หน้าดาวน์โหลด   ธุรกิจแฟรนไชส์   How To เคล็ดลับผู้ประกอบกา... 
47K
6
twitter
google plus
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
ชื่อผู้สมัคร วัน / เดือน / ปี ขอสมัคร (กุรณาระบุสถานที่ /ทำเลสำหรับประกอบการ-กรุณาใส่ที่อยู่เต็ม) พื้นที่อื่นที่มีความสนใจ
 File size : 0.201 MB.
 Type : doc
13-05-2559mfgfranchise.com
(1,583)
Detail : 
ชื่อผู้สมัคร  วัน / เดือน / ปี ขอสมัคร (กุรณาระบุสถานที่ /ทำเลสำหรับประกอบการ-กรุณาใส่ที่อยู่เต็ม) พื้นที่อื่นที่มีความสนใจ
 

 File size : 3.501 MB.
 Type : doc
12-05-2559mfgfranchise.com
(1,944)
Detail : 
ชื่อผู้สมัคร วัน / เดือน / ปี ขอสมัคร (กุรณาระบุสถานที่ /ทำเลสำหรับประกอบการ-กรุณาใส่ที่อยู่เต็ม) พื้นที่อื่นที่มีความสนใจ
 File size : 0.316 MB.
 Type : doc
12-05-2559mfgfranchise.com
(596)
Detail : 
 เพื่อศึกษาถึงความสำคัญของการสนับสนุนของแฟรนไชส์ซอร์และวัฒนธรรมองค์กรที่มีต่อคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างแฟรนไชส์ซอร์-แฟรนไชส์ซีในกลุ่มธุรกิจแฟรนไชส์ไทย
 File size : 3.97 MB.
 Type : pdf
21-05-2557มหาวิทยาลัยศรีปทุม
(1,076)
Detail : 
 ผู้ประกอบการในธุรกิจร้านกาแฟพรีเมี่ยมส่วนใหญ่นำเสนอเครื่องดื่มกาแฟเป็นผลิตภัณฑ์หลักของร้าน  โดยนิยมสร้างชื่อและสัญลักษณ์ของตราสินค้า
 File size : 1.914 MB.
 Type : pdf
21-05-2557จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(1,118)
Detail : 
 ผู้ประกอบการในธุรกิจร้านกาแฟพรีเมี่ยมส่วนใหญ่นำเสนอเครื่องดื่มกาแในปัจจุบันมีสหกรณ์การเกษตรหลายสหกรณ์   มีแนวคิดที่จะแสวงหากลยุทธ์ใหม่ ๆ ในการดำเนินธุรกิจการซื้อ  เพื่อให้มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป 
 File size : 0.591 MB.
 Type : rtf
21-05-2557สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
(485)
Detail : 
 แฟรนไชส์ ระบบธุรกิจมหัศจรรย์ ที่สร้างสรรค์ พัฒนาธุรกิจให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้อย่างมากมายมาช่วงระยะเวลาหนึ่ง ท่านเจ้าของธุรกิจขนาดกลาง ขนากย่อม ที่มีความตั้งใจจะขยายธุรกิจ
 File size : 1.961 MB.
 Type : pdf
21-05-2557มหาวิทยาลัยพายัพ
(2,730)
Detail : 
 เพื่อต้องการทราบปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของโรงเรียนดนตรีสยามกลการ สถาบันยามาฮ่า และแนวโน้มการเติบโตของโรงเรียนดนตรี ระบบแฟรนไชส์
 File size : 0.262 MB.
 Type : pdf
21-05-2557มหาวิทยาลัยมหิดล
(286)
Detail : 
 จำนวนสาขาของร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์ ที่เพิ่มขึ้นถึง 110 สาขาทั่วประเทศ ประกอบกับปัจจัยในเรื่องสถานการณ์ทางการตลาด ล้วนตอกย้ำให้เห็นว่า ถึงเวลาที่ร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์จะต้องมีเอกลักษณ์ในการออกแบบร้านจึงเป็นสิ่งสำคัญ
 File size : 1.388 MB.
 Type : pdf
21-05-2557วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์
(589)
Detail : 
 เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟวาวี ในตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหัดเชียงใหม่
 File size : 0.824 MB.
 Type : pdf
21-05-2557มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(467)
Detail : 
ผู้วิจัยได้ทำาการศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบระดับคุณภาพการบริการของ
ร้านกาแฟพรีเมี่ยมแฟรนไชส์ของต่างประเทศกับแฟรนไชส์ของไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 File size : 0.567 MB.
 Type : pdf
15-05-2557มหาวิทยาลัยบูรพา
(5,140)
Detail : 
 เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเป็นแฟรนไชส์เซเว่นอีเลฟเว่นรวมไปถึงการเปรียบเทียบความแตกต่างของความสำคัญของปัจจัยที่มี
ผลต่อการเลือกเป็นแฟรนไชส์เซเว่นอีเลฟเว่นของผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย 

 File size : 0.291 MB.
 Type : pdf
15-05-2557มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
(391)
Detail : 
 การศึกษาวิจัยเรื่องการสารวจสถานะของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ หลักคือ ศึกษาสถานะของการมีอยู่และการนาการพัฒนาทรัพยากร
 File size : 4.499 MB.
 Type : pdf
15-05-2557สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(2,447)
Detail : 
 วิจัยเพื่อสำรวจความคาดหวังของผู้ใช้ปริการฝึกอบรมภาษาอังกฤษและความต้องการทางด้านระบบและมาตรฐานการดำเนินการธุรกิจแบบแฟรนไชส์
 File size : 0.31 MB.
 Type : pdf
14-05-2557มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
(326)
Detail : 
นิตยสารโอกาสธุรกิจ & แฟรนไชส์ ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมการยกร่างกฎหมายแฟรนไชส์
 File size : 0.529 MB.
 Type : pdf
16-08-2553 โอกาสธุรกิจ&แฟรนไชส์
(1,739)
Detail : 
หลายธุรกิจ มีความพร้อม มีความมั่นใจเต็มเปี่ยมในการเปิดตัวขายแฟรนไชส์
 File size : 0.196 MB.
 Type : pdf
16-08-2553 โอกาสธุรกิจ&แฟรนไชส์
(2,063)
Detail : 
รายละเอียดของความเป็นจริงที่จะเกิดดขึ้นและนี่คือ  กับดักด่านแรก ที่เถ้าแก่มือใหม่ต้องเจอ
 File size : 0.598 MB.
 Type : pdf
16-08-2553 โอกาสธุรกิจ&แฟรนไชส์
(2,277)
Detail : 
การมีธุรกิจเป็นของตนเองคงเป็นความใฝ่ฝันของใครหลาย ๆ คน บางคนอาจมีไอเดีย
 File size : 0.46 MB.
 Type : pdf
16-08-2553 โอกาสธุรกิจ&แฟรนไชส์
(1,784)
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด7,932 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
546 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,970 
  รวมสัญญาต่างๆ
278 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
345 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
746 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
575 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
55 
  SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Service SMEs)
148 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.