UPDATE
ดาวน์โหลดไฟล์ : Download File For SME & Franchise
หน้าดาวน์โหลด   รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การ...   แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุ... 
ผู้เข้าชม 88,235 ครั้ง
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
1.กรณีบุคคลธรรมดา ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนที่กรมการปกครองออกให้2.กรณีเป็นนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกให้
 File size : 0.792 MB.
 Type : pdf
20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(11,944)
Detail : 
ชื่อ....................ชื่อสกุล..................ที่อยู่...............ห้องเลขที่..................ชั้นที่........หมู่บ้าน
 File size : 0.433 MB.
 Type : pdf
20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(968)
Detail : 
ชื่อ....................ชื่อสกุล.................ชื่อสถานประกอบการ.........ที่อยู่............ห้องเลขที่....ชั้นที่............หมู่บ้าน
 File size : 0.97 MB.
 Type : pdf
20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(1,225)
Detail : 
ชื่อ......ชื่อสกุล...........ชื่อสถานประกอบการ..................ที่อยู่ อาคาร.......ห้องเลขที่...ชั้นที่.......หมู่บ้าน
 File size : 2.015 MB.
 Type : pdf
20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(4,756)
Detail : 
ชื่อ..........ชื่อสกุล........ที่อยู่...............หมู่ที่...........ตรอก/ซอย..............ถนน..........ตำบล/แขวง
 File size : 0.433 MB.
 Type : pdf
20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(412)
Detail : 
ชื่อ..........ชื่อสกุล........ชื่อสถานประกอบการ.............ที่อยู่...............หมู่ที่...........ตรอก/ซอย..............ถนน..........ตำบล/แขวง
 File size : 0.97 MB.
 Type : pdf
20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(561)
Detail : 
- เงินได้ตามมาตรา 40 (8) เฉพาะกรณีการขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกหรือที่มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไร (ตามาตรา 48 (4))
 File size : 0.378 MB.
 Type : pdf
29-12-2553mrtaxbiz
(930)
Detail : 
คำเตื่อน   เมื่อถึงกำหนดเวลายืนแบบแสดงรายการประจำปี  โปรดยืนแบบ ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด.91 ด้วย
 File size : 0.21 MB.
 Type : pdf
29-12-2553mrtaxbiz
(1,630)
Detail : 
-ให้กรอกรายการที่เกี่ยวข้องทุกรายการให้อ่านได้ง่าย ชัดเจน และถูกต้องสมบูรณ์ โดยการเขียนหรือพิมพ์ก้อได้
 File size : 0.329 MB.
 Type : pdf
28-12-2553mrtaxbiz
(972)
Detail : 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แสดงไว้เป็นความจิงทุกประการพร้อมนี้ได้แนบหลักฐาน  และใบแนบ(ถ้ามี) รวม........ฉบับ
 File size : 0.528 MB.
 Type : pdf
28-12-2553mrtaxbiz
(1,084)
Detail : 
การคำนวณภาษี    -เงินเดือน ค่าจ้าง บำนาญ ฯลฯ  -หัก เงินได้ที่ได้รับยกเว้น  -คงเหลือ (1.-2.)
 File size : 0.356 MB.
 Type : pdf
28-12-2553mrtaxbiz
(668)
Detail : 
(กรณีคำนวณเงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานเฉพาะที่เลือกเสียภาษีโดยไม่นำไปรวมคำนวณภาษีกับเงินได้อื่น ๆ )
 File size : 0.087 MB.
 Type : pdf
28-12-2553mrtaxbiz
(840)
Detail : 
ผู้มีเงินได้มีสิทธิหักลดหย่อนเงินบริจาคได้เท่ากับจำนวณเงินที่ได้บริจาคจริงในปีภาษี 2552 แต่รวมกันต้องไม่เกิน
 File size : 0.232 MB.
 Type : pdf
28-12-2553mrtaxbiz
(456)
Detail : 
กรณีคู่สมรสต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ตามมาตรา 40 (5) (6) (7) หรือ (8) แห่งประมวลรัษฎากร ให้ฝ่ายต่างยื่นแบบ ภ.ง.ด. 94
 File size : 0.215 MB.
 Type : pdf
28-12-2553mrtaxbiz
(553)
หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า [1]
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด7,727 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
530 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,969 
  รวมสัญญาต่างๆ
279 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
334 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
742 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
553 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
52 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.