UPDATE
ดาวน์โหลดไฟล์ : Download File For SME & Franchise
หน้าดาวน์โหลด   ธุรกิจแฟรนไชส์...   Franchise Academy  
ผู้เข้าชม 166,541 ครั้ง
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ปีงบประมาณ 2559
 

 File size : 0.144 MB.
 Type : pdf
04-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(157)
Detail : 
แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ "ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์" ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ ปีงบประมาณ 2559

 File size : 0.137 MB.
 Type : pdf
09-02-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(164)
Detail : 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ

 File size : 0.183 MB.
 Type : pdf
09-02-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(171)
Detail : 
ขอเชิญท่านมาร่วมอัพพลังความรู้ และยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์

 File size : 0.232 MB.
 Type : jpg
09-02-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(247)
Detail : 
ท่านใดที่เป็นแฟรนไชส์ซอร์ จะต้องมีการร่างสัญญา เพื่อให้แฟรนไชส์ซี่รับทราบ เกี่ยวกับสัญญาแฟรนไชส์ เช่น การอนุญาต
 File size : 0.082 MB.
 Type : pdf
23-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(10,785)
Detail : 
แฟรนไชส์ซี่ต้องดำเนินการชำระภาษีการค้า และแสดงแบบรายการเสียภาษีอากรต่อทางราชการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการเสียภาษีการค้าเองทั้งสิ้น
 File size : 0.053 MB.
 Type : doc
23-12-2558lawsiam
(5,827)
Detail : 
ตัวอย่าง สัญญาธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise Agreement)
 File size : 0.477 MB.
 Type : pdf
23-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(1,522)
Detail : 
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในประเทศไทยซึ่งประกอบพาณิชยกิจ ดังนี้ (1) ซื้อขายสินค้า/บริการ โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 File size : 0.459 MB.
 Type : pdf
05-11-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(198)
Detail : 
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างองค์ความรู้กระบวนการในการบริหารจัดการธุรกิจด้วยระบบแฟรนไชส์ สำหรับธุรกิจเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์

 File size : 0.136 MB.
 Type : pdf
05-11-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(235)
Detail : 
การยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ (Franchise Standard)

 File size : 0.445 MB.
 Type : pdf
05-11-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(195)
Detail : 
วันที่อบรม : พุธ 18 เม.ย. - อังคาร 31 ก.ค. 2555 เวลาที่อบรม : 09.00 - 17.00.น สถานที : ห้องม่วงนที ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี เปิดรับจำนวน : 30 คน จัดโดย : สำนัก ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ เบอร์โทร : 025475953

ติดต่อ : สำนักส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ ชั้น 11 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
อีเมล์ : franchisedbd@gmail.com

 File size : 0.867 MB.
 Type : pdf
02-03-2555กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(924)
Detail : 
วันที่อบรม :  อังคาร 24 เม.ย. - อังคาร 24 ก.ค. 2555 เวลาที่อบรม : 09.00 - 17.00.น สถานที : ห้องม่วงนที ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี เปิดรับจำนวน :   50 คน  จัดโดย :  สำนัก ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ เบอร์โทร : 025475953

ติดต่อ :     สำนักส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
อีเมล์ :     franchisedbd@gmail.com

 File size : 0.687 MB.
 Type : pdf
02-03-2555กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(676)
Detail : 
ธุรกิจที่สินค้าและบริการเป็นที่ยอมรับและต้องการอย่างกว้างขวาง โดยผู้บริโภค
 File size : 1.281 MB.
 Type : pdf
31-05-2554 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(1,617)
Detail : 
องค์ประกอบของธุรกิจแฟรนไชส์  -เครื่องหมายทางการค้า  -การตลาด โฆษณาประชาสัมพันธ์
 File size : 0.189 MB.
 Type : pdf
31-05-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(2,054)
Detail : 
ธุรกิจแฟรนไชส์ คือ วิธีการในการตลาด และช่องว่าทางการจัดจำหน่าย โดยผ่าน
 File size : 3.604 MB.
 Type : pdf
31-05-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(1,409)
Detail : 
หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญในระบบแฟรนไชส์ (Training For The Trainer Program)
 File size : 0.037 MB.
 Type : doc
02-03-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(2,206)
Detail : 
(หลักสูตร ผู้เชียวชาญในระบบแฟรนไชส์ – Training For The Trainer Program) ประจำปี 2554
 File size : 0.034 MB.
 Type : docx
02-03-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(1,040)
Detail : 

นิตยาสารโอกาสธุรกิจ&แฟรนไชส์ ผู้ผลิตนิตยาสารราย 2 เดือนและไดเร็กทอรี่โอกาสธุรกิจ&แฟรนไชส์ รายปี


 File size : 0.244 MB.
 Type : pdf
10-11-2553gmwebsite
(1,171)
Detail : 
กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง พร้อมทั้งส่งกลับมาเพื่อทางบริษัทฯ
 File size : 0.227 MB.
 Type : pdf
10-11-2553thaifranchisecenter
(1,828)
Detail : 
การขยายตัวของระบบการให้สิทธิหรือ ระบบแฟรนไชส์ จะเติบโตมากขึ้น

 File size : 0.242 MB.
 Type : ppt
09-11-2553มกาวิทยาลัยราชภัฤที่แตหตาง
(5,794)
Detail : 
ถ้าท่านได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมแฟรนไชส์กับ N&B ท่านจะมีวิธีในการบริหารร้านอย่างไรบ้าง
 File size : 0.243 MB.
 Type : pdf
09-11-2553thaifranchisecenter
(1,541)
Detail : 
ADB  (Authorized Dealer Branch) คือ บริษัทหรือบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจาก AD(Authorized Dealer) 
 File size : 0.24 MB.
 Type : ppt
04-11-2553บจก. TDG สภากาแฟ
(1,095)
Detail : 
Customer ID   Company Name   Contact Name   Billing Address   City   State or
 File size : 0.017 MB.
 Type : xls
27-10-2553microsoft
(720)
Detail : 
You may want to print this information to use as reference later.To delete these
 File size : 0.026 MB.
 Type : xls
27-10-2553score
(941)
Detail : 
Do the primary leaders of the franchise have expertise in the industry?
 File size : 0.051 MB.
 Type : doc
19-10-2553entrepreneur
(835)
Detail : 
Does your business have an established track record of more than five years?
 File size : 0.033 MB.
 Type : doc
19-10-2553entrepreneur
(828)
Detail : 
Establishing of the International Retail and Franchise Business R&D Center (IRF) had been part
 File size : 0.226 MB.
 Type : doc
19-10-2553มหาวิทยาลัยศรีปทุม
(903)
Detail : 
ตามที่ กรมส่งเสริมการส่งออก จะจัดสัมมนา เรื่อง “Japanese Franchise System & Opportunities of Thai Business”
 File size : 0.073 MB.
 Type : doc
19-10-2553กรมส่งเสริมการส่งออก
(1,368)
Detail : 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นทั้งหมดนี้เป็นความจริงทุกประการหากข้อความตอนหนึ่งตอนใดไม่ตรงกับ
 File size : 0.132 MB.
 Type : doc
19-10-2553อ.มัลลิการ์
(1,112)
หน้าที่ 1 จาก 3 หน้า [1] - 2 - 3
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด7,731 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
530 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,969 
  รวมสัญญาต่างๆ
279 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
334 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
746 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
553 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
52 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.