หน้าดาวน์โหลด   รวมแผนธุรกิจ   ตัวอย่างแผนธุรกิจ 
2.7M
223
twitter
google plus
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
วัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนธุรกิจ กิจการ น้ำแข็งใสสะอาด มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนธุรกิจ ดังนี้
1)เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต ให้ได้มาตรฐานสากล  
2)เพื่อขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน  
 

 File size : 0.158 MB.
 Type : doc
14-05-2556หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
(37,281)
Detail : 
7.  แผนการบริหารจัดการ  (ก่อนและหลังการดำเนินการตามโครงการใหม่)  • รูปแบบธุรกิจ (กิจการเจ้าของคนเดียว ,ห้างหุ้นส่วน ,บริษัทจำกัด ฯลฯ) • โครงสร้างองค์กร และผังบริหาร
 

 File size : 0.061 MB.
 Type : doc
14-05-2556หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
(34,815)
Detail : 
ความเป็นมา
กิจกรรมทางการบัญชี จัดเป็นงานที่มีความสำ คัญยิ่งต่อทุกกิจการในการให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่แสดงผลการดำ เนินงาน
เพื่อใช้ในการควบคุมประเมินผลการดำ เนินงานของกิจการเอง และยื่นแสดงประกอบการชำ ระภาษีอากรตามกฎหมาย รวมถึง
การแสดงรายการแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการจัดหาเงินทุนสำ หรับขยายการดำ เนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการ
ขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งเป็นรูปแบบขนาดดำ เนินกิจการที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องในไทย

 File size : 0.518 MB.
 Type : pdf
27-08-2555yourbusinessplan
(14,015)
Detail : 
 บริษัท เฮลท์ตี้ดริ้ง จำ กัด เป็นบริษัทที่เปิดดำ เนินธุรกิจการจำ หน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพภายใต้
ยี่ห้อเฮอร์บี้ดริ้ง ในลักษณะของซุ้มจำ หน่ายเครื่องดื่ม (Kiosk) ตามจุดต่างๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร โดยจะ
เริ่มเปิดดำ เนินการในเดือนกรกฎาคม 2543 เนื่องจากมองเห็นโอกาสธุรกิจจากการที่ตลาดเครื่องดื่มเพื่อ
สุขภาพ กำ ลังได้รับความนิยมอย่างสูงโดยมีมูลค่าตลาดสูงถึง 2,700 ล้านบาท และมีอัตราการเติบโตอยู่
ที่ 10-15% ต่อปี

 File size : 2.539 MB.
 Type : pdf
27-08-2555yourbusinessplan
(23,077)
Detail : 
 ร้านอินเตอร์เนตคาเฟ่ จำเป็นต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ( Hardware ) ต่างๆมาก
มายเพื่อใช้ในการดำเนินการ เช่น ลำโพง เมาส์ คีย์บอร์ด เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่ กิจการจะไม่ค่อยซื้ออุปกรณ์เหล่า
นี้มาเป็นเงินเชื่อ แต่มักจะซื้อเข้ามาใช้ในกิจการในรูปแบบเงินสดเลย อย่างไรก็ตามเจ้าของกิจการก็ยังจำเป็นที่จะ
ต้องพิจารณาค่าเสื่อมราคาของรายการเหล่านี้ในประกอบการพิจารณากำไรขาดทุนของกิจการเสมอ

 File size : 0.22 MB.
 Type : pdf
27-08-2555yourbusinessplan
(25,392)
Detail : 
การจัดทำแผนธุรกิจโดยทั่วไปจะมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการดำเนินงาน หรือเพื่อใช้ในการ
กู้เงินจากสถาบันการเงิน หรือเพื่อการหาผู้ร่วมลงทุนในธุรกิจ แต่ในส่วนของบริษัท กำแพงแสน
คอมเมอร์เชียล จำกัด บริษัทไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะใช้เพื่อการกู้เงิน แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้เป็น
ประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจจะทำธุรกิจประเภทนี้ หรือธุรกิจในส่วนของ Farm Chain คือธุรกิจลูกไร่
เพาะปลูกพืช ผัก เพื่อ Supply วัตถุดิบให้แก่บริษัท
 

 File size : 0.521 MB.
 Type : pdf
27-08-2555yourbusinessplan
(23,535)
Detail : 
ร้าน “จานสาระ” กำ หนดเป้าหมายที่รายได้ 20 ล้านบาทสำ หรับปีที่ 1 และมีอัตราการเติบโต
ของรายได้เท่ากับ 8% ตั้งแต่ปีที่ 2 ถึงปีที่ 5 โดยมีอัตรากำ ไรสุทธิเป็น 20% ของรายได้แต่ละปีนอกจากนี้
ยังมีเป้าหมายระยะยาวที่จะเป็นหนึ่งในใจ (Top of mind) ของลูกค้าเมื่อนึกถึงร้านอาหารเพื่อสุขภาพ
อย่างแท้จริง ซึ่งไว้ใจได้ทั้งในด้านคุณค่าสารอาหาร กระบวนการผลิตและการบริการ

 File size : 1.38 MB.
 Type : pdf
27-08-2555yourbusinessplan
(61,401)
Detail : 
 กลุ่มลูกค้า เป้าหมาย และการขาย
1.กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก
 กลุ่มหลัก - นักเรียน นิสิต นักศึกษา สถาบันการศึกษา 6 แห่ง ในถนนราชวิถี(สถาบันราชภัฎสวนดุสิต และสถาบันราชภัฎสวนสุนันทา) และประชาชนในท้องถิ่นที่ใกล้กับกิจการ

 File size : 0.174 MB.
 Type : pdf
27-08-2555banneronline
(22,243)
Detail : 
บริษัท แอมโบรเชีย จำกัด (Ambrosia Co.,Ltd)จะเริ่มดำเนินธุรกิจในเดือน มกราคม 2545  โดยผลิตภัณฑ์ของ Am
brosia คือ ไอศกรีมสมุนไพร ภายใต้ชื่อ"Herbies"โดยไอศกรีมดังกล่าวจะเป็นไอศกรีมในระดับ Premium ที่นอกจากจะมีความแปลกใหม่ในด้านรสชาติและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ

 File size : 1.193 MB.
 Type : pdf
27-08-2555banneronline
(38,101)
Detail : 
อาหารกล่องแช่แข็ง คนไทยรู้จักและยอมรับอาหารประเภทนี้มากขึ้นด้วย
 File size : 1.339 MB.
 Type : pdf
03-11-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(7,001)
Detail : 
ปัจจุบันนี้ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนพลังงานเชื้อเพลิง
 File size : 1.685 MB.
 Type : pdf
03-11-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(3,939)
Detail : 
ปุ๋ยอินทรีย์เคมีคือปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้มีการปรับปรุงสูตรโดยการผสมปุ๋ยเคมี
 File size : 3.289 MB.
 Type : pdf
03-11-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(5,609)
Detail : 
เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวกล้องทอดสไตล์ญี่ปุ่น
 File size : 0.897 MB.
 Type : pdf
03-11-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(6,260)
Detail : 
พืชสมุนไพรเป็นภูมิปัญญาของคนไทยในการช่วยรักษา
 File size : 1.651 MB.
 Type : pdf
03-11-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(6,330)
Detail : 
ปัจจุบันตลาดขนมขบเคี้ยวซึ่งถือเป็นอาหารสำเร็จรูป
 File size : 2.414 MB.
 Type : pdf
03-11-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(5,564)
Detail : 
ลูกกลิ้งลำเลียง หรือ Roller เป็นชิ้นส่วนสำคัญชิ้นหนึ่งของระบบการลำเลียง
 File size : 1.841 MB.
 Type : pdf
03-11-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(2,128)
Detail : 
ผลิตภัณฑ์ฟองน้ำ เป็นสินค้าในการใช้เป็นวัตถุดิบ
 File size : 3.929 MB.
 Type : pdf
03-11-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(1,742)
Detail : 
น้ำแข็ง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค
 File size : 1.698 MB.
 Type : pdf
03-11-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(6,032)
Detail : 
ผลิตภัณฑ์เป็นการบริการรับเชือดไก่ และชำแหละเนื้อไก่
 File size : 1.159 MB.
 Type : pdf
03-11-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(2,430)
Detail : 
รับผลิตเครื่องดื่มปรุงสำเร็จรูปชนิดผงบรรจุซอง โดยเน้นไปที่ตลาดกาแฟ 3 in 1
 File size : 1.999 MB.
 Type : pdf
03-11-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(3,913)
Detail : 
ไอศครีมเป็นของหวานที่คนทุกเพศทุกวัยชื่นชอบ เมื่อได้ลิ้มชิมรส
 File size : 2.396 MB.
 Type : pdf
03-11-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(6,334)
Detail : 
น้ำมันรำข้าว  เป็นส่วนตลาดย่อยส่วนหนึ่งในตลาดน้ำมันพืชใหญ่
 File size : 1.542 MB.
 Type : pdf
03-11-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(2,921)
Detail : 
ผลิตภัณฑ์ไอศครีมผลไม้และสมุนไพรเพื่อสุขภาพ จะแบ่งผลิตภัณฑ์เป็น2กลุ่ม
 File size : 1.412 MB.
 Type : pdf
03-11-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(3,094)
Detail : 
คอนกรีตผสมเสร็จ เป็นคอนกรีตสำเร็จรูปที่ผสมเรียบร้อยจากโรงงานพร้อมใช้งาน
 File size : 1.352 MB.
 Type : pdf
03-11-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(2,962)
Detail : 
เป็นลักษณะที่เป็นเม็ดพลาสติกเล็ก ๆ เรียกว่าเม็ดพลาสติกเกรดสอง
 File size : 1.527 MB.
 Type : pdf
03-11-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(2,951)
Detail : 
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต ตลับผงหมึกสำเร็จรูป ชนิด Replaccmcnt Part
 File size : 5.256 MB.
 Type : pdf
03-11-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(1,689)
Detail : 
การบริการของศูนย์  เป็นการให้บริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพด้วย
 File size : 2.816 MB.
 Type : pdf
03-11-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(2,175)
Detail : 
ในโลกยุคปัจจุบัน ความสะดวกและรวดเร็วในชีวิตประจำวัน
 File size : 1.514 MB.
 Type : pdf
03-11-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(1,960)
Detail : 
ผลิตภัณฑ์ของ Enjoy Enight Car Care จะมีให้เลือกหลากหลายตามความต้องการ
 File size : 1.005 MB.
 Type : pdf
03-11-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(1,964)
Detail : 
เครื่องมือผู้ประกอบการสามารถใช้กำหนดขั้นตอนและทิศทางการดำเนินธุรกิจ
 File size : 0.744 MB.
 Type : pdf
03-11-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(3,386)
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด8,022 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
546 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,970 
  รวมสัญญาต่างๆ
278 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
345 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
746 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
575 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
55 
  SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Service SMEs)
148 
  บทความ E-book ฟรี
90 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.