UPDATE
หน้าดาวน์โหลด   ธุรกิจแฟรนไชส์   ความรู้เกี่ยวกับ Franchise 
592K
twitter
google plus
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
กลยุทธ์ทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ การพัฒนาการตลาดให้ธุรกิจแฟรนไชส์
 File size : 0.119 MB.
 Type : jpg
31-10-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(287)
Detail : 
ธุรกิจแฟรนไชส์ คือ ธุรกิจที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จมีระบบการสนับสนุนและคู่มือการบริหารจัดการ
 File size : 0.153 MB.
 Type : jpg
31-10-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(206)
Detail : 
สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกานั้น ภายหลังจาก Department of Commerce (DOC) ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐได้ทำการยกเลิกการพิมพ์เพื่อเผยแพร่จำนวนแฟรนไชส์ซีที่ทำระบบ
 File size : 0.194 MB.
 Type : pdf
09-09-2559ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์
(149)
Detail : 
ในปี 2551 มีผู้ขายแฟรนไชส์ (Franchisor) ในประเทศไทยประมาณ 479 กิจการ โดยเป็นกิจการของคนไทย450 กิจการ และเป็นแฟรนไชส์จากต่างประเทศ 29 กิจการ

 File size : 0.102 MB.
 Type : pdf
22-07-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(404)
Detail : 
การอนุญาต แฟรนไชส์ซอร์ตกลงอนุญาตให้แฟรนไชส์ซีใช้เครื่องหมายการค้าในสถานประกอบการค้าของแฟรนไชส์ซีได้

 File size : 0.082 MB.
 Type : pdf
22-07-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(446)
Detail : 
แฟรนไชส์ คือ กระบวนการทางธุรกิจที่องค์กรธุรกิจหนึ่ง ๆ ได้พัฒนาวิธีการและรูปแบบ จนได้รับการพิสูจน์ด้วยระยะเวลาแล้วว่า

 File size : 0.159 MB.
 Type : pdf
22-07-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(324)
Detail : 
สำหรับแนวโน้มหรือสถานการณ์ของแฟรนไชส์ไทย แม้ว่าช่วง 3 ไตรมาสแรกของ ปี 2552

 File size : 0.072 MB.
 Type : pdf
22-07-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(251)
Detail : 
ในกระบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้า ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง

 File size : 0.168 MB.
 Type : pdf
22-07-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(238)
Detail : 
สำหรับมูลค่าตลาดรวมของธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศของปี 2551 มีทั้งสิ้นประมาณ 85,320 ล้านบาท จากจำนวนสาขาในระบบทั้งหมดไม่น้อยกว่า 37,357 สาขา

 File size : 0.053 MB.
 Type : pdf
22-07-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(168)
Detail : 
Franchising (แฟรนไชส์ซิ่ง) คือ วิธีการในการดำเนินธุรกิจโดยจะประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้อง 2 ฝ่าย คือ เจ้าของสิทธิ์ในธุรกิจนั้น ๆ

 File size : 0.087 MB.
 Type : pdf
22-07-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(462)
Detail : 
กําหนดการ. งาน “4 ทศวรรษแฟรนไชส์ไทย”. วันที่28 - 29 สิงหาคม 2557. ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. วัน. เวลา. หัวข้อการอบรม/สัมมนา.
 File size : 0.065 MB.
 Type : pdf
19-07-2557กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(400)
Detail : 
ผลิตภัณฑ์กาแฟยังเป็นธุรกิจที่น่าสนใจเนื่องจากอัตราการบริโภคกาแฟของคนไทยยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ
 File size : 0.224 MB.
 Type : pdf
21-09-2555วิทยาลัยพาณิชย์ศาสตร์ ม.บูรพา
(1,853)
Detail : 
สมมติฐานการวิจัย แฟรนไชส์ชีที่มีข้อมูลเบื่องต้นต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจแฟรนไชส์ บริษัท ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว จำกัด แตกต่างกัน
 File size : 0.168 MB.
 Type : pdf
21-09-2555ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.รังสิต
(2,660)
Detail : 
นอกจากในส่วนของรสชาติแล้ว ความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการไต้หวัน
 File size : 0.096 MB.
 Type : pdf
11-10-2554กรมการพัฒนาธุรกิจการค้า
(766)
Detail : 
การสอนให้ตกปลาได้เองนั้นย่อมดีกว่าการให้ปลาไปเปล่าๆ
 File size : 0.209 MB.
 Type : pdf
11-10-2554กรมการพัฒนาธุรกิจการค้า
(790)
Detail : 
ขั้นที่ 3 ขั้นตอนในการนำการตลาดแบบตรงมาใช้สำหรับธุรกิจ
 File size : 6.762 MB.
 Type : pdf
11-10-2554กรมการพัฒนาธุรกิจการค้า
(706)
Detail : 
เป็นการส่งเสริมการตลาดแบบหนึ่งที่มุ่งเน้นการติดต่อสือสาร
 File size : 4.343 MB.
 Type : pdf
11-10-2554กรมการพัฒนาธุรกิจการค้า
(791)
Detail : 
ในกระบวนการขขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้า ทางภายในประเทศและระหว่างประเทศ
 File size : 0.11 MB.
 Type : pdf
11-10-2554กรมการพัฒนาธุรกิจการค้า
(838)
Detail : 
คำว่า อัตลักษณ์ของธุรกิจ มาจากภาษาอังกฤษว่า Business Identity
 File size : 0.481 MB.
 Type : pdf
20-04-2554smebank
(934)
Detail : 
ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จระดับโลกหลายบริษัทถูกก่อตั้งโดยเจ้าของที่ยังเป็นนักศึกษา
 File size : 0.357 MB.
 Type : pdf
20-04-2554smebank
(1,129)
Detail : 
นวัตกรรม  ด้านการเกษตรไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมข้าวไทย นวัตกรรมมันสำปะหลัง
 File size : 1.765 MB.
 Type : pdf
20-04-2554smebank
(478)
Detail : 
หมูออมสินได้เริ่มต้นโคงการมาตั้งแต่ปี 2543 และดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
 File size : 1.449 MB.
 Type : pdf
20-04-2554smebank
(423)
Detail : 
ลองตั้งคำถามกับตัวเองว่า ทุกวันนี้เทคโนโลยีสารสนเทศ โทรคมนาคมมีบทบาทต่อ
 File size : 1.223 MB.
 Type : pdf
09-02-2554CAT
(843)
Detail : 
วอร์เรน บัฟเฟตต์ มีฉายาสารพัด นิตยสาร Vanity Fair เรียกเขาว่าForest Gump of finance
 File size : 5.938 MB.
 Type : pdf
15-11-2553mbamagazine.net
(920)
Detail : 
ธุรกิจร้านเหล้าปั่นกำลังเป็นที่สนใจ เห็นได้จากจำนวนร้านที่เพิ่มขึ้น มีการเปิดเป็นธุรกิจแฟรนไชน์
 File size : 1.701 MB.
 Type : pdf
15-11-2553สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภา
(788)
Detail : 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเวียดนาม
 File size : 1.715 MB.
 Type : 12_4_
12-11-2553ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไ
(850)
Detail : 
ปัจจุบันมีร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารจำนวนมากที่
 File size : 12.934 MB.
 Type : pdf
12-11-2553กองสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรว
(747)
Detail : 
เครือข่ายสังคมบนอินเทอร์เน็ตถือได้ว่าเป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมอย่างมากสำหรับเหล่าเจ้าของกิจก
 File size : 0.716 MB.
 Type : pdf
12-11-2553มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
(722)
Detail : 
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์)
 File size : 6.743 MB.
 Type : pdf
12-11-2553มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(1,346)
Detail : 
การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ 3 (3-0-6)Franchise Business Management
 File size : 0.758 MB.
 Type : pdf
11-11-2553วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(626)
หน้าที่ 1 จาก 7 หน้า [1] - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด7,889 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
531 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,969 
  รวมสัญญาต่างๆ
279 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
343 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
746 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
553 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
52 
  SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Service SMEs)
148 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2018 All Right Reserved.