หน้าดาวน์โหลด   คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ   การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กท... 
8.7K
twitter
google plus
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
 จดทะเบียนพานิชย์ (ให้กรอก [1] - [8] ส่วน [9] - [12] ให้เลือกกรอกตามแต่กรณี
 File size : 0.25 MB.
 Type : pdf
08-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(278)
Detail : 
 ชื่อผู้ประกอบพาณิชยกิจ...........ทะเบียนเลขที่........ 1.ชื่อผู้ประกอบการ (Owner Name)  2.ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ
 File size : 0.184 MB.
 Type : pdf
08-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(213)
Detail : 
หนังสือมอบอำนาจ เขียนที่......วันที่.....โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจ้าขอมอบอำนาจให้.......ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร...... เลขที่......ซึ่งออกให้ ณ. .........
 File size : 0.182 MB.
 Type : pdf
08-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(205)
Detail : 
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่ ข้าพเจ้า .............เป็นเจ้าของอาคาร.......... ซึ่งตั้งอยู่เลขที่.......ตรอก/ซอย........ ถนน.......หมู่ที่ ………ตําบล ………อําเภอ …………จังหวัด..........
 

 File size : 0.067 MB.
 Type : pdf
08-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
(276)
Detail : 
ตัววอย่างการกรอกเอกสารแนบแบบ ทพ. (บุคคลธรรมดา)   เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชื่อผปู้ระกอบพาณิชยกิจ……… 
 File size : 0.233 MB.
 Type : pdf
08-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
(307)
Detail : 
 ตัวอย่างการกรอกแบบ ทพ.(บุคคลธรรมดา)  [ ] สำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์   [ ] สำนักทะเบียนพาณิชย์ อำเภอ.....จังหวัด...
 File size : 0.609 MB.
 Type : pdf
08-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
(451)
Detail : 
ตัวอยางใบทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (กรณีจดในนามบุคคลธรรมดา)  ทะเบียนเลขที่ 1111111111113    คําขอที่ 2222222222213  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 File size : 0.1 MB.
 Type : pdf
08-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
(211)
Detail : 
ความเป็นมา   ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ข้อ ๕ กําหนดให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา

 File size : 1.211 MB.
 Type : pdf
08-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
(160)
Detail : 
พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย  พ.ศ. 2499และประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง ใหผูประกอบพาณิชยกิจตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553ใหผูประกอบพาณิชยกิจตองจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ดังนี้

 File size : 0.138 MB.
 Type : pdf
01-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(169)
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด8,060 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
546 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,970 
  รวมสัญญาต่างๆ
278 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
345 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
746 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
575 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
55 
  SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Service SMEs)
148 
  บทความ E-book ฟรี
128 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.