกเช็ค คือ เอกสารสัญญาระหว่างผู้รับแลกและผู้ขอแลกเช็ค โดยเข้าทำสัญญาเเลกเช็คเป็นเงินสด

 File size : 0.056 MB.
 Type : pdf
15-08-2557openerpthailand.org
(1,348)
Detail : 
ใบเสนอราคาซ่อมสินค้า คือ เอกสารที่ออกให้ลูกค้ากรณีลูกค้าต้องการซ่อมสินค้าเพื่อแจ้งให้ทราบราคาก่อนทำการส่งซ่อม

 File size : 0.191 MB.
 Type : pdf
15-08-2557openerpthailand.org
(3,854)
Detail : 
สัญญาซื้อขายทรัพย์สิน คือ เอกสารสัญญาที่ผู้ซื้อและผู้ขายทรัพย์สิน ตกลงที่จะซื้อขายทรัพย์สินและบันทึกรายละเอียดเงื่อนไขในการซื้อขาย พร้อมลงลายมือชื่อ ผู้ขาย ผู้ซื้อ และพยาน ไว้เป็นหลักฐาน

 File size : 0.055 MB.
 Type : pdf
15-08-2557openerpthailand.org
(1,452)
Detail : 
หนังสือแจ้งเตือนพนักงาน คือ เอกสารที่บริษัทออกมาเพื่อแจ้งเตือนพนักงานในกรณีที่ฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของทางบริษัท โดยอาจระบุการลงโทษ

 File size : 0.054 MB.
 Type : pdf
15-08-2557openerpthailand.org
(2,944)
Detail : 
เอกสารที่ผู้ขอใช้รถต้องบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับรถที่ขอใช้ อาทิ เลข กม. สถานที่ เวลา อุบัติเหตุ หมายเหตุ ความเสียหาย ฯลฯ

 File size : 0.149 MB.
 Type : pdf
15-08-2557openerpthailand.org
(3,218)
Detail : 
ใบที่ใช้ตรวจงานที่มีการจ้างทำ เมื่อผู้รับจ้างทำแจ้งว่าทำงานเสร็จผู้ควบคุมงาน (คือ บุคคลที่บริษัมที่จ้างมอบหมาย) ก็ต้องไปตรวจรับงานว่าผ่านไหม หรือต้องมีแก้ไขอะไรบ้าง

 File size : 0.048 MB.
 Type : pdf
15-08-2557openerpthailand.org
(2,991)
Detail : 
เอกสารที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย ราคา ซึ่งรวมแล้วมีค่าใช้จ่ายไม่มากนักตามที่กิจการมีการกำหนดไว้ สามารถออกใบสำคัญเงินสดย่อยได้

 File size : 0.046 MB.
 Type : pdf
15-08-2557openerpthailand.org
(3,708)
Detail : 
เอกสารที่ใช้ส่งนำหน้าเอกสารเมื่อมีการส่งข้อความหรือเอกสาร แจ้งให้กับผู้รับได้ทราบรายละเอียดต่างๆ

 File size : 0.162 MB.
 Type : pdf
15-08-2557openerpthailand.org
(3,314)
Detail : 
คำขอรับใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคม สปส.6-16 เป็นเอกสารที่ใช้แทนหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคมสำหรับนายจ้าง อาจเนื่องมาจาก สูญหาย , ถูกทำลาย , ชำรุดในสาระสำคัญ

 File size : 0.347 MB.
 Type : pdf
15-08-2557openerpthailand.org
(910)
Detail : 
ใบสรุปรายการแสดงการส่งเงินสมทบ กรณียื่นรวม สปส.1-10/1 คือ เอกสารที่นายจ้างใช้เพื่อยื่นชำระเงินสมทบรวมของสาขา (ในกรณีที่บริษัทมีสาขา)

 File size : 0.257 MB.
 Type : pdf
15-08-2557openerpthailand.org
(1,068)
Detail : 
เอกสารที่ผู้ประกอบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการนำส่งเงินสมทบของลูกค้าที่เป็นผู้ประกันตน โดยระบุข้อมูลของผู้ประกันตนและจำนวนเงินที่นำส่ง ยื่นต่อสำนักงานประกันสังคม

 File size : 0.292 MB.
 Type : pdf
15-08-2557openerpthailand.org
(1,306)
Detail : 
คำขอทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สปส.1-05 คือ คือ เอกสารที่นายจ้างยื่นขอทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อขอมี User ID ทำรายการต่างๆ

 File size : 0.211 MB.
 Type : pdf
15-08-2557openerpthailand.org
(895)
Detail : 
เอกสารที่ผู้ประกันตนที่มีประสงค์ที่จะไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 อีกต่อไป โดยยื่นต่อสำนักงานประกันสังคม
 File size : 0.208 MB.
 Type : pdf
15-08-2557openerpthailand.org
(460)
Detail : 
หนังสือแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (สปส.6-09) โดยระบุสาเหตุการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนยื่นต่อสำนักงานประกันสังคมภายใน 15 วันของเดือนถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลง

 File size : 7.498 MB.
 Type : pdf
15-08-2557openerpthailand.org
(1,920)
Detail : 
มีความประสงค์ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงทางเลือกในการนำส่งเงินสมทบ

 File size : 1.489 MB.
 Type : pdf
15-08-2557openerpthailand.org
(377)
Detail : 
แบบคำขอรับค่าบริการทางการแพทย์ กรณีค่าผ่าตัดเตรียมเส้นเลือดสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมหรือกรณีค่าผ่าตัดวางท่อรับส่งน้ำยาเข้าออกช่องท้องกองทุนประกันสังคม (สปส. 2-18/1ง)

 File size : 0.178 MB.
 Type : pdf
15-08-2557openerpthailand.org
(366)
Detail : 
แบบเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน สปส.6-10 คือ แบบเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ประกันตน ทั้งชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เลขบัตรประจำตัวประชาชน ฯลฯ

 File size : 1.87 MB.
 Type : pdf
15-08-2557openerpthailand.org
(348)
Detail : 
แบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล สปส. 9-02 คือ แบบที่ผู้ประกันตนระบุข้อมูลส่วนตัวพร้อมเลือกสถานพยาบาลที่ต้องการเข้ารับการรักษา เพื่อขอบัตรในการใช้สิทธิ์ในการเข้ารักษาพยาบาล

 File size : 0.202 MB.
 Type : pdf
15-08-2557openerpthailand.org
(683)
Detail : 
เอกสารที่นายจ้างใช้ยื่นเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกียวกับบริษัท ทั้งการเปลี่ยนที่สถานประกอบการ ย้ายที่อยู่สถานประกอบการ หยุดกิจการชั่วคราว เลิกกิจการ ฯลฯ

 File size : 0.271 MB.
 Type : pdf
15-08-2557openerpthailand.org
(430)
Detail : 
เอกสารที่ผู้ประกันตนตามมาตร 40 ขอแสดงเจตนาระบุผู้มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จชราภาพกรณีผู้ประกันตนถึงแก่ความตายให้จ่ายเงินบำเหน็จแก่บุคคลโดยเรียงลำดับที่มีรายชื่อตามเอกสาร

 File size : 0.081 MB.
 Type : pdf
15-08-2557openerpthailand.org
(439)
Detail : 
หนังสือนำส่งเพื่อรวบรวมแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน โดยมีข้อมูลชื่อสถานประกอบการ เลขทีบัญชี ที่อยู่ ฯลฯ เพื่อแนบพร้อมกับ ทะเบียนผู้ประกันตน

 File size : 0.105 MB.
 Type : pdf
15-08-2557openerpthailand.org
(2,236)
หน้าที่ 1 จาก 3 หน้า [1] - 2 - 3
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด7,880 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
530 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,969 
  รวมสัญญาต่างๆ
279 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
334 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
746 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
553 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
52 
  SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Service SMEs)
149 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.