หน้าดาวน์โหลด   รวมแบบฟอร์มต่างๆ   เอกสารทั่วไป 
497K
twitter
google plus
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
ชื่อสถานประกอบกิจการ............สถานที่ตั้ง  สำนักงานแห่งใหญ่ เลขที่ ............. หมู่ที่............ ซอย.........
ถนน...............ตำบล / แขวง.......... อำเภอ / เขต.......

 File size : 0.113 MB.
 Type : doc
07-03-2561pnkaccount.co.th
(495)
Detail : 
ห้ามนายจ้างเลิกจ้างโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรที่เกี่ยวข้องกับความสามารถหรือพฤติกรรมของลูกจ้าง
 File size : 0.061 MB.
 Type : pdf
07-03-2561pnkaccount.co.th
(322)
Detail : 
ในปัจจุบัน ขาวญี่ปุ่นหันมาสนใจสุขภาพและความปลอดภัยของอาหารและสุขภาพมากขึ้น ส่งผลให้ชาวญี่ปุ่นมีความต้องการอุปโภคและบริโภค สินค้าที่มาจากธรรมชาติ 
 File size : 14.095 MB.
 Type : pdf
05-02-2561 ไม่ระบุ
(183)
Detail : 
งาน International Franchise Show มีสถิติที่ดีในอันดับต้น ๆ ของประเทศเกาหลีใต้ โดยมีผู้เข้าชมงานเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี ไม่ว่าจะเป็นแบรด์สินค้าชั้นนำ หรือ Start up ทั้งในและต่างประเทศ กว่า 40 ปี ทั้งนี้ยังมีสถิติอัตราแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จในการหาคู่ค้า ตัวแทนจำหน่ายเพิ่มขึ้นทุกปี
 File size : 3.336 MB.
 Type : pdf
22-01-2561 ไม่ระบุ
(98)
Detail : 
For 3 days, Agri Machinery & Tech Vietnam Expo 2018 will showcase more than 500 products and will gather over 100 international manufacturers as well as service providers on Crop Production.

 File size : 1.473 MB.
 Type : pdf
17-01-2561 ไม่ระบุ
(104)
Detail : 
WELCOME TO AGRI CAMBODIA 2018 The most comprehensive exhibition series on agriculture industry – Gathering point of Agricultural machineries, fertilizers, Agro chemicals and Agriculture products in Southeast Asia
 File size : 2.24 MB.
 Type : pdf
17-01-2561 ไม่ระบุ
(107)
Detail : 
AGRI MYANMAR 2018 is committed to providing an the most updated market trends, growth sectors, challenges and opportunities in agricultural market
 File size : 1.622 MB.
 Type : pdf
17-01-2561 ไม่ระบุ
(108)
Detail : 
โอกาสที่ทำให้คุณ ก้าวไกลกว่าตู่แข่ง Word's Largest Gifts And Premium Fair Returns มหกรรมงานเจรจาธุรกิจสินค้า ของขัวญและพรีเมี่ยมใหญ่ที่สุดในฮ่องกง โอกาสทางธุรกิจในการยกระดับแบรนด์สู่ตลาดสากล
 File size : 16.198 MB.
 Type : pdf
17-01-2561 ไม่ระบุ
(112)
Detail : 
11th Edition Vietnam International Exhibition on Aesthetic, Beauty, Cosmetic, Hair, Nail & Spa
 
Cosmobeauté Vietnam is proven to be the largest beauty trade exhibition in the region for contributing to the growth of beauty industry for more than 10 years.

 File size : 2.913 MB.
 Type : pdf
19-12-2560 ไม่ระบุ
(141)
Detail : 
งาน Seamless Thailand ที่จะมีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561 นี้จะเชิญผู้ชำนาญการ ผู้คิดค้นและผู้ประกอบการรายใหญ่มาร่วมแสดงทัศนคติต่อแนวโน้มที่สำคัญที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการชำระเงิน ธุรกิจค้าปลีกและอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ชทั่วประเทศ โดยการประชุมครั้งสำคัญนี้จะครอบคลุมในหลายๆ 
 File size : 1.911 MB.
 Type : pdf
18-12-2560 ไม่ระบุ
(171)
Detail : 
คําว่าเอกลักษณ์นั้น คือ  ต้องเป็นลักษณะเฉพาะเป็นลักษณะเด่นของสังคมหรือลักษณะส่วนรวมของสังคมที่เห็นเด่นชดแตกต่างจากสังคมอื่นๆ

 File size : 0.614 MB.
 Type : pdf
08-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(108)
Detail : 
กรณีซื้อ/จ้าง จากร้านเดียวกันต่อชุดเบิก 1 ชุด ตั้งแต่ 5,000 – ขึ้นไป ต้องกรอกข้อมูลดังนี้ ชื่อบริษัท/ห้างร้าน (ภาษาไทย).......ชื่อบริษัท/ห้างร้าน (ภาษาอังกฤษ) 

 File size : 0.038 MB.
 Type : doc
24-08-2560sci.sru.ac.th
(350)
Detail : 
ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับ [ ] ข้าพเจ้า  [ ] คณะเดินทาง ดังนี้ (10) 
 File size : 0.02 MB.
 Type : docx
24-08-2560sci.sru.ac.th
(674)
Detail : 
หลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ชื่อส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี

 File size : 0.016 MB.
 Type : docx
24-08-2560sci.sru.ac.th
(233)
Detail : 
ชื่อส่วนราชการผู้จัดฝึกอบรม.................................โครงการ/หลักสูตร....................................................
 File size : 0.172 MB.
 Type : pdf
24-08-2560sci.sru.ac.th
(380)
Detail : 
เอกสารที่ได้รับจากการไปราชการ / การอบรมสัมมนา / การศึกษาดูงาน มีดังต่อไปนี้ คือ
 File size : 0.058 MB.
 Type : doc
24-08-2560sci.sru.ac.th
(2,967)
Detail : 
เพิ่มความสะดวกในการเลือกซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ เมื่อเดินในงานแสดงสินค้า แฟรนไชส์ สามารถจดข้อมูลและเปรียบเทียบ ธุรกิจได้ทันที มีประโยชน์มาก
 File size : 0.179 MB.
 Type : png
23-09-2558ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์
(1,196)
Detail : 
เป็นเอกสารที่ผู้รับเงินออกให้กับผู้จ่ายเงินเพื่อเเสดงหลักฐานว่าได้รับเงินเรียบร้อยเเล้วซึ่งเป็นหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าหรือการให้บริการ


 File size : 0.074 MB.
 Type : pdf
15-08-2557openerpthailand.org
(12,689)
Detail : 
หนังสือรับรองการทำงาน คือ เอกสารที่นายจ้างออกให้กับลูกจ้างหรือพนักงาน เพื่อยืนยันว่าลูกจ้างหรือพนักงานได้ปฏิบัติงานกับที่บริษัทจริง

 File size : 0.04 MB.
 Type : pdf
15-08-2557openerpthailand.org
(5,808)
Detail : 
สัญญาจ้างทำเฟอร์นิเจอร์ คือ สัญญาข้อตกลงระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงทำสัญญา ผู้ว่าจ้างตกลงให้ผู้รับจ้างทำเฟอร์นิเจอร์ ตามแบบเฟอร์นิเจอร์

 File size : 0.037 MB.
 Type : pdf
15-08-2557openerpthailand.org
(1,901)
Detail : 
สัญญาการค้ำประกันการแลกเช็ค คือ เอกสารสัญญาระหว่างผู้รับแลกและผู้ขอแลกเช็ค โดยเข้าทำสัญญาเเลกเช็คเป็นเงินสด

 File size : 0.056 MB.
 Type : pdf
15-08-2557openerpthailand.org
(1,482)
Detail : 
ใบเสนอราคาซ่อมสินค้า คือ เอกสารที่ออกให้ลูกค้ากรณีลูกค้าต้องการซ่อมสินค้าเพื่อแจ้งให้ทราบราคาก่อนทำการส่งซ่อม

 File size : 0.191 MB.
 Type : pdf
15-08-2557openerpthailand.org
(4,164)
Detail : 
สัญญาซื้อขายทรัพย์สิน คือ เอกสารสัญญาที่ผู้ซื้อและผู้ขายทรัพย์สิน ตกลงที่จะซื้อขายทรัพย์สินและบันทึกรายละเอียดเงื่อนไขในการซื้อขาย พร้อมลงลายมือชื่อ ผู้ขาย ผู้ซื้อ และพยาน ไว้เป็นหลักฐาน

 File size : 0.055 MB.
 Type : pdf
15-08-2557openerpthailand.org
(1,701)
Detail : 
หนังสือแจ้งเตือนพนักงาน คือ เอกสารที่บริษัทออกมาเพื่อแจ้งเตือนพนักงานในกรณีที่ฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของทางบริษัท โดยอาจระบุการลงโทษ

 File size : 0.054 MB.
 Type : pdf
15-08-2557openerpthailand.org
(3,237)
Detail : 
เอกสารที่ผู้ขอใช้รถต้องบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับรถที่ขอใช้ อาทิ เลข กม. สถานที่ เวลา อุบัติเหตุ หมายเหตุ ความเสียหาย ฯลฯ

 File size : 0.149 MB.
 Type : pdf
15-08-2557openerpthailand.org
(3,494)
Detail : 
ใบที่ใช้ตรวจงานที่มีการจ้างทำ เมื่อผู้รับจ้างทำแจ้งว่าทำงานเสร็จผู้ควบคุมงาน (คือ บุคคลที่บริษัมที่จ้างมอบหมาย) ก็ต้องไปตรวจรับงานว่าผ่านไหม หรือต้องมีแก้ไขอะไรบ้าง

 File size : 0.048 MB.
 Type : pdf
15-08-2557openerpthailand.org
(3,260)
Detail : 
เอกสารที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย ราคา ซึ่งรวมแล้วมีค่าใช้จ่ายไม่มากนักตามที่กิจการมีการกำหนดไว้ สามารถออกใบสำคัญเงินสดย่อยได้

 File size : 0.046 MB.
 Type : pdf
15-08-2557openerpthailand.org
(3,998)
Detail : 
เอกสารที่ใช้ส่งนำหน้าเอกสารเมื่อมีการส่งข้อความหรือเอกสาร แจ้งให้กับผู้รับได้ทราบรายละเอียดต่างๆ

 File size : 0.162 MB.
 Type : pdf
15-08-2557openerpthailand.org
(3,519)
Detail : 
คำขอรับใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคม สปส.6-16 เป็นเอกสารที่ใช้แทนหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคมสำหรับนายจ้าง อาจเนื่องมาจาก สูญหาย , ถูกทำลาย , ชำรุดในสาระสำคัญ

 File size : 0.347 MB.
 Type : pdf
15-08-2557openerpthailand.org
(1,028)
Detail : 
ใบสรุปรายการแสดงการส่งเงินสมทบ กรณียื่นรวม สปส.1-10/1 คือ เอกสารที่นายจ้างใช้เพื่อยื่นชำระเงินสมทบรวมของสาขา (ในกรณีที่บริษัทมีสาขา)

 File size : 0.257 MB.
 Type : pdf
15-08-2557openerpthailand.org
(1,290)
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด7,932 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
546 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,970 
  รวมสัญญาต่างๆ
278 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
345 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
746 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
575 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
55 
  SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Service SMEs)
148 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.