หน้าดาวน์โหลด   รวมแบบฟอร์มต่างๆ   เอกสารงานบุคคล 
1.4M
twitter
google plus
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
 ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ มีกำหนด วัน. ข้าพเจ้าได้ลา ป่วย กิจส่วนตัว คลอดบุตร ครั้งสุดท้ายตั้งแต่วันที่. ถึงวันที่ มีกำหนด วัน ในระหว่างลาจะติดต่อข้าพเจ้าได้ที่...
 File size : 0.037 MB.
 Type : doc
16-05-2557กองบริหารทรัพยากรบุคคล
(13,659)
Detail : 
 แบบฟอร์มใบลาสําหรับนักศึกษา. ที่อยู่....................................................... . ... มีความประสงค์ที่จะขอลา ( ) ป่วย , ( ) กิจ เนื่องจาก................................................................. .
 File size : 0.064 MB.
 Type : pdf
16-05-2557วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
(49,978)
Detail : 
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว. (เขียนที่). ... ขอลา ลากิจส่วนตัว เนื่องจาก. ... ข้าพเจ้าได้ลา ลาป่วย ลากิจ ส่วนตัว ลาคลอดบุตร ครั้งสุดท้าย ตั้งแต่วันที่ ....
 File size : 0.036 MB.
 Type : doc
16-05-2557มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(4,121)
Detail : 
ใบลากิจ / ลาป่วย. เขียนที่……
วันที่ ….. เดือน …………….. พ.ศ 2552.
เรื่อง ขอลากิจ / ลาป่วย.
เรียน ครูผู้สอนวิชา…
 File size : 0.029 MB.
 Type : doc
16-05-2557 ไม่ระบุ
(64,248)
Detail : 
 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว. (เขียนที่) . ... . . .
มีกําหนด . . วัน. ข้าพเจ้าได้ลา 口 ป่วย 口 กิจส่วนตัว 口 คลอดบุตร ครั้งสุดท้ายตั้งแต่วันที่ . . เดือน . . . . . . พ.ศ.
 File size : 0.112 MB.
 Type : pdf
16-05-2557สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(24,896)
Detail : 
ข้าพเจ้า................................................................................ตำแหน่ง.....................…………...............
สังกัด.............................................................................................................................................................
เกิดวันที่..................................................................เข้ารับราชการเมื่อวันที่...................…………...............................
ข้าพเจ้า              •  ยังไม่เคย       •  เคย อุปสมบท  บัดนี้มีศรัทธาจะอุปสมบทในพระพุทธศาสนา
 

 File size : 0.031 MB.
 Type : doc
16-05-2557กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(2,336)
Detail : 
กระผม/ดิฉัน ได้ลากิจอยู่เดิมแล้วในคราวเดียวกันนี้ จำนวน …….. ครั้ง รวม ………… วัน. ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา. (ลงชื่อ) …………………………………………… ตำแหน่ง …
 File size : 0.048 MB.
 Type : doc
16-05-2557กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ
(5,568)
Detail : 
 ใบลากิจ ลาปวย ของนักศึกษาภาคปกติ. เขียนที่. .... ถาลากิจตองสงใบลากอนวันลา ยกเวนกรณีเรงดวนก็ไปกอน แตเมื่อกลับมาแลวตองสงใบลาโดยเร็ว.
 File size : 0.042 MB.
 Type : pdf
16-05-2557มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
(11,772)
Detail : 
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ... มีกำหนด...............................วัน. ข้าพเจ้าได้ลา ป่วย กิจส่วนตัว คลอดบุตร ครั้งสุดท้ายตั้งแต่วันที่..................................................ถึงวันที่...
 File size : 0.037 MB.
 Type : doc
16-05-2557ชมรมนิติกร อปท.
(1,003)
Detail : 
แบบใบลาปวย ลากิจ. วันที่.....................เดือน..............................พ.ศ................. เรื่อง ................................................................ เรียน อาจารย................................................... วิชา.
 File size : 0.046 MB.
 Type : pdf
16-05-2557มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
(1,822)
Detail : 
Date. เรียน ผูอํานวยการสํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ผานผูบังคับบัญชาตามสายงาน. To. The Director of the Office of Human Resources Management through ...
 File size : 0.05 MB.
 Type : pdf
16-05-2557สํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
(2,104)
Detail : 
 แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว
 File size : 0.089 MB.
 Type : pdf
15-05-2557องค์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
(1,246)
Detail : 
แบบฟอร์มใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร
 File size : 0.067 MB.
 Type : doc
15-05-2557โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา
(10,071)
Detail : 
 ลาป่วย  ให้ส่งใบลาหลังจากมาเรียนปกติภายใน 7 วัน ที่อาจารย์ที่ปรึกษา
ถ้าการลามีวันลามากกว่า 3-5 วัน ให้แนบหลักฐานการลาด้วย (ใบรับรองแพทย์)
ลากิจ        ให้ส่งใบลาล่วงหน้าก่อนการหยุดเรียนอย่างน้อย 1 วัน ที่อาจารย์ที่ปรึกษา  
 

 File size : 0.033 MB.
 Type : doc
15-05-2557มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
(41,626)
Detail : 
ประสงค์ขอลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัท เนื่องจาก..............
 File size : 0.035 MB.
 Type : doc
17-12-2556สำนักงานกฎหมายวิศิษย์และเพื่อน
(31,904)
Detail : 
ดังนั้น จึงให้ท่านแก้ไข ปรับปรุง งดเว้น หรือละเว้นการกระทำเช่นว่านั้น มิฉะนั้นหากกระทำผิดอีก
 File size : 0.03 MB.
 Type : doc
17-12-2556สำนักงานกฎหมายวิศิษย์และเพื่อน
(19,122)
Detail : 
 ข้อมูลการจ้าง INFORMATION OF EMPLOYMENT
 File size : 0.236 MB.
 Type : pdf
23-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(21,370)
Detail : 
 ผู้ยื่นคำขอรับ ใบอนุญาตทำงานตามมาตรา 9 และข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...
 File size : 0.17 MB.
 Type : pdf
23-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(10,914)
Detail : 
 ชื่อนายจ้าง หรือสถานประกอบการ…….ประเภทของกิจการธุรกิจ……
 File size : 0.09 MB.
 Type : doc
23-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(10,960)
Detail : 
 ชื่อนายจ้าง หรือสถานประกอบการ……….ประเภทของกิจการธุรกิจ............
 File size : 0.099 MB.
 Type : doc
23-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(11,196)
Detail : 
 ชื่อบุคคลที่ติดต่อ.........ตำแหน่ง......เลขบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่ติดต่อ..........ออกให้ ณ.........จำนวนลูกจ้าง ณ วันแจ้งทั้งหมด......คน คนไทย........คน คนต่างด้าว.......คน
 

 File size : 0.058 MB.
 Type : pdf
23-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(3,840)
Detail : 
ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม/สัมมนา ปฏิบัติงานวิจัย และไปปฏิบัติงาน
 File size : 0 MB.
 Type : doc
29-10-2553มหาวิทยาลัยมหิดล
(7,149)
Detail : 
จำนวน  รายการ  แบบ/รุ่น  จำนวนคงเหลือ  จำนวนสั่งซื้อ  ราคาต่อหน่วย  จำนวนเงิน
 File size : 0.046 MB.
 Type : doc
29-10-2553ภัทรมิตร
(11,960)
Detail : 
ชื่อ-นามสกุล(นายจ้าง)ผู้ประเมิน...........................................ตำแหน่ง..........................................
 File size : 0.075 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(17,272)
Detail : 
กรุณาให้คะแนนตั้งแต่ 0-10 คะแนนลงในช่องว่างที่กำหนดให้
 File size : 0.036 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(6,687)
Detail : 
ลักษณะส่วนตัวของผู้ถูกประเมิน (กรุณาใส่เครื่องหมาย   ที่ช่องที่คุณต้องการ)
 File size : 0.069 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(12,132)
Detail : 
ผลงานส่วนตัวของคุณในการทำงาน (กรุณาใส่เครื่องหมาย   ที่ช่องที่คุณต้องการ)
 File size : 0.054 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(26,824)
Detail : 
คุณลักษณะในการปฏิบัติงานของผู้ถูกระเมิน ได้แก่ คุณสมบัติที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานที่พึงมี
 File size : 0.063 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(8,749)
Detail : 
กรุณาแสดงความเห็นของผู้ประเมินเกี่ยวกับการทำงานของพนักงานผู้ถูกประเมิน (โปรดระบุ)
 File size : 0.05 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(21,837)
Detail : 
เพื่อปฏิบัติงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราว ตามโครงการติดตั้งเครื่องจักรของโรงงาน ตั้งแต่วันที่........................
 File size : 0.028 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(14,305)
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด8,572 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
546 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,970 
  รวมสัญญาต่างๆ
278 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
345 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
746 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
575 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
55 
  SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Service SMEs)
148 
  บทความ E-book ฟรี
640 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.