หน้าดาวน์โหลด   รวมแบบฟอร์มต่างๆ   เอกสารงานบัญชี  
1.0M
2
twitter
google plus
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
ขออนุมัติผลการดำเนินการขอจ้างพาหนะในการเดินทาง
 File size : 0.104 MB.
 Type : xls
18-06-2557คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(5,366)
Detail : 
 เนื่องด้วยหน่วยงานมีความจำเป็นต้อง
 File size : 0.12 MB.
 Type : xls
18-06-2557คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(9,230)
Detail : 
หากข้าพเจ้ามิได้ดำเนินการคืนเงินยืมรองจ่ายด้วยตนเอง  ให้ถือว่าการกระทำใดในการคืนเงินยืมรองจ่ายของผู้ส่งคืน
 File size : 0.027 MB.
 Type : xls
18-06-2557คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(4,284)
Detail : 
ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พักให้ระบุอัตราวันละและจำนวนวันที่ขอเบิกของแต่ละบุคคลในช่องหมายเหตุ
 File size : 0.037 MB.
 Type : xls
18-06-2557คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(2,559)
Detail : 
คณะกรรมการตรวจรับค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน ได้ตรวจรับค่าธรรมเนียม ตามรายการข้างต้นเรียบร้อยแล้ว
 File size : 0.09 MB.
 Type : xls
18-06-2557คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(1,937)
Detail : 
กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะและจัดทำใบเบิกค่าใช้จ่ายรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการเริ่มต้นและสิ้นสุดการเดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ให้แสดงรายละเอียดของวันเวลาที่แตกต่างกันของบุคคลนั้นในช่องหมายเหตุ

 File size : 0.045 MB.
 Type : doc
17-06-2557คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(1,714)
Detail : 
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเหมาจ่าย จำนวนวันที่พักแรม
 File size : 0.103 MB.
 Type : doc
17-06-2557คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(1,223)
Detail : 
กรณีที่พักแรมในยานพาหนะ เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงได้ในอัตราเท่ากับวันที่มิได้พักแรม
 File size : 0.1 MB.
 Type : doc
17-06-2557คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(1,096)
Detail : 
รองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรชัย  เลาหชัย)
 File size : 0.098 MB.
 Type : doc
17-06-2557คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(2,100)
Detail : 
จะขออนุมัติเบิกเงินค่า...
 File size : 0.098 MB.
 Type : doc
17-06-2557คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(1,448)
Detail : 
การดำเนินโครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
 File size : 0.098 MB.
 Type : doc
17-06-2557คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(2,420)
Detail : 
จึงใคร่ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามหลักฐานที่แนบมาพร้อมนี้  
 File size : 0.099 MB.
 Type : doc
17-06-2557คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(3,174)
Detail : 
1. หลักการและเหตุผล
2. วัตถุประสงค์
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 

 File size : 0.097 MB.
 Type : doc
17-06-2557คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(1,242)
Detail : 
หลักฐานการจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถาบันอุดมศึกษา  (สำหรับเบิกเงินแผ่นดิน)
 File size : 0.052 MB.
 Type : xls
17-06-2557คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(771)
Detail : 
หลักฐานการจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถาบันอุดมศึกษา
 File size : 0.042 MB.
 Type : xls
17-06-2557คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(1,564)
Detail : 
หลักฐานการจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถาบันอุดมศึกษา
 File size : 0.128 MB.
 Type : xls
17-06-2557คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(824)
Detail : 
มีความประสงค์ขอยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
 File size : 0.102 MB.
 Type : xls
17-06-2557คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(7,704)
Detail : 
โดยแนบเอกสารหลักฐานมาพร้อม  
 File size : 0.094 MB.
 Type : doc
17-06-2557คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(3,427)
Detail : 
ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำเข้าบัญชี
 File size : 0.256 MB.
 Type : xls
17-06-2557คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(27,176)
Detail : 
การจ่ายเงินได้ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ออกตาม
 File size : 0.146 MB.
 Type : xls
18-12-2556สำนักงานกฎหมายวิศิษย์และเพื่อน
(24,365)
Detail : 
ตรวจสอบสภาพและจำนวนสินค้าตามรายการข้างต้นเรียนร้อยแล้ว กรุณาเซ็นชื่อ
 File size : 0.05 MB.
 Type : doc
29-10-2553docstoc
(63,879)
Detail : 
หากสินค้าไม่ถูกต้องกรุณาแจ้งให้ทราบภายในเวลา 7 วัน ในกรณีชำระเงินค่าสินค้าเป็นเงินสด
 File size : 0.042 MB.
 Type : doc
29-10-2553docstoc
(10,515)
Detail : 
ลำดับ รายการ จำนวน ราคาหน่วยละ จำนวนเงิน
 File size : 0.042 MB.
 Type : doc
29-10-2553thailaws
(3,941)
Detail : 
ได้รับบิลเงินเชื่อหรือเงินสดไว้เพื่อตรวจสอบและพร้อมที่จะชำระเงินให้ตามบิลต่อไปนี้
 File size : 0.042 MB.
 Type : doc
29-10-2553docstoc
(62,925)
Detail : 
ได้รับบิลเงินเชื่อหรือเงินสดไว้ เพื่อตรวจสอบและพร้อมที่จะชำระเงินให้ตามบิลต่อไปนี้
 File size : 0.03 MB.
 Type : doc
29-10-2553docstoc
(27,202)
Detail : 

ชื่อบัญชี   เลขที่บิล   รายการ   จำนวนเงิน


 File size : 0.033 MB.
 Type : doc
29-10-2553docstoc
(49,752)
Detail : 
ระบบการบัญชีสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นส่วนที่มีความสำคัญต่อความอยู่รอด
 File size : 0.753 MB.
 Type : doc
26-10-2553สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
(9,791)
Detail : 
  ร้านอาหารเป็นธุรกิจขนาดเล็กซึ่งมีรายได้ส่วนใหญ่ของกิจการจากการขายอาหารและเครื่องดื่ม 
 File size : 0.382 MB.
 Type : doc
26-10-2553มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
(9,987)
Detail : 
ร้านเกมส์และอินเตอร์เนตค่าเฟ่ มีลักษณะเป็นธุรกิจขนาดเล็กที่มีรายได้จากการให้บริการอินเตอร์เนตและเกมส์ต่างๆ
 File size : 1.365 MB.
 Type : doc
26-10-2553Thaifranchisecenter
(3,575)
Detail : 
ฟอร์มรับเงินเดือนและเงินได้อื่นๆ แก่พนักงานของบริษัท...................จำกัด ประจำปี พ.ศ.......
 File size : 0.065 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(37,351)
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด7,932 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
546 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,970 
  รวมสัญญาต่างๆ
278 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
345 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
746 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
575 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
55 
  SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Service SMEs)
148 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.