บทความทั้งหมด    บทความแฟรนไชส์    การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์    ความรู้ทั่วไประบบแฟรนไชส์
34K
3 นาที
16 พฤษภาคม 2562
เปิดขั้นตอนการซื้อแฟรนไชส์กาแฟ Cafe Amazon ชัดๆ (400ใบสมัคร/เดือน)


เราอาจจะไม่แปลกใจเท่าไหร่นัก ที่จะมีนักลงทุน และผู้สนใจเปิดร้านกาแฟ Cafe Amazon จำนวนมาก เพราะแบรนด์เป็นที่นิยมในตลาด หากใครสนใจซื้อแฟรนไชส์จริงๆ ต้องรีบหน่อย เพราะปัจจุบันมีผู้สนใจจำนวนมาก 
 
โดยผู้บริหาร Cafe Amazon เคยบอกว่ามีผู้สมัครแฟรนไชส์ซีเข้าไปกว่า 400 ใบสมัครต่อเดือน จึงต้องใช้เวลาในการพิจารณาอย่างรอบคอบ ทำให้ผู้สมัครแฟรนไชส์ซีเข้าไปอาจต้องรอคิวนาน หรือบางรายก็ไม่ผ่านคุณสมบัติในการพิจารณา
 
แต่ถ้าใครสนใจสมัครซื้อแฟรนไชส์กาแฟ Café Amazon จริงๆ วันนี้ www.ThaiFranchiseCenter.com มีวิธีการและขั้นตอนมานำเสนอให้ทราบกันครับ ทั้งข้อมูลจากบริษัทฯ รวมถึงการสัมภาษณ์แฟรนไชส์ซี Café Amazon ตัวจริงเสียงจริงครับ 
 
ข้อควรรู้ก่อนสมัครซื้อแฟรนไชส์ Cafe Amazon


ขั้นตอนแรก ต้องศึกษาหาความรู้เรื่องระบบแฟรนไชส์ให้เข้าใจ รวมถึงเรียนรู้วิธีการซื้อแฟรนไชส์ Cafe Amazon หลังจากนั้นควรจัดตั้งบริษัทให้เป็นนิติบุคคล (บริษัท จำกัด) เพื่อเป็นตัวแทนในการซื้อแฟรนไชส์ เพราะคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิแฟรนไชส์ ต้องมีสถานะเป็นนิติบุคคลเท่านั้น มีความพร้อมด้านการลงทุน เงินทุนหมุนเวียน และบุคลากรประจำร้านกาแฟ
 
หลังจากจัดตั้งบริษัทฯ เสร็จแล้ว จะต้องหาทำเลในการเปิดร้านกาแฟ Cafe Amazon ซึ่งถือว่าสำคัญอย่างมาก โดยถ้าเป็นรูปแบบนอกสถานี (Stand Alone) ร้านจะมีลักษณะเป็นอาคารเดี่ยว ตั้งอยู่บนที่ดินที่มีศักยภาพเพียงพอและมีความเหมาะสมต่อการเปิดธุรกิจร้านกาแฟ Cafe Amazon
 
ขนาดพื้นที่ 100-200 ตร.ม.ขึ้นไป (รวมสวนหย่อม), พื้นที่ตั้งสามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย, พื้นที่จัดตั้งร้าน ต้องไม่ขัดต่อกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของหน่อยงานราชการ รวมถึงพื้นที่จัดตั้งร้าน ต้องไม่อยู่ภายในพื้นที่ระยะถอยร่นตามกฎหมายควบคุมอาคาร และ/หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น  
 
ส่วนรูปแบบในอาคาร (Shop) พื้นที่ตั้งอยู่ภายในอาคาร เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ ฯลฯ ขนาดพื้นที่ต้อง 40 ตร.ม.ขึ้นไป และพื้นที่ขอจัดตั้งร้านต้องอยู่ในบริเวณ ที่มีคนผ่านไปมาไม่น้อยกว่า 3,000 คนต่อวัน 


ภาพจาก bit.ly/30pIzx9
 
เมื่อคุณได้ทำเลที่คิดว่าเหมาะสมแล้ว คุณต้องสมัครขอรับสิทธิ์เป็นแฟรนไชส์ซีผ่านทางเว็บไซต์ www.cafe-amazon.com แล้วกรอกข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วน เพื่อให้ได้รับการพิจารณาโดยเร็วที่สุด 
 
หลังจากนั้นอาจจะ 1 เดือน หรือ 45 วันขึ้นไป ถ้าหากคุณส่งเอกสารครบสมบูรณ์ และผ่านการพิจารณาแล้ว ทางบริษัทปตท.ก็ได้ส่งทีมงานและทีมการตลาดของแฟรนไชส์ร้านกาแฟ Cafe Amazon มาดูทำเลที่คุณเลือกไว้ สำหรับการเปิดร้านกาแฟ Cafe Amazon ที่คุณได้แจ้งเข้าไปในใบสมัครแฟรนไชส์ก่อนหน้า
 
ในช่วงแรกๆ ที่ปตท.เปิดรับสมัครแฟรนไชส์ใหม่ๆ ขั้นตอนการขอซื้อแฟรนไชส์ร้านกาแฟ Cafe Amazon อาจใช้เวลาไม่นาน เมื่อเทียบกับในปัจจุบัน เพราะปัจจุบันมีผู้สนใจซื้อแฟรนไชส์ Cafe Amazon เป็นจำนวนมาก (เข้าคิวราวๆ Waiting List หลายร้อยราย ) และในการเปิดร้านกาแฟเรื่องของทำเลที่ตั้ง เป็นเรื่องสำคัญมาก ทำให้ขั้นตอนการพิจารณายากขึ้นมากกว่าเดิม
 
ขั้นตอนการเปิดร้านกาแฟ Cafe Amazon จาก ปตท.


ภาพจาก bit.ly/2JsAOBF
 
1.ผู้สนใจลงทุนแฟรนไชส์เป็นผู้เสนอพื้นที่มาให้ ปตท.พิจารณา ทั้งนี้ ห้ามมิให้ผู้สนใจลงทุนเข้าทำสัญญาจอง หรือสัญญาเช่าพื้นที่กับเจ้าของพื้นที่ ก่อนที่ ปตท.จะอนุมัติให้สิทธิแฟรนไชส์แก่ผู้สนใจลงทุน หากเกิดความเสียหายใดๆ ปตท. จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ จากการนั้น
 
2.ดำเนินการกรอกข้อมูลเข้าร่วมธุรกิจแฟรนไชส์ร้านกาแฟ  Cafe Amazon นอกสถานีบริการ ใน E-Form ได้ที่ www.cafe-Amazon.com หมวดแฟรนไชส์
 
3.ขั้นตอนการพิจารณาจะใช้เวลาประมาณ 45 วัน นับตั้งแต่ ปตท.ได้รับเอกสารครบถ้วน จากผู้สนใจลงทุนหลังจากนั้น ปตท. จะนัดสัมภาษณ์และหากผลการสัมภาษณ์ผ่าน ปตท.จะแจ้งรายละเอียดของเอกสาร / หลักฐาน ที่จะต้องจัดเตรียมเพื่อใช้ในการทำสัญญาแฟรนไชส์ให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิฯทราบ
 
4.ผู้ที่ได้รับสิทธิแฟรนไชส์จะต้องเข้าทำสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติสิทธิแฟรนไชส์หากไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ปตท.จะถือว่าสละสิทธิ ทั้งนี้ ปตท ขอแจ้งให้ทราบว่า สิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิเฉพาะตัวไม่สามารถโอนให้กับผู้อื่นได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก ปตท. เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน
 
5.ผู้ได้รับสิทธิแฟรนไชส์จะต้องเป็นผู้ลงทุนก่อสร้าง ตกแต่งอาคาร และชำระเงินค่าวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ภายในร้านตามรายการที่ ปตท.กำหนด พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายตามที่ ปตท. เรียกเก็บ ให้ครบถ้วนก่อนดำเนินการเปิดร้าน
  • ค่าใช้จ่ายร้านในอาคาร (Shop) ที่มีขนาด (ร้าน) 40 ตารางเมตรขึ้นไป มีการคำนวณค่าใช้จ่ายออกมา จะต้องใช้เงินระหว่าง 2,389,000 – 3,729,000 บาท ส่วนหากเป็นนอกอาคาร (Stand Alone) ค่าใช้จ่ายจะอยู่ระหว่าง 2,689,000 – 4,229,000 บาท
     
  • เงินที่ต้องจ่ายของสาขาทั้ง 2 รูปแบบ ประกอบด้วย ค่าก่อสร้าง งานตกแต่ง งานระบบ ค่าออกแบบ อุปกรณ์ภายในร้าน และยังมีค่าประกันแบรนด์ ค่า Franchise Fee หลังการเปิดร้าน ยังมีค่าใช้จ่ายทางด้าน ค่า Royalty Fee + ค่า Marketing Fee 3% + 3% ของยอดขายต่อเดือน ค่าเช่าเครื่อง Point of Sale (Pos) 24,000 บาทต่อปี มีอายุสัญญา 6 ปี Renovate ร้านทุก 3 ปี
6.ผู้ได้รับสิทธิแฟรนไชส์ และผู้จัดการร้าน ต้องเข้ารับการอบรมล่วงหน้าก่อนดำเนินการเปิดร้าน 1 เดือน และต้องผ่านการทดสอบทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ จึงจะได้รับอนุมัติให้เปิดดำเนินการ
 
7.ร้านกาแฟ Cafe Amazon บริหารงานภายใต้ระบบแฟรนไชส์ ดังนั้น ผู้ได้รับสิทธิแฟรนไชส์ Cafe Amazon ต้องให้ความร่วมมือ ปตท. และปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาแฟรนไชส์อย่างเคร่งครัด


ภาพจาก bit.ly/2HwBvXb
 
สำหรับนักลงทุนหรือผู้สนใจเปิดร้านกาแฟ Cafe Amazon สามารถ Download แบบฟอร์มใบแจ้งความจำนง ขอเปิดร้านกาแฟ Cafe Amazon ได้ที่ www.cafe-amazon.com และยื่นแบบฟอร์ม 
 
พร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาตามที่ระบุ ส่งมาที่ e-mail : franchiseamazon@pttplc.com หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ Cafe Amazon โทร. 0-2537-2391 หรือ e-mail: franchiseamazon@pttplc.com 


ภาพจาก bit.ly/2JL1KvI
 
หมายเหตุ :  บริษัทจะคัดเลือกผู้สมัครเบื้องต้น เพื่อออกสำรวจทำเลที่ตั้ง จากคุณสมบัติ และทำเลที่ตั้งที่ผู้สมัครได้กรอกในใบแบบฟอร์ม หากผู้สมัครท่านใดผ่านหลักเกณฑ์ตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ จะติดต่อกลับ เพื่อนัดหมายวันและเวลาในการสำรวจพื้นที่อีกครั้ง

ทั้งนี้ เนื่องจากมีผู้สนใจสมัครซื้อแฟรนไชส์ Cafe Amazon จำนวนมาก บริษัทฯ กลัวว่าผูู้ซื้อแฟรนไชส์อาจจะถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพ จึงไม่มีนโยบายดำเนินการผ่านตัวแทน นายหน้า หรือบุคคลกลางใดๆ หากท่านพบบุคคลแอบอ้าง โปรดแจ้งมาที่ franchiseamazon@pttor.com เพื่อทางบริษัทฯ จะดำเนินการทางกฎหมายต่อไป


 

คุณผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจแฟรนไชส์และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
 
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise

 
อ่านบทความอื่นๆ จากไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ www.thaifranchisecenter.com/document
 
เลือกซื้อแฟรนไชส์ไทยขายดี เปิดร้าน www.thaifranchisecenter.com/directory/index.php
ข้อมูลแฟรนไชส์ Café Amazon bit.ly/2Eflt34
 
#ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ได้รวบรวมธุรกิจ #แฟรนไชส์ แยกตามหมวดหมู่ ดังนี้ (ใครสนใจแฟรนไชส์กลุ่มไหน คลิกเข้าไปเลือก เพื่อขอข้อมูลการลงทุนได้ทันที!)
หากพูดถึงร้านกาแฟ Cafe Amazon เชื่อว่าน้อยคนนักที่จะไม่รู้จัก เพราะเป็นแบรนด์กาแฟของ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ซึ่งแต่ก่อนเราจะเห็นเฉพาะในปั้มน้ำมันปตท.เท่านั้น แต่เดี๋ยวนี้ผู้ซื้อแฟรนไชส์สามารถเปิดร้านนอกปั้มน้ำมันได้แล้ว ปัจจุบันร้านกาแฟ Café Amazon (คาเฟ่ อเมซอน) ได้รับความนิยม แล..
30months ago   14,002  7 นาที
หากพูดถึงร้านกาแฟ Cafe Amazon เชื่อว่าน้อยคนนักที่จะไม่รู้จัก เพราะเป็นแบรนด์กาแฟของ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ซึ่งแต่ก่อนเราจะเฉพาะในปั้มน้ำมันปตท.เท่านั้น แต่เดี๋ยวนี้ผู้ซื้อแฟรนไชส์สามารถเปิดร้านนอกปั้มน้ำมันได้แล้ว 
..
42months ago   11,803  6 นาที
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)