UPDATE
ดาวน์โหลดไฟล์ : Download File For SME & Franchise
หน้าดาวน์โหลด   รวมแบบฟอร์มต่างๆ...   เอกสารงานบุคคล... 
ผู้เข้าชม 1,247,142 ครั้ง
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
 ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ มีกำหนด วัน. ข้าพเจ้าได้ลา ป่วย กิจส่วนตัว คลอดบุตร ครั้งสุดท้ายตั้งแต่วันที่. ถึงวันที่ มีกำหนด วัน ในระหว่างลาจะติดต่อข้าพเจ้าได้ที่...
 File size : 0.037 MB.
 Type : doc
16-05-2557กองบริหารทรัพยากรบุคคล
(11,739)
Detail : 
 แบบฟอร์มใบลาสําหรับนักศึกษา. ที่อยู่....................................................... . ... มีความประสงค์ที่จะขอลา ( ) ป่วย , ( ) กิจ เนื่องจาก................................................................. .
 File size : 0.064 MB.
 Type : pdf
16-05-2557วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
(49,380)
Detail : 
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว. (เขียนที่). ... ขอลา ลากิจส่วนตัว เนื่องจาก. ... ข้าพเจ้าได้ลา ลาป่วย ลากิจ ส่วนตัว ลาคลอดบุตร ครั้งสุดท้าย ตั้งแต่วันที่ ....
 File size : 0.036 MB.
 Type : doc
16-05-2557มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(3,545)
Detail : 
ใบลากิจ / ลาป่วย. เขียนที่……
วันที่ ….. เดือน …………….. พ.ศ 2552.
เรื่อง ขอลากิจ / ลาป่วย.
เรียน ครูผู้สอนวิชา…
 File size : 0.029 MB.
 Type : doc
16-05-2557 ไม่ระบุ
(63,026)
Detail : 
 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว. (เขียนที่) . ... . . .
มีกําหนด . . วัน. ข้าพเจ้าได้ลา 口 ป่วย 口 กิจส่วนตัว 口 คลอดบุตร ครั้งสุดท้ายตั้งแต่วันที่ . . เดือน . . . . . . พ.ศ.
 File size : 0.112 MB.
 Type : pdf
16-05-2557สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(24,404)
Detail : 
ข้าพเจ้า................................................................................ตำแหน่ง.....................…………...............
สังกัด.............................................................................................................................................................
เกิดวันที่..................................................................เข้ารับราชการเมื่อวันที่...................…………...............................
ข้าพเจ้า              •  ยังไม่เคย       •  เคย อุปสมบท  บัดนี้มีศรัทธาจะอุปสมบทในพระพุทธศาสนา
 

 File size : 0.031 MB.
 Type : doc
16-05-2557กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(1,955)
Detail : 
กระผม/ดิฉัน ได้ลากิจอยู่เดิมแล้วในคราวเดียวกันนี้ จำนวน …….. ครั้ง รวม ………… วัน. ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา. (ลงชื่อ) …………………………………………… ตำแหน่ง …
 File size : 0.048 MB.
 Type : doc
16-05-2557กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ
(4,701)
Detail : 
 ใบลากิจ ลาปวย ของนักศึกษาภาคปกติ. เขียนที่. .... ถาลากิจตองสงใบลากอนวันลา ยกเวนกรณีเรงดวนก็ไปกอน แตเมื่อกลับมาแลวตองสงใบลาโดยเร็ว.
 File size : 0.042 MB.
 Type : pdf
16-05-2557มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
(11,572)
Detail : 
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ... มีกำหนด...............................วัน. ข้าพเจ้าได้ลา ป่วย กิจส่วนตัว คลอดบุตร ครั้งสุดท้ายตั้งแต่วันที่..................................................ถึงวันที่...
 File size : 0.037 MB.
 Type : doc
16-05-2557ชมรมนิติกร อปท.
(848)
Detail : 
แบบใบลาปวย ลากิจ. วันที่.....................เดือน..............................พ.ศ................. เรื่อง ................................................................ เรียน อาจารย................................................... วิชา.
 File size : 0.046 MB.
 Type : pdf
16-05-2557มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
(1,429)
Detail : 
Date. เรียน ผูอํานวยการสํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ผานผูบังคับบัญชาตามสายงาน. To. The Director of the Office of Human Resources Management through ...
 File size : 0.05 MB.
 Type : pdf
16-05-2557สํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
(1,735)
Detail : 
 แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว
 File size : 0.089 MB.
 Type : pdf
15-05-2557องค์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
(924)
Detail : 
แบบฟอร์มใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร
 File size : 0.067 MB.
 Type : doc
15-05-2557โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา
(9,790)
Detail : 
 ลาป่วย  ให้ส่งใบลาหลังจากมาเรียนปกติภายใน 7 วัน ที่อาจารย์ที่ปรึกษา
ถ้าการลามีวันลามากกว่า 3-5 วัน ให้แนบหลักฐานการลาด้วย (ใบรับรองแพทย์)
ลากิจ        ให้ส่งใบลาล่วงหน้าก่อนการหยุดเรียนอย่างน้อย 1 วัน ที่อาจารย์ที่ปรึกษา  
 

 File size : 0.033 MB.
 Type : doc
15-05-2557มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
(41,089)
Detail : 
ประสงค์ขอลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัท เนื่องจาก..............
 File size : 0.035 MB.
 Type : doc
17-12-2556สำนักงานกฎหมายวิศิษย์และเพื่อน
(29,410)
Detail : 
ดังนั้น จึงให้ท่านแก้ไข ปรับปรุง งดเว้น หรือละเว้นการกระทำเช่นว่านั้น มิฉะนั้นหากกระทำผิดอีก
 File size : 0.03 MB.
 Type : doc
17-12-2556สำนักงานกฎหมายวิศิษย์และเพื่อน
(16,331)
Detail : 
 ข้อมูลการจ้าง INFORMATION OF EMPLOYMENT
 File size : 0.236 MB.
 Type : pdf
23-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(19,313)
Detail : 
 ผู้ยื่นคำขอรับ ใบอนุญาตทำงานตามมาตรา 9 และข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...
 File size : 0.17 MB.
 Type : pdf
23-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(9,912)
Detail : 
 ชื่อนายจ้าง หรือสถานประกอบการ…….ประเภทของกิจการธุรกิจ……
 File size : 0.09 MB.
 Type : doc
23-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(9,789)
Detail : 
 ชื่อนายจ้าง หรือสถานประกอบการ……….ประเภทของกิจการธุรกิจ............
 File size : 0.099 MB.
 Type : doc
23-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(9,494)
Detail : 
 ชื่อบุคคลที่ติดต่อ.........ตำแหน่ง......เลขบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่ติดต่อ..........ออกให้ ณ.........จำนวนลูกจ้าง ณ วันแจ้งทั้งหมด......คน คนไทย........คน คนต่างด้าว.......คน
 

 File size : 0.058 MB.
 Type : pdf
23-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(3,449)
Detail : 
ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม/สัมมนา ปฏิบัติงานวิจัย และไปปฏิบัติงาน
 File size : 0 MB.
 Type : doc
29-10-2553มหาวิทยาลัยมหิดล
(6,623)
Detail : 
จำนวน  รายการ  แบบ/รุ่น  จำนวนคงเหลือ  จำนวนสั่งซื้อ  ราคาต่อหน่วย  จำนวนเงิน
 File size : 0.046 MB.
 Type : doc
29-10-2553ภัทรมิตร
(10,981)
Detail : 
ชื่อ-นามสกุล(นายจ้าง)ผู้ประเมิน...........................................ตำแหน่ง..........................................
 File size : 0.075 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(16,117)
Detail : 
กรุณาให้คะแนนตั้งแต่ 0-10 คะแนนลงในช่องว่างที่กำหนดให้
 File size : 0.036 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(6,173)
Detail : 
ลักษณะส่วนตัวของผู้ถูกประเมิน (กรุณาใส่เครื่องหมาย   ที่ช่องที่คุณต้องการ)
 File size : 0.069 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(11,218)
Detail : 
ผลงานส่วนตัวของคุณในการทำงาน (กรุณาใส่เครื่องหมาย   ที่ช่องที่คุณต้องการ)
 File size : 0.054 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(25,795)
Detail : 
คุณลักษณะในการปฏิบัติงานของผู้ถูกระเมิน ได้แก่ คุณสมบัติที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานที่พึงมี
 File size : 0.063 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(8,064)
Detail : 
กรุณาแสดงความเห็นของผู้ประเมินเกี่ยวกับการทำงานของพนักงานผู้ถูกประเมิน (โปรดระบุ)
 File size : 0.05 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(20,380)
Detail : 
เพื่อปฏิบัติงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราว ตามโครงการติดตั้งเครื่องจักรของโรงงาน ตั้งแต่วันที่........................
 File size : 0.028 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(11,323)
หน้าที่ 1 จาก 3 หน้า [1] - 2 - 3
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด7,727 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
530 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,969 
  รวมสัญญาต่างๆ
279 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
334 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
742 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
553 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
52 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.