หน้าดาวน์โหลด   รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การ...   ภาษีมูลค่าเพิ่ม  
72K
twitter
google plus
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
1.คำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบ ภ.พ.01 จำนวน 3 ฉบับ

 File size : 0.052 MB.
 Type : pdf
20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(2,022)
Detail : 
1.ผู้ประกอบการที่ได้รับการยกเว้นการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ประสงค์จะเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มต้องยื่นแบบคำขอแจ้งขอใช้สิทธิพื่อขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 File size : 0.539 MB.
 Type : pdf
20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(2,210)
Detail : 
ชื่อผู้ประกอบการ..........................เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร...............ชื่อสถานประกอบการ...........................เป็น  สำนักงานใหญ่  สาขา
 File size : 0.084 MB.
 Type : pdf
20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(1,745)
Detail : 
1.การขายสินค้าหรือให้บริการของผู้ประกอบการที่มีรายรับไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี
 File size : 0.042 MB.
 Type : pdf
20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(641)
Detail : 
ชื่อผู้ประกอบการ..................เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร............ชื่อสถานประกอบการ.............เป็น..สำนักงานใหญ่..สาขา
 File size : 0.084 MB.
 Type : pdf
20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(1,134)
Detail : 
แบบรายละเอียดสินค้าคงเหลือ สำหรับบุคคลธรรมดา ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 File size : 0.051 MB.
 Type : pdf
15-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(846)
Detail : 
ชื่อผู้นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม..................ที่อยู่ ..อาคาร..............ห้องเลสขที่...............ชั้นที่...........
 File size : 0.516 MB.
 Type : pdf
15-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(594)
Detail : 
รายงานภาษีซื้อนั้นเป็นรายงานแสดงมูลค่าสินค้าหรือบริการและภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการจดทะเบียน
 File size : 0.051 MB.
 Type : pdf
14-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(520)
Detail : 
เอกสารที่แนบ  ได้แนบเอกสารต่าง ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดด้านหลังมาด้วย  จำนวน.........................ฉบับ
 File size : 0.545 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(1,385)
Detail : 
ประกอบกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและมีความประสงค์ที่จะขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนี้
 File size : 0.398 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(4,913)
Detail : 
เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นการชั่วคราว
 File size : 0.463 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(605)
Detail : 
ชื่อสถานประกอบการที่จดแจ้งการประกอบกิจการค้าทองคำ…………………..…………
 File size : 0.062 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(831)
Detail : 
ชื่อสถานประกอบการที่จดแจ้งการประกอบกิจการขายทองรูปพรรณ...................................
 File size : 0.409 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(382)
Detail : 
ข้าพเจ้ารับรองว่ารายการที่แจ้งไว้ข้างต้นเป็นรายการที่ถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ
 File size : 0.742 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(2,115)
Detail : 
มีความประสงค์ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีรวมกันดังนี้
 File size : 0.475 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(689)
Detail : 
ขอรับใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ภ.พ.20)
 File size : 0.503 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(706)
Detail : 
ขอแจ้งรายการเกี่ยวกับการประมาณการการใช้พื้นที่อาคาร  เพื่อเฉลี่ยภาษีซื้อ  ดังนี้
 File size : 0.497 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(488)
Detail : 
ตามที่ได้แจ้งรายการเกี่ยวกับการประมาณการการใช้พื้นที่อาคารต่อกรมสรรพกรไว้ตามแบบ  ภ.พ.50.1
 File size : 0.438 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(441)
Detail : 
พื้นที่อาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการของตนเอง  ซึ่งเป็นกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม รวม..............ตารางเมตร
 File size : 0.548 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(440)
Detail : 
พื้นที่อาคารที่ใช้  นอกจากพื้นที่อาคารที่ใช้ตาม  3.1  รวม......................ตารางเมตร
 File size : 0.515 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(402)
Detail : 
ชนิดและประเภทหน่วยความจำของเครื่องบันทึกการเก็บเงินที่บริษัทฯ/ห้างขออนุมัติ
 File size : 0.401 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(828)
Detail : 
ด้วย บริษัท/หจก………………………มีความประสงค์จะใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินเพื่อออกใบกำกับภาษี
 File size : 0.386 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(2,338)
Detail : 
มีความประสงค์ ขออนุมัติเป็นผู้ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการรายย่อย ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพาก
 File size : 0.489 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(1,474)
Detail : 
มีความประสงค์จะขอให้อธิบดีสั่งถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  เนื่องจาก
 File size : 0.517 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(512)
Detail : 
รายการเปลี่ยนแปลงประเภทของการประกอบกิจการ : เปลี่ยนแปลงเมื่อวันที่...........เดือน..................พ.ศ.............
 File size : 0.774 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(578)
Detail : 
ใบอนุญาตประกบกิจการในประเทศไทยเลขที่  (ที่จดแจ้งไว้เดิม).............................................
 File size : 0.444 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(369)
Detail : 
ที่อยู่ : อาคาร.............................ห้องเลขที่............................... ชั้นที่....................... หมู่บ้าน................................
 File size : 0.374 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(603)
Detail : 
มีความประสงค์ขออนุมัติจัดทำรายงานภาษีขาย  รายงนภาษีซื้อ  รายงานสินค้าและวัตถุดิบ  ของสถานประกอบการ
 File size : 0.538 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(360)
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด7,932 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
546 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,970 
  รวมสัญญาต่างๆ
278 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
345 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
746 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
575 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
55 
  SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Service SMEs)
148 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.