เอ็มยูติวเตอร์ โดยทีมงานพี่ม.มหิดลติวเตอร์

วันเทค
ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
38K
498
341
1
twitter
google plus
สถาบันพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ คณิตคิดคำนวณ อาอิวัง
FRANCHISE
“มอบกุญแจความคิดสู่ความสำเร็จทางคณิตศาสตร์ เน้นคำนวณและทฤษฎี พัฒนาพลังความคิดสร้างสรรค์ที่เปี่ยมไปด้วยเหตุผล”  I –Wang อาอิวัง เป็นสถาบันพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ระดับประถมที่เน้นวางรากฐานทักษะการคำนวณ การแก้ปัญหา และการคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางคณิตศาสตร์ให้กับผู้เรียน

โดยมีการวิเคราะห์เนื้อหาและกิจกรรมเพื่อวางแผนให้เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ควบคู่กับการสร้างเสริมพลังการคิดวิเคราะห์ พลังแห่งการคิดคำนวณ  และพลังแห่งการคิดสร้างสรรค์ผ่านระบบการเรียนรู้ L2C  และกิจกรรม PlayFACTO ซึ่งเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ช่วยสร้างอัจฉริยภาพและความคิดสร้างสรรค์ โดยการเชื่อมโยงสื่ออุปกรณ์เข้ากับเนื้อหาคณิตศาสตร์ สามารถเรียนได้อย่างสนุกสนานช่วยให้นักเรียนเข้าใจทฤษฎีและแนวคิดทางคณิตศาสตร์ได้ครบ 360 องศา

หลักสูตรอาอิวังได้รับการคิดค้นและพัฒนาโดย Mr. Park Myung Jun อาจารย์ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ จบการศึกษาจาก
Seoul National University of Education ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี   รวมทั้งเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งการทดสอบและการประเมินทักษะทางคณิตศาสตร์ระดับประเทศสาธารณรัฐเกาหลี KME (Korea MathematicsEvaluation) ซึ่งรับนักเรียนทั่วประเทศที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์สูงเข้าร่วมสอบปีละกว่า 200,000 คน

ลักษณะกิจการ
สถาบันสอนคณิตศาสตร์
ชื่อธุรกิจ (ไทย)สถาบันพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ คณิตคิดคำนวณ อาอิวัง
ชื่อธุรกิจ (Eng)I – Wang
ปีที่ก่อตั้งพ.ศ. 2554 (ก่อตั้งมา 7 ปี)
ความเป็นมาบริษัท เอดู พาร์ค จำกัด  ได้ลงนามความร่วมมือกับ Woongjin Think Big จำกัด Co.,Ltd. ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีเจ้าของลิขสิทธิ์และ Mr. Park Myung Jun ผู้คิดค้นและพัฒนาหลักสูตรคณิตคิดคำนวณ อาอิวัง แต่งตั้งเป็น มาสเตอร์แฟรนไชส์ประจำประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว ในการเผยแพร่หลักสูตรคณิตคิดคำนวณ อาอิวัง ทั่วประเทศไทย 

โดยมุ่งหวังวางรากฐานการคิดคำนวณและการคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ อันนำไปสู่ความเป็นอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ของเยาวชนไทย เพื่อให้เติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศต่อไปในอนาคต

สินค้าและบริการ
ระบบการเรียนคณิตศาสตร์คณิตคิดคำนวณอาอิวัง เป็นระบบการเรียนที่มีการวิเคราะห์เนื้อหาและกิจกรรมเพื่อวางแผนการเรียนให้เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียนเป็นรายบุคคล ควบคู่กับการพลังการคิดวิเคราะห์ พลังแห่งการคิดคำนวณ และพลังแห่งการสร้างสรรค์ผ่านระบบการเรียนรู้ L2C ได้แก่
 • Learning Care – ใส่ใจในการเรียนรู้
 • Coaching Care – ใส่ใจในการชี้แนะ
 • Counseling Care – ใส่ใจในการให้คำปรึกษา
ระบบการเรียนคณิตศาสตร์อาอิวังแบ่งออกเป็น 6 ระดับ ได้แก่ ระดับ A – F ซึ่งแต่ละระดับประกอบด้วยหนังสือเรียน 38 – 40 เล่มครอบคุลมเนื้อหาตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 โดยเน้นพัฒนาทักษะการคิดคำนวณเป็นสำคัญอีกทั้งยังมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความเข้าใจในทฤษฎีและแนวคิดทางคณิคศาสตร์ได้ครบ 360 องศาด้วยกิจกรรม PlayFACTO และควบคู่ด้วยหนังสือเรียน 5 ระดับ ได้แก่ K, P, A, B, S (12 เล่ม ต่อ ระดับ) ที่มีการเทียบเคียงเนื้อหากับมาตรฐานนานาชาติ NCTM (National Council of Teachers of Mathematics) ซึ่งเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ช่วยสร้างอัจฉริยภาพและความคิดสร้างสรรค์ โดยการเชื่อมโยงสื่ออุปกรณ์เข้ากับเนื้อหาคณิตศาสตร์ สามารถเรียนได้อย่างสนุกสนาน

นอกจากนี้หนังสือเรียนยังได้ออกแบบให้ส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์อีกหลายๆ ด้านอย่างกลมกลืนอาทิ เช่น ทักษะการเชื่อมโยงทักษะการคิดสร้างสรรค์ และทักษะการแก้ปัญหาตลอดจนส่งเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนด้วยเนื้อหาสองภาษาคือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หนังสือเรียนคณิตศาสตร์อาอิวังจึงจัดได้ว่าเป็นหนังสือเรียนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล


จุดเด่นของคณิตศาสตร์อาอิวัง 
 • มีการวางแผนการเรียนของนักเรียนรายบุคคล ตามระดับความสามารถ
 • มีสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์
 • มีระบบการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนเข้าใจทฤษฎีได้ง่ายและเป็นระบบจาก Concept
 • มีคุณครูช่วยแนะแนวทางและให้คำปรึกษาแก้ผู้เรียนแบบ 1:1
 • มีระบบตรวจสอบพัฒนาการของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถนำไปส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนได้อย่างตรงจุด
 • มีโจทย์ปัญหาเพิ่มเติมที่ทำให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์
 • หนังสือเรียนทุกเล่มมี 2 ภาษาคือ ภาษาไทยแบะภาษาอังกฤษ
 • หนังสือเรียนมีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นรูปเล่มสีสันสวยงาม
 • ใช้เงื่อนไขการจับเวลาเฉพาะรายบุคคล
ประเทศThailand  Thailand | Asia
กลุ่มประเทศASEAN Economic Community (AEC)
สำนักงานใหญ่43 สาขา
รวมทั้งหมด43 สาขา
รูปแบบธุรกิจ
การลงทุน
 • Franchise Fee 150,000 บาท สำหรับสาขาใหม่ในปี 2557 รับสิทธิพิเศษชำระเพียง 50,000 บาท
 • ค่าสื่ออุปกรณ์แรกเข้า 120,000 บาท
 • เงินค่าประกัน 50,000 บาท
 • ไม่มี Royalty Fee
** ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ระยะเวลาคืนทุน1-2 ปี (จำนวนนักเรียนไม่ต่ำกว่า 100 คน)
คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน
 1. รักงานบริการ เสียสละ ปรารถนาดีต่อนักเรียน
 2. มุ่งมั่น กระตือรือร้น มีเวลาดูแลสถาบันได้ตลอดเวลา
 3. มีความรับผิดชอบสูง คำนึงถึงคุณภาพ และภาพลักษณ์ตนเอง 
 4. การศึกษาระดับปริญญาตรีและมีความรู้พื้นฐานในหลักสูตรที่เปิดกิจการ 
 5. มีงบประมาณหรือแหล่งเงินทุนเพื่อบริหารสถาบัน 
 6. มีทำเลที่ดีในการประกอบธุรกิจ
สิ่งที่ได้รับ
 1. สิทธิในการใช้ชื่อเสียงและเครื่องหมายการค้า I – Wang 
 2. โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลของนักเรียนออนไลน์ Franchisee Management System
 3. อุปกรณ์ในการตกแต่งสถาบัน หนังสือ เสื้อฟอร์ม Mathtoy PlayFACTO
 4. มีการอบรมคุณครู, เทคนิคการสอน ก่อนเปิดสถาบัน
 5. มีการประชาสัมพันธ์แบรนด์ผ่านเว็บไซต์
 6. ใหคำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดตั้ง การตกแต่ง และการบริหารงาน
อื่นๆ
ชื่อผู้ติดต่อคุณสุพจน์ อารยะประยูร, คุณนิตติยา ไพเรืองโสม
ที่อยู่บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด39/4 ซ.อุดมสุข 53 แยก 2 ถ.สุขุมวิท 103 เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร.
02-xxx
โทรสาร
 02-xxx
อีเมล์
 infxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2558 
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 341 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 37,970 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 498 คน
 
การศึกษาคณิตศาสตร์Mathematic
แฟรนไชส์นี้ ไม่ได้รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Budget