หน้าดาวน์โหลด   รวมแบบฟอร์มต่างๆ   เอกสารงานบุคคล 
1.6M
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
บริษัทมีความเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้ทราบว่า  ทางบริษัทฯ จำเป็นและหลีกเลี่ยง
 File size : 0.03 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(87,512)
โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท.........................จำกัด ขอรับรองว่า ………………..……ได้ผ่านการทดลองงาน
 File size : 0.03 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(10,766)
ด้วยปรากฏว่าท่านได้กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
 File size : 0.029 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(11,098)
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...................นามสกุล....................แผนก................มีความประสงค์ขอลาหยุด คือ
 File size : 0.031 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(10,830)
Personal information (ประวัติส่วนตัว)  Family Information(ประวัติครอบครัว)  Education (การศึกษา)
 File size : 0.092 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(12,092)
โปรดเขียนข้อความลงในใบสมัครให้ครบถ้วน Please fill this form in complete.
 File size : 0.108 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(10,295)
ตำแหน่งที่สมัครPosition Apply for  เงินเดือนที่ต้องการ
 File size : 0.16 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(11,505)
มีความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นพนักงาน  ของบริษัท ฯ  เนื่องด้วยเหตุผล...........................
 File size : 0.026 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(235,871)
ให้เริ่มเข้าทดลองงานตั้งแต่วันที่.............................................เงินเดือนเริ่มต้น ................................ บาท
 File size : 0.038 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(7,284)
ชื่อ-สกุล ผู้มาติดต่อ.................................ประเภทของรถ........................ เลขทะเบียน.....................
 File size : 0.031 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(5,835)
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่.................... หมู่ที่ ...............ตรอก/ซอย .................ถนน....................
 File size : 0.032 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(3,812)
ด้วยข้าพเจ้า มีความประสงค์จะเสนอ โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง
 File size : 0.037 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(8,818)
ผู้ติดต่อสอบถาม นาย/นาง/นางสาว.....................................ตำแหน่ง .......................................
 File size : 0.032 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(3,865)
 ขอลาในเวลาทำงาน ตั้งแต่เวลา..................น. ถึง เวลา................... น.
 File size : 0.037 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(8,590)
ผู้สมัครสมควรได้รับ   การว่าจ้าง  การปฏิเสธ
 File size : 0.03 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(5,382)
ความรู้ (Knowledge)     ดีมาก   ดี    ปานกลาง   น้อย
 File size : 0.033 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(6,027)
บริษัทมีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่าจากการพิจารณาถึงขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ
 File size : 0.029 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(40,760)
ชื่อตำแหน่งงาน....................................สังกัด .........................ระดับ ................................
 File size : 0.034 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(3,188)
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)…………………………..…………เลขที่บัตร………………….………..
 File size : 0.031 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(2,646)
สิ่งที่แนบมาด้วย  1. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน3. สำเนาทะเบียนบ้าน

 File size : 0.032 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(2,247)
ท่านคิดว่าควรปรับปรุงพนักงานภายใต้บังคับบัญชาของท่านในด้านใดบ้าง?
 File size : 0.064 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(5,751)
ชื่อ (นาย / นาง / นางสาว) ..............................อายุ........ปี น้ำหนัก ................ กก. ส่วนสูง ...............ซม.
 File size : 0.046 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(12,420)
โครงการฝึกอบรม/สัมมนา หลักสูตร..........................วันที่........เดือน...............พ.ศ............ณ...........................

 File size : 0.061 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(2,285)
ชื่อ.........................นามสกุล...............ตำแหน่ง ..............แผนก ...................วันเข้างาน..................

 File size : 0.038 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(5,624)
ข้าพเจ้าคือใคร ? (เล่าชีวิตของตนเองตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน)    ข้าพเจ้ามีพี่น้องทั้งหมด (รวมข้าพเจ้าด้วย)
 File size : 0.049 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(3,342)
โปรดกรอกข้อความหรือตอบคำถามในช่วงว่างตามความเป็นจริง ตามลำดับหัวข้อ เพื่อให้
 File size : 0.064 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(3,361)
เรื่อง.................................ถึง............................จาก.....................................
 File size : 0.036 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(3,408)
บันทึกการทำงานประจำปี................................ หมายเลข...................................................
 File size : 0.067 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(4,456)
วัน/เดือน/ปีเกิด…..…./…..…/……...  วัน/เดือน/ปีเกษียณ……/……/……..

 File size : 0.107 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(7,664)
อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ขอขอบคุณในการที่ท่านได้ให้ความสนใจในงานของบริษัทฯ
 File size : 0.028 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(3,920)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2020 All Right Reserved.