หน้าดาวน์โหลด   รวมแบบฟอร์มต่างๆ   เอกสารงานบุคคล 
1.6M
12
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
ชื่อ-นามสกุล(นายจ้าง)ผู้ประเมิน...........................................ตำแหน่ง..........................................
 File size : 0.075 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(17,934)
กรุณาให้คะแนนตั้งแต่ 0-10 คะแนนลงในช่องว่างที่กำหนดให้
 File size : 0.036 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(7,074)
ลักษณะส่วนตัวของผู้ถูกประเมิน (กรุณาใส่เครื่องหมาย   ที่ช่องที่คุณต้องการ)
 File size : 0.069 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(12,700)
ผลงานส่วนตัวของคุณในการทำงาน (กรุณาใส่เครื่องหมาย   ที่ช่องที่คุณต้องการ)
 File size : 0.054 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(27,758)
คุณลักษณะในการปฏิบัติงานของผู้ถูกระเมิน ได้แก่ คุณสมบัติที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานที่พึงมี
 File size : 0.063 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(9,292)
กรุณาแสดงความเห็นของผู้ประเมินเกี่ยวกับการทำงานของพนักงานผู้ถูกประเมิน (โปรดระบุ)
 File size : 0.05 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(22,978)
เพื่อปฏิบัติงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราว ตามโครงการติดตั้งเครื่องจักรของโรงงาน ตั้งแต่วันที่........................
 File size : 0.028 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(16,690)
บริษัทมีความเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้ทราบว่า  ทางบริษัทฯ จำเป็นและหลีกเลี่ยง
 File size : 0.03 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(87,553)
โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท.........................จำกัด ขอรับรองว่า ………………..……ได้ผ่านการทดลองงาน
 File size : 0.03 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(10,786)
ด้วยปรากฏว่าท่านได้กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
 File size : 0.029 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(11,110)
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...................นามสกุล....................แผนก................มีความประสงค์ขอลาหยุด คือ
 File size : 0.031 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(10,838)
Personal information (ประวัติส่วนตัว)  Family Information(ประวัติครอบครัว)  Education (การศึกษา)
 File size : 0.092 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(12,103)
โปรดเขียนข้อความลงในใบสมัครให้ครบถ้วน Please fill this form in complete.
 File size : 0.108 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(10,301)
ตำแหน่งที่สมัครPosition Apply for  เงินเดือนที่ต้องการ
 File size : 0.16 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(11,512)
มีความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นพนักงาน  ของบริษัท ฯ  เนื่องด้วยเหตุผล...........................
 File size : 0.026 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(235,886)
ให้เริ่มเข้าทดลองงานตั้งแต่วันที่.............................................เงินเดือนเริ่มต้น ................................ บาท
 File size : 0.038 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(7,293)
ชื่อ-สกุล ผู้มาติดต่อ.................................ประเภทของรถ........................ เลขทะเบียน.....................
 File size : 0.031 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(5,845)
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่.................... หมู่ที่ ...............ตรอก/ซอย .................ถนน....................
 File size : 0.032 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(3,815)
ด้วยข้าพเจ้า มีความประสงค์จะเสนอ โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง
 File size : 0.037 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(8,844)
ผู้ติดต่อสอบถาม นาย/นาง/นางสาว.....................................ตำแหน่ง .......................................
 File size : 0.032 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(3,872)
 ขอลาในเวลาทำงาน ตั้งแต่เวลา..................น. ถึง เวลา................... น.
 File size : 0.037 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(8,598)
ผู้สมัครสมควรได้รับ   การว่าจ้าง  การปฏิเสธ
 File size : 0.03 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(5,385)
ความรู้ (Knowledge)     ดีมาก   ดี    ปานกลาง   น้อย
 File size : 0.033 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(6,034)
บริษัทมีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่าจากการพิจารณาถึงขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ
 File size : 0.029 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(40,818)
ชื่อตำแหน่งงาน....................................สังกัด .........................ระดับ ................................
 File size : 0.034 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(3,194)
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)…………………………..…………เลขที่บัตร………………….………..
 File size : 0.031 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(2,652)
สิ่งที่แนบมาด้วย  1. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน3. สำเนาทะเบียนบ้าน

 File size : 0.032 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(2,250)
ท่านคิดว่าควรปรับปรุงพนักงานภายใต้บังคับบัญชาของท่านในด้านใดบ้าง?
 File size : 0.064 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(5,757)
ชื่อ (นาย / นาง / นางสาว) ..............................อายุ........ปี น้ำหนัก ................ กก. ส่วนสูง ...............ซม.
 File size : 0.046 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(12,427)
โครงการฝึกอบรม/สัมมนา หลักสูตร..........................วันที่........เดือน...............พ.ศ............ณ...........................

 File size : 0.061 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(2,290)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2020 All Right Reserved.