หน้าดาวน์โหลด   รวมแผนธุรกิจ   แบบอย่างการลงทุน 
472K
8
twitter
google plus
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
ชื่อร้านMother Trucker (มาเธอร์ ทรัคเกอร์) เบอร์โทร 085-121-3767, 082-596-5222  ชื่อร้าน Orn The Road Burger เบอร์โทร 095-628-0416 ประเภท อาหาร


 File size : 0.11 MB.
 Type : pdf
05-11-2558ThaiFranchiseCenter
(1,483)
Detail : 
การตั้งราคาเป็นส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างจากส่วนประสมอื่นๆ
 File size : 0.045 MB.
 Type : doc
04-08-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(18,534)
Detail : 
ในเรื่องการตั้งราคานั้น นอกจากวิธีการตั้งราคาแล้ว รูปแบบการตั้งราคายังมีส่วนสำคัญ
 File size : 0.049 MB.
 Type : doc
04-08-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(9,770)
Detail : 
ในภาวการณ์แข่งขันปัจจุบันธุรกิจจะต้องแข่งขันในหลายระดับ
 File size : 0.05 MB.
 Type : doc
04-08-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(21,206)
Detail : 
การทำธุรกิจระหว่างประเทศ สิ่งหนึ่งที่ต้องมี คือ การเสนอราคา
 File size : 0.056 MB.
 Type : doc
04-08-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(7,619)
Detail : 
ในส่วนนี้จะเป็นการประมาณการความต้องการเงินทุนและงบดุลในช่วงเริ่มต้นกิจการ
 File size : 0.084 MB.
 Type : doc
03-08-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(10,362)
Detail : 
ถ้ารายการในสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื่นเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นถือว่าเป็นการใช้ไปของเงินทุนที่เกี่ยวกับการลงทุน
 File size : 0.062 MB.
 Type : doc
03-08-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(3,083)
Detail : 
ความต้องการเงินทุนไม่ได้เป็นเรื่องแปลกในการเริ่มต้นการดำเนินงานของธุรกิจ ในขณะที่ธุรกิจเจริญเติบโต
 File size : 0.073 MB.
 Type : doc
03-08-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(5,541)
Detail : 
งบการเงินเป็นหัวใจของธุรกิจที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าสินค้า
 File size : 0.078 MB.
 Type : doc
03-08-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(7,547)
Detail : 
การจัดหาเงินทุนโดยการก่อหนี้ การกู้ยืมเงินทุนจากแหล่งภายนอกไม่ได้เป็นการฝ่าฝืน
 File size : 0.065 MB.
 Type : doc
03-08-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(7,102)
Detail : 
ด้วยเหตุนี้ชุมชนประมงบ้านบ่ออิฐจึงได้เล็งเห็นว่าทุกคนในชุมชนควรจะมีส่วนร่วมในการดูแล
 File size : 0.544 MB.
 Type : pdf
12-07-2554SME Bank
(788)
Detail : 
คำว่า อัตลัษณ์ของธุรกิจ มาจากภาษาอังกฤษว่า Business Identity มีความหมายถึงสิ่งที่ปรากฎต่อสายตาคนง่าย
 File size : 0.481 MB.
 Type : pdf
12-07-2554SME Bank
(2,110)
Detail : 
มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อแลกกับเม็ดเงิน สร้างรายได้ล่อเลี้ยงชีวิต ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ว่าก็จะมีทั้ง
 File size : 1.041 MB.
 Type : pdf
12-07-2554SME Bank
(968)
Detail : 
แรกเริ่มโครงการดังกล่าว ใช้วิธีการของญี่ปุ่น ที่มีจุดอ่อน คือ ปุ๋ยที่ได้มีความชื้นสูง และ มีกลิ่นรุ่นแรง
 File size : 0.5 MB.
 Type : pdf
12-07-2554SME Bank
(888)
Detail : 
ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จระดับโลกหลายบริษัทถูกก่อตั้งโดยเจ้าของที่ยังเป็นนักศึกษา
 File size : 0.357 MB.
 Type : pdf
12-07-2554SME Bank
(3,168)
Detail : 
"นวัตกรรม" ด้านการเกษตรไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมข้าวไทยนวัตกรรมมันสัปหลัง
 File size : 1.765 MB.
 Type : pdf
12-07-2554SME Bank
(750)
Detail : 
หมูออมสิน เป็นชื่อโครงการส่งเสริมการเลี้ยงหมูที่เกิดขึ้นภายใน หมู่บ้าน โค้งตาบาง หมู่ที่10
 File size : 1.48 MB.
 Type : pdf
12-07-2554SME Bank
(866)
Detail : 
อุตสาหกรรมธูปเป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีแนวโน้มดี แม้ว่าในระยะหลังมี
คู่แข็งมากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยความต้องการธูปขึ้นอยู่กับจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น และการประกอบพิธีกรรมหรือความเชื่อทางศาสนาที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง

 File size : 0.138 MB.
 Type : doc
20-07-2553SME bank
(1,181)
Detail : 
การตลาด ตลาดนํ้าผลไม้เป็นตลาดที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเป็นลําดับ ในช่วงปี2533-2538 แต่ในช่วงปี 2539-2541 เป็นช่วงที่เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจและการเงิน การบริโภคเครื่องดื่มชะลอลง อย่างไรก็ตาม
 File size : 0.134 MB.
 Type : doc
20-07-2553SME bank
(2,871)
Detail : 
เทียนนอกจากใช้ให้แสงสว่างและประกอบพิธีกรรมต่าง ๆแล้ว ยังมีการนําเทียนประเภทสวยงามมาประดับตกแต่งบ้านและโต๊ะอาหาร
 File size : 0.169 MB.
 Type : doc
20-07-2553SME bank
(1,588)
Detail : 
ธุรกิจการประกอบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่มีลู่ทางการลงทุนที่น่าสนใจจากปัจจัยหลัก 2 ประการ
 File size : 0.13 MB.
 Type : doc
20-07-2553SME bank
(1,286)
Detail : 
ไส้กรอก เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเนื้อสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งนิยมบริโภคกันมาก เนื่องจากเป็นอาหารที่มีคุณค้าโปรตีนสูง มีความสะดวกและประหยัดเวลาในการบริโภค ตลาดหลักจะเป็นตลาดภายในประเทศ
 File size : 0.253 MB.
 Type : doc
20-07-2553SME bank
(1,639)
Detail : 
ยาจากสมุนไพร (ยาแผนโบราณ) เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ส่งผลให้ธุรกิจยาจากสมุนไพรขยายตัวอย่างรวดเร็ว พิจารณาจากมูลค้าการผลิตและการนําเข้ายาแผนโบราณ จากการรวบรวมของ
กองควบคุมยา

 File size : 0.328 MB.
 Type : doc
20-07-2553SME bank
(1,663)
Detail : 
การลงทุนในอุตสาหกรรมพาวเวอร์ซัพพลายเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีลู่ทางที่ดีสําหรับนักลงทุนที่มีความสนใจในด้านอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากพาวเวอร์ซัพพลายเป็นอุปกรณ์สําคัญที่ใช้ในการแปลงกระแส
ไฟฟ้าสลับให้เป็นกระแสตรง
 File size : 0.203 MB.
 Type : doc
20-07-2553SME bank
(914)
Detail : 
เฟอร์นิเจอร์เหล็กส่วนใหญ่นิยมทําเป็นตู้เก็บเอกสาร โต๊ะทํางาน เก้าอี้ ชั้นวางของ ฯลฯ หากเป็นตู้เก็บเอกสาร และโต๊ะทํางานมักเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในสํานักงาน แต่หากเป็นเก้าอี้และชั้นวางของมักเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในบ้าน
 File size : 0.145 MB.
 Type : doc
20-07-2553SME bank
(1,199)
Detail : 
ยางแผ่นรมควันนับเป็นการแปรรูปยางขั้นพื้นฐานจากนํ้ายางดิบ เพื่อนําไปใช้เป็นวัตถุดิบ ในอุตสาหกรรมขั้นต่อไป เช่น ยางรถยนต์ ที่มีการใช้มากที่สุด รองลงมาได้แก่ ยางรัดของ ยางลบ ท่อยาง และยางพื้นรองเท้า เป็นต้น
 File size : 0.137 MB.
 Type : doc
20-07-2553SME bank
(2,736)
Detail : 
ล้ออลูมิเนียมอัลลอยด์ เป็นอุปกรณ์ประดับยนต์ที่มีบทบาทมากขึ้นในปัจจุบัน ใช้ทดแทนล้อรถยนต์ที่
ทําจากเหล็กหล่อหรือล้อกะทะเหล็ก ซึ่งนอกจากจะใช้ตกแต่งเพื่อความสวยงามแล้ววัสดุที่ใช้ในการผลิตคืออลูมิเนียม
 File size : 0.144 MB.
 Type : doc
20-07-2553SME bank
(982)
Detail : 
การบริโภคไวน์เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น โดยเฉพาะไวน์นําเข้าจากต่างประเทศ ซึ่ง
ในปี 2538-2540 คนไทยบริโภคไวน์นําเข้าราวร้อยละ 94-96 ของปริมาณความต้องการโดยรวมในประเทศ และชะลอตัวลงเหลือร้อยละ 64 ของปริมาณความต้องการโดยรวมในประเทศ
 File size : 0.222 MB.
 Type : doc
20-07-2553SME bank
(1,978)
Detail : 
การอบ/ตากแห้งเป็นกรรมวิธีในการถนอมอาหารทะเลชนิดหนึ่ง ซึ่งทําให้สามารถเก็บรักษาอาหารทะเลได้เป็นระยะเวลานานขึ้นและเป็นที่นิยมบริโภคของคนไทยและประเทศในเอเชียโดยเฉพาะกุ้งแห้งและปลาหมึกแห้ง
 File size : 0.118 MB.
 Type : doc
20-07-2553SME bank
(1,458)
Detail : 
แกงกะทิสําเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก เช่น กระป๋อง/พลาสติกลามิเนต (Retort pouch)1/ จัดเป็นอีกธุรกิจที่มีแนวโน้มดี โดยส่วนใหญ่จะเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกมากกว่าจําหน่ายในประเทศ
 File size : 0.088 MB.
 Type : doc
20-07-2553SME bank
(2,510)
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด7,932 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
546 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,970 
  รวมสัญญาต่างๆ
278 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
345 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
746 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
575 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
55 
  SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Service SMEs)
148 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.