UPDATE
ดาวน์โหลดไฟล์ : Download File For SME & Franchise
หน้าดาวน์โหลด   รวมสัญญาต่างๆ...   หนังสือมอบอำนาจ... 
ผู้เข้าชม 598,903 ครั้ง
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
เพื่อรักษาประโยชน์ของเจ้าของที่ดินและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้กรอกเครื่องหมายหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น
 File size : 0.044 MB.
 Type : PDF
24-08-2560baannut.com
(288)
Detail : 
อย่ากรอกข้อความให้ต่างลายมือและใช้น้ำหมึกต่างสีกัน ถ้าใช้พิมพ์ดีดก็ต้องเป็นเครื่องเดียวกัน
 File size : 0.514 MB.
 Type : pdf
24-08-2560baannut.com
(199)
Detail : 
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า......... อายุ..ปี เชื้อชาติ...........สัญชาติ..........อยู่บ้านเลขที่........
 File size : 0.075 MB.
 Type : pdf
24-08-2560baannut.com
(1,028)
Detail : 
เป็นผู้รับมอบอำนาจที่จะกระทำการแทน เฉพาะในกิจการตามที่จะกล่าวต่อไปนี้  คือ
 File size : 0.031 MB.
 Type : doc
18-12-2556สำนักงานกฎหมายวิศิษย์และเพื่อน
(165,402)
Detail : 
 1.Mr./Mrs./Miss
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..........................
hereby authorize and appoint Mr./Mrs./Miss         at present working
ขอมอบอำนาจให้ นาย/นาง/านงสาว/....................     ปัจจุบันทำงานในตำแหน่ง.........

 File size : 0.159 MB.
 Type : pdf
23-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(9,322)
Detail : 
 1.Mr./Mrs./Miss
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว............................
hereby authorize and appoint Mr./Mrs./Miss      at present working
ขอมอบอำนาจให้ นาย/นาง/านงสาว/.......                    ปัจจุบันทำงานในตำแหน่ง.....

 File size : 0.416 MB.
 Type : pdf
23-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(4,699)
Detail : 
 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...............
สัญชาติ........เลขประจำตัวคนต่างด้าว........

 File size : 0.947 MB.
 Type : pdf
23-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(6,250)
Detail : 
ซึ่งข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอานาจได้กระทาไปเฉพาะตามที่ได้มอบอานาจ
 File size : 0.087 MB.
 Type : pdf
25-04-2554121easy
(36,179)
Detail : 
การใด ๆ ที่……………….ได้กระทาลง รวมถึงการให้ถ้อยคาในลักษณะต่าง ๆ
 File size : 0.098 MB.
 Type : pdf
25-04-2554121easy
(51,773)
Detail : 
กระทาการอื่นใดทั้งมวลในกรณีที่จาเป็นและเหมาะสมเห็นสมควร
 File size : 0.076 MB.
 Type : pdf
25-04-2554121easy
(6,734)
Detail : 
ข้าพเจ้าของมอบฉันทะให้ นาย/นาง/นางสาว .............................เป็นผู้รับมอบฉันทะของข้าพเจ้า
 File size : 0.027 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(11,672)
Detail : 
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าหุ้นส่วนผู้เริ่มก่อการ/บริษัท...........................จำกัด มอบอำนาจให้
 File size : 0.029 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(2,549)
Detail : 
การมอบอำนาจ คือ การที่บุคคลหนึ่งเรียกว่า ตัวการ มอบให้บุคคลอีกคนหนึ่ง
 File size : 0.032 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(8,520)
Detail : 
 ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปตามหนังสือมอบอำนาจนี้เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำด้วยตนเองทั้งสิ้น
 File size : 0.021 MB.
 Type : doc
28-07-2553Bunchee Audit
(26,655)
Detail : 
ข้างต้น ตลอดจนให้มีอำนาจแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความใดๆ ในคำขอจดทะเบียนได้ทั้งสิ้น และให้มีอำนาจรับทราบคำสั่งจากนายทะเบียน
 File size : 0.021 MB.
 Type : doc
28-07-2553Bunchee Audit
(2,129)
Detail : 
ของสถานที่การค้าดังกล่าวข้างต้นต่อเจ้าพนักงานสรรพากรแทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ และให้มีอำนาจแก้ไข


 File size : 0.028 MB.
 Type : doc
28-07-2553Bunchee Audit
(3,034)
Detail : 
 การใดที่ผู้รับมอบอำนาจดังกล่าวได้กระทำไปไม่ว่าจะเป็นการชี้แจงหรือการให้ถ้อยคำใด ๆ ก็ดีการให้ความยินยอมหรือการ

 File size : 0.021 MB.
 Type : doc
28-07-2553Bunchee Audit
(5,608)
หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า [1]
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด7,727 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
530 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,969 
  รวมสัญญาต่างๆ
279 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
334 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
742 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
553 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
52 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.