หน้าดาวน์โหลด   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)   ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community... 
2.0M
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
ศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจและธุรกิจไทยเปรียบเทียบกับ กลุ่มประเทศที่มีศักยภาพในการเชื่อมโยงธุรกิจภายในภูมิภาคอาเซียน
 File size : 17.318 MB.
 Type : pdf
13-11-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(626)
อาเซียน-จีน ความตกลงด้านการค้าสินค้า มีผลเมื่อปี 2549 ด้านบริการมีผลปี 2550 ด้านการลงทุนลงนามเมื่อ 13 สิงหาคม 2552

 File size : 0.146 MB.
 Type : pdf
30-12-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(514)
ให้บริหารจัดการการเคลื่อนย้ายหรืออานวยความสะดวกในการเดินทางสาหรับบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้า บริการ และการลงทุน

 File size : 0.134 MB.
 Type : pdf
30-12-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(704)
การเคลื่อนย้ายสินค้าที่เสรีเป็นหนึ่งในหลักการสาคัญที่จะส่งเสริมการไปสู่จุดมุ่งหมายของการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน

 File size : 0.199 MB.
 Type : pdf
30-12-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(965)
การเปิดเสรีการค้าบริการเป็นองค์ประกอบที่มีความสาคัญส่วนหนึ่งต่อไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะเกิดจากการลดข้อจากัดต่อผู้ให้บริการของอาเซียนในการให้บริการ

 File size : 0.223 MB.
 Type : pdf
30-12-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(1,487)
นโยบายการลงทุนที่เสรีและเปิดตลาดเป็นปัจจัยสาคัญที่สนับสนุนให้อาเซียนเกิดการแข่งขันในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ และการลงทุนระหว่างกันในอาเซียน

 File size : 0.12 MB.
 Type : pdf
30-12-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(843)
ปรับประสานมาตรฐานด้านตลาดทุนในอาเซียนในด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์ในการเสนอขายตราสารหนี้ ข้อกาหนดในการเปิดเผยข้อมูล และกฎเกณฑ์การจัดจาหน่ายระหว่างกันให้มากขึ้น

 File size : 0.106 MB.
 Type : pdf
30-12-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(655)
การผลิตอาวุธ อยู่ในบัญชี 2 แนบท้าย พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ห้ามไม่ให้ต่างด้าวประกอบกิจการที่เกี่ยวกับความปลอดภัย หรือ ความมั่นคงของประเทศ

 File size : 0.131 MB.
 Type : pdf
30-12-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(706)
กระทรวงพาณิชย์ ได้ออกประกาศ เรื่อง การรับรองถิ่นกาเนิดสินค้าด้วยตนเองของผู้ส่งออก (Self-Certification) พ.ศ. 2554 เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศในการรักษาไว้ซึ่งสิทธิประโยชน์ทางการค้าเกี่ยวกับการใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร

 File size : 0.141 MB.
 Type : pdf
30-12-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(600)
จากการประชุมสุดยอดอาเซียนเมื่อเดือนธันวาคม 1997 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ผู้นาอาเซียนได้ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงอาเซียนไปสู่ภูมิภาคที่มั่นคง มั่งคั่ง และมีขีดความสามารถในการแข่งขัน

 File size : 0.162 MB.
 Type : pdf
30-12-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(1,372)
กรอบการตัดสินใจในการตัดสินใจลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน (A Framework for ASEAN Investment Decisions Making ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้

 File size : 0.214 MB.
 Type : pdf
30-12-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(546)
ความเป็นมาและความสาาคัญ ของ AEC ประชาคมเศรษฐกจิ อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ปี 2558

 File size : 0.37 MB.
 Type : pdf
30-12-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(710)
ช่วงระยะเวลา 1 - 2 เดือนที่ผ่านมา หน่วยงานไทยทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่งพยายามบอกกล่าวและให้ความรู้ที่เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงหลายมิติ

 File size : 0.13 MB.
 Type : pdf
30-12-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(668)
ตามที่ได้มีการประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การรับรองถิ่นกาเนิดสินค้าด้วยตนเองของผู้ส่งออก (Self-Certification) พ.ศ.2554 กาหนดให้ผู้ส่งออกสินค้าที่มีถิ่นกาเนิดในประเทศไทยที่ประสงค์จะรับรองถิ่นกาเนิดสินค้าด้วยตนเอง

 File size : 0.134 MB.
 Type : pdf
30-12-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(1,015)
Asean Economic Community ก่อตั้งขึ้นตามปฎิญญากรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ประกอบด้วยสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย

 File size : 0.23 MB.
 Type : pdf
30-12-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(956)
Matrix สถิติการส่งออกสินค้าของไทยไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียน (มกราคม 2557) 
 File size : 0.042 MB.
 Type : xls
13-06-2557กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(646)
Matrix สถิติการนำเข้าสินค้าของไทยจากประเทศในกลุ่มอาเซียน (มกราคม 2557) 
 File size : 0.045 MB.
 Type : xls
13-06-2557กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(566)
Matrix สถิติการนำเข้าสินค้าของไทยจากประเทศในกลุ่มอาเซียน (มกราคม-กรกฎาคม 2555)
 File size : 0.104 MB.
 Type : pdf
13-06-2557กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(511)
Matrix สถิติการส่งออกสินค้าของไทยจากประเทศในกลุ่มอาเซียน (มกราคม- กรกฎาคม 2555)
 File size : 0.102 MB.
 Type : pdf
13-06-2557กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(548)
Matrix สถิติการนำเข้าสินค้าของไทยจากประเทศในกลุ่มอาเซียน (มกราคม-มิถุนายน 2555) 
 

 File size : 0.104 MB.
 Type : pdf
13-06-2557กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(519)
Matrix สถิติการส่งออกสินค้าของไทยไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียน (มกราคม-มิถุนายน 2555) 
 File size : 0.102 MB.
 Type : pdf
13-06-2557กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(523)
Matrix สถิติการส่งออกสินค้าของไทยไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียน (มกราคม-พฤษภาคม 2555) 
 File size : 0.103 MB.
 Type : pdf
13-06-2557กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(580)
Matrix สถิติการนำเข้าสินค้าของไทยจากประเทศในกลุ่มอาเซียน (มกราคม-พฤษภาคม 2555)
 File size : 0.104 MB.
 Type : pdf
13-06-2557กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(594)
 ‘พาณิชย์’ สํารวจเส้นทาง R8 และ R12 เพื่อขยายโอกาสการค้าและการลงทุน ในสปป.ลาว และเวียดนาม รวมถึงจีนตอนใต้ รองรับการเปิด AEC เผยมีโอกาสทั้งขายสินค้า ลงทุนทําธุรกิจบริการ เปิดร้านอาหาร ซ่อมรถ ร้านสะดวกซื้อ โรงแรม ตามเส้นทาง เชื่อต่อไปบูมแน
 File size : 0.265 MB.
 Type : PDF
20-05-2557กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(627)
5 บิ๊กขนส่งเชียงรายได้อานิสงส์เปิดใช้สะพานมิตรภาพ 4 ไทย-ลาว ช่วยลดต้นทุนเท่าตัวด้านพาณิชย์จังหวัดเชียงรายเผยอุปสรรคการขนส่งเส้นทางอาร์สามเอไม่ราบรื่น เหตุยังต้องเปลี่ยนรถบรรทุก
 File size : 0.202 MB.
 Type : pdf
20-05-2557E-Customs Service Co., Ltd.
(601)
 โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-สปป.ลาว แห่งที่ 4 (เชียงราย-บ่อแก้ว) มูลค่า 1,486.5 เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเส้นทางคมนาคมภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 File size : 0.228 MB.
 Type : PDF
20-05-2557ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(620)
 ในปลายเดือนตุลาคม 2556 ได้มีการตรวจพบข้อมูลเท็จบนสินค้าที่จeหน่าย หรือบนเมนูอาหารในห้างสรรพสินค้าและโรงแรมขนาดใหญ่หลายแห่ง
 File size : 0.331 MB.
 Type : pdf
20-05-2557กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(483)
Economic collaboration among the members of the Association of South East Asian Nations (ASEAN) has expanded to cover all key economic fields,

 File size : 7.094 MB.
 Type : pdf
17-12-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(649)
รวบรวมรายชื่อ/รายละเอียดส าหรับการติดต่อเพื่อการสัมภาษณ์และ/หรือการขอข้อมูลทั้งในส่วนหน่วยงานหลัก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการ SMEs

 File size : 3.025 MB.
 Type : pdf
17-12-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(638)
อาเซียนเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ก่อตั้งขึ้นตามปฏิญญากรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 มีสมาชิก 10 ประเทศ

 File size : 28.165 MB.
 Type : pdf
17-12-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(487)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.