หน้าดาวน์โหลด   รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การ...   แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุ... 
95K
twitter
google plus
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
1.กรณีบุคคลธรรมดา ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนที่กรมการปกครองออกให้2.กรณีเป็นนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกให้
 File size : 0.792 MB.
 Type : pdf
20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(12,124)
Detail : 
ชื่อ....................ชื่อสกุล..................ที่อยู่...............ห้องเลขที่..................ชั้นที่........หมู่บ้าน
 File size : 0.433 MB.
 Type : pdf
20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(1,061)
Detail : 
ชื่อ....................ชื่อสกุล.................ชื่อสถานประกอบการ.........ที่อยู่............ห้องเลขที่....ชั้นที่............หมู่บ้าน
 File size : 0.97 MB.
 Type : pdf
20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(1,314)
Detail : 
ชื่อ......ชื่อสกุล...........ชื่อสถานประกอบการ..................ที่อยู่ อาคาร.......ห้องเลขที่...ชั้นที่.......หมู่บ้าน
 File size : 2.015 MB.
 Type : pdf
20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(4,859)
Detail : 
ชื่อ..........ชื่อสกุล........ที่อยู่...............หมู่ที่...........ตรอก/ซอย..............ถนน..........ตำบล/แขวง
 File size : 0.433 MB.
 Type : pdf
20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(495)
Detail : 
ชื่อ..........ชื่อสกุล........ชื่อสถานประกอบการ.............ที่อยู่...............หมู่ที่...........ตรอก/ซอย..............ถนน..........ตำบล/แขวง
 File size : 0.97 MB.
 Type : pdf
20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(610)
Detail : 
- เงินได้ตามมาตรา 40 (8) เฉพาะกรณีการขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกหรือที่มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไร (ตามาตรา 48 (4))
 File size : 0.378 MB.
 Type : pdf
29-12-2553mrtaxbiz
(987)
Detail : 
คำเตื่อน   เมื่อถึงกำหนดเวลายืนแบบแสดงรายการประจำปี  โปรดยืนแบบ ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด.91 ด้วย
 File size : 0.21 MB.
 Type : pdf
29-12-2553mrtaxbiz
(1,714)
Detail : 
-ให้กรอกรายการที่เกี่ยวข้องทุกรายการให้อ่านได้ง่าย ชัดเจน และถูกต้องสมบูรณ์ โดยการเขียนหรือพิมพ์ก้อได้
 File size : 0.329 MB.
 Type : pdf
28-12-2553mrtaxbiz
(1,014)
Detail : 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แสดงไว้เป็นความจิงทุกประการพร้อมนี้ได้แนบหลักฐาน  และใบแนบ(ถ้ามี) รวม........ฉบับ
 File size : 0.528 MB.
 Type : pdf
28-12-2553mrtaxbiz
(1,133)
Detail : 
การคำนวณภาษี    -เงินเดือน ค่าจ้าง บำนาญ ฯลฯ  -หัก เงินได้ที่ได้รับยกเว้น  -คงเหลือ (1.-2.)
 File size : 0.356 MB.
 Type : pdf
28-12-2553mrtaxbiz
(717)
Detail : 
(กรณีคำนวณเงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานเฉพาะที่เลือกเสียภาษีโดยไม่นำไปรวมคำนวณภาษีกับเงินได้อื่น ๆ )
 File size : 0.087 MB.
 Type : pdf
28-12-2553mrtaxbiz
(886)
Detail : 
ผู้มีเงินได้มีสิทธิหักลดหย่อนเงินบริจาคได้เท่ากับจำนวณเงินที่ได้บริจาคจริงในปีภาษี 2552 แต่รวมกันต้องไม่เกิน
 File size : 0.232 MB.
 Type : pdf
28-12-2553mrtaxbiz
(510)
Detail : 
กรณีคู่สมรสต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ตามมาตรา 40 (5) (6) (7) หรือ (8) แห่งประมวลรัษฎากร ให้ฝ่ายต่างยื่นแบบ ภ.ง.ด. 94
 File size : 0.215 MB.
 Type : pdf
28-12-2553mrtaxbiz
(606)
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด7,932 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
546 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,970 
  รวมสัญญาต่างๆ
278 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
345 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
746 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
575 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
55 
  SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Service SMEs)
148 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.