UPDATE
ดาวน์โหลดไฟล์ : Download File For SME & Franchise
หน้าดาวน์โหลด   รวมแบบฟอร์มต่างๆ...   เอกสารทั่วไป... 
ผู้เข้าชม 444,352 ครั้ง
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
กรณีซื้อ/จ้าง จากร้านเดียวกันต่อชุดเบิก 1 ชุด ตั้งแต่ 5,000 – ขึ้นไป ต้องกรอกข้อมูลดังนี้ ชื่อบริษัท/ห้างร้าน (ภาษาไทย).......ชื่อบริษัท/ห้างร้าน (ภาษาอังกฤษ) 

 File size : 0.038 MB.
 Type : doc
24-08-2560sci.sru.ac.th
(72)
Detail : 
ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับ [ ] ข้าพเจ้า  [ ] คณะเดินทาง ดังนี้ (10) 
 File size : 0.02 MB.
 Type : docx
24-08-2560sci.sru.ac.th
(116)
Detail : 
หลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ชื่อส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี

 File size : 0.016 MB.
 Type : docx
24-08-2560sci.sru.ac.th
(40)
Detail : 
ชื่อส่วนราชการผู้จัดฝึกอบรม.................................โครงการ/หลักสูตร....................................................
 File size : 0.172 MB.
 Type : pdf
24-08-2560sci.sru.ac.th
(63)
Detail : 
เอกสารที่ได้รับจากการไปราชการ / การอบรมสัมมนา / การศึกษาดูงาน มีดังต่อไปนี้ คือ
 File size : 0.058 MB.
 Type : doc
24-08-2560sci.sru.ac.th
(2,155)
Detail : 
เพิ่มความสะดวกในการเลือกซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ เมื่อเดินในงานแสดงสินค้า แฟรนไชส์ สามารถจดข้อมูลและเปรียบเทียบ ธุรกิจได้ทันที มีประโยชน์มาก
 File size : 0.179 MB.
 Type : png
23-09-2558ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์
(992)
Detail : 
เป็นเอกสารที่ผู้รับเงินออกให้กับผู้จ่ายเงินเพื่อเเสดงหลักฐานว่าได้รับเงินเรียบร้อยเเล้วซึ่งเป็นหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าหรือการให้บริการ


 File size : 0.074 MB.
 Type : pdf
15-08-2557openerpthailand.org
(12,199)
Detail : 
หนังสือรับรองการทำงาน คือ เอกสารที่นายจ้างออกให้กับลูกจ้างหรือพนักงาน เพื่อยืนยันว่าลูกจ้างหรือพนักงานได้ปฏิบัติงานกับที่บริษัทจริง

 File size : 0.04 MB.
 Type : pdf
15-08-2557openerpthailand.org
(5,212)
Detail : 
สัญญาจ้างทำเฟอร์นิเจอร์ คือ สัญญาข้อตกลงระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงทำสัญญา ผู้ว่าจ้างตกลงให้ผู้รับจ้างทำเฟอร์นิเจอร์ ตามแบบเฟอร์นิเจอร์

 File size : 0.037 MB.
 Type : pdf
15-08-2557openerpthailand.org
(1,566)
Detail : 
สัญญาการค้ำประกันการแลกเช็ค คือ เอกสารสัญญาระหว่างผู้รับแลกและผู้ขอแลกเช็ค โดยเข้าทำสัญญาเเลกเช็คเป็นเงินสด

 File size : 0.056 MB.
 Type : pdf
15-08-2557openerpthailand.org
(1,324)
Detail : 
ใบเสนอราคาซ่อมสินค้า คือ เอกสารที่ออกให้ลูกค้ากรณีลูกค้าต้องการซ่อมสินค้าเพื่อแจ้งให้ทราบราคาก่อนทำการส่งซ่อม

 File size : 0.191 MB.
 Type : pdf
15-08-2557openerpthailand.org
(3,790)
Detail : 
สัญญาซื้อขายทรัพย์สิน คือ เอกสารสัญญาที่ผู้ซื้อและผู้ขายทรัพย์สิน ตกลงที่จะซื้อขายทรัพย์สินและบันทึกรายละเอียดเงื่อนไขในการซื้อขาย พร้อมลงลายมือชื่อ ผู้ขาย ผู้ซื้อ และพยาน ไว้เป็นหลักฐาน

 File size : 0.055 MB.
 Type : pdf
15-08-2557openerpthailand.org
(1,409)
Detail : 
หนังสือแจ้งเตือนพนักงาน คือ เอกสารที่บริษัทออกมาเพื่อแจ้งเตือนพนักงานในกรณีที่ฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของทางบริษัท โดยอาจระบุการลงโทษ

 File size : 0.054 MB.
 Type : pdf
15-08-2557openerpthailand.org
(2,857)
Detail : 
เอกสารที่ผู้ขอใช้รถต้องบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับรถที่ขอใช้ อาทิ เลข กม. สถานที่ เวลา อุบัติเหตุ หมายเหตุ ความเสียหาย ฯลฯ

 File size : 0.149 MB.
 Type : pdf
15-08-2557openerpthailand.org
(3,156)
Detail : 
ใบที่ใช้ตรวจงานที่มีการจ้างทำ เมื่อผู้รับจ้างทำแจ้งว่าทำงานเสร็จผู้ควบคุมงาน (คือ บุคคลที่บริษัมที่จ้างมอบหมาย) ก็ต้องไปตรวจรับงานว่าผ่านไหม หรือต้องมีแก้ไขอะไรบ้าง

 File size : 0.048 MB.
 Type : pdf
15-08-2557openerpthailand.org
(2,918)
Detail : 
เอกสารที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย ราคา ซึ่งรวมแล้วมีค่าใช้จ่ายไม่มากนักตามที่กิจการมีการกำหนดไว้ สามารถออกใบสำคัญเงินสดย่อยได้

 File size : 0.046 MB.
 Type : pdf
15-08-2557openerpthailand.org
(3,645)
Detail : 
เอกสารที่ใช้ส่งนำหน้าเอกสารเมื่อมีการส่งข้อความหรือเอกสาร แจ้งให้กับผู้รับได้ทราบรายละเอียดต่างๆ

 File size : 0.162 MB.
 Type : pdf
15-08-2557openerpthailand.org
(3,264)
Detail : 
คำขอรับใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคม สปส.6-16 เป็นเอกสารที่ใช้แทนหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคมสำหรับนายจ้าง อาจเนื่องมาจาก สูญหาย , ถูกทำลาย , ชำรุดในสาระสำคัญ

 File size : 0.347 MB.
 Type : pdf
15-08-2557openerpthailand.org
(889)
Detail : 
ใบสรุปรายการแสดงการส่งเงินสมทบ กรณียื่นรวม สปส.1-10/1 คือ เอกสารที่นายจ้างใช้เพื่อยื่นชำระเงินสมทบรวมของสาขา (ในกรณีที่บริษัทมีสาขา)

 File size : 0.257 MB.
 Type : pdf
15-08-2557openerpthailand.org
(1,035)
Detail : 
เอกสารที่ผู้ประกอบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการนำส่งเงินสมทบของลูกค้าที่เป็นผู้ประกันตน โดยระบุข้อมูลของผู้ประกันตนและจำนวนเงินที่นำส่ง ยื่นต่อสำนักงานประกันสังคม

 File size : 0.292 MB.
 Type : pdf
15-08-2557openerpthailand.org
(1,254)
Detail : 
คำขอทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สปส.1-05 คือ คือ เอกสารที่นายจ้างยื่นขอทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อขอมี User ID ทำรายการต่างๆ

 File size : 0.211 MB.
 Type : pdf
15-08-2557openerpthailand.org
(852)
Detail : 
เอกสารที่ผู้ประกันตนที่มีประสงค์ที่จะไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 อีกต่อไป โดยยื่นต่อสำนักงานประกันสังคม
 File size : 0.208 MB.
 Type : pdf
15-08-2557openerpthailand.org
(436)
Detail : 
หนังสือแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (สปส.6-09) โดยระบุสาเหตุการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนยื่นต่อสำนักงานประกันสังคมภายใน 15 วันของเดือนถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลง

 File size : 7.498 MB.
 Type : pdf
15-08-2557openerpthailand.org
(1,875)
Detail : 
มีความประสงค์ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงทางเลือกในการนำส่งเงินสมทบ

 File size : 1.489 MB.
 Type : pdf
15-08-2557openerpthailand.org
(361)
Detail : 
แบบคำขอรับค่าบริการทางการแพทย์ กรณีค่าผ่าตัดเตรียมเส้นเลือดสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมหรือกรณีค่าผ่าตัดวางท่อรับส่งน้ำยาเข้าออกช่องท้องกองทุนประกันสังคม (สปส. 2-18/1ง)

 File size : 0.178 MB.
 Type : pdf
15-08-2557openerpthailand.org
(356)
Detail : 
แบบเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน สปส.6-10 คือ แบบเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ประกันตน ทั้งชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เลขบัตรประจำตัวประชาชน ฯลฯ

 File size : 1.87 MB.
 Type : pdf
15-08-2557openerpthailand.org
(329)
Detail : 
แบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล สปส. 9-02 คือ แบบที่ผู้ประกันตนระบุข้อมูลส่วนตัวพร้อมเลือกสถานพยาบาลที่ต้องการเข้ารับการรักษา เพื่อขอบัตรในการใช้สิทธิ์ในการเข้ารักษาพยาบาล

 File size : 0.202 MB.
 Type : pdf
15-08-2557openerpthailand.org
(644)
Detail : 
เอกสารที่นายจ้างใช้ยื่นเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกียวกับบริษัท ทั้งการเปลี่ยนที่สถานประกอบการ ย้ายที่อยู่สถานประกอบการ หยุดกิจการชั่วคราว เลิกกิจการ ฯลฯ

 File size : 0.271 MB.
 Type : pdf
15-08-2557openerpthailand.org
(414)
Detail : 
เอกสารที่ผู้ประกันตนตามมาตร 40 ขอแสดงเจตนาระบุผู้มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จชราภาพกรณีผู้ประกันตนถึงแก่ความตายให้จ่ายเงินบำเหน็จแก่บุคคลโดยเรียงลำดับที่มีรายชื่อตามเอกสาร

 File size : 0.081 MB.
 Type : pdf
15-08-2557openerpthailand.org
(408)
Detail : 
หนังสือนำส่งเพื่อรวบรวมแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน โดยมีข้อมูลชื่อสถานประกอบการ เลขทีบัญชี ที่อยู่ ฯลฯ เพื่อแนบพร้อมกับ ทะเบียนผู้ประกันตน

 File size : 0.105 MB.
 Type : pdf
15-08-2557openerpthailand.org
(2,205)
หน้าที่ 1 จาก 3 หน้า [1] - 2 - 3
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด7,727 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
530 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,969 
  รวมสัญญาต่างๆ
279 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
334 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
742 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
553 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
52 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.