ผู้ส่งออกไทยควรระวัง ! การระบุสินค้าบนฉลากที่ไม่ตรงกับสินค้าจริงที่ส่งไปตลาดญี่ปุ่น
Download