UPDATE
ดาวน์โหลดไฟล์ : Download File For SME & Franchise
หน้าดาวน์โหลด   ธุรกิจแฟรนไชส์...   How To เคล็ดลับผู้ประกอบกา... 
ผู้เข้าชม 37,547 ครั้ง
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
ชื่อผู้สมัคร วัน / เดือน / ปี ขอสมัคร (กุรณาระบุสถานที่ /ทำเลสำหรับประกอบการ-กรุณาใส่ที่อยู่เต็ม) พื้นที่อื่นที่มีความสนใจ
 File size : 0.201 MB.
 Type : doc
13-05-2559mfgfranchise.com
(573)
Detail : 
ชื่อผู้สมัคร  วัน / เดือน / ปี ขอสมัคร (กุรณาระบุสถานที่ /ทำเลสำหรับประกอบการ-กรุณาใส่ที่อยู่เต็ม) พื้นที่อื่นที่มีความสนใจ
 

 File size : 3.501 MB.
 Type : doc
12-05-2559mfgfranchise.com
(926)
Detail : 
ชื่อผู้สมัคร วัน / เดือน / ปี ขอสมัคร (กุรณาระบุสถานที่ /ทำเลสำหรับประกอบการ-กรุณาใส่ที่อยู่เต็ม) พื้นที่อื่นที่มีความสนใจ
 File size : 0.316 MB.
 Type : doc
12-05-2559mfgfranchise.com
(227)
Detail : 
 เพื่อศึกษาถึงความสำคัญของการสนับสนุนของแฟรนไชส์ซอร์และวัฒนธรรมองค์กรที่มีต่อคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างแฟรนไชส์ซอร์-แฟรนไชส์ซีในกลุ่มธุรกิจแฟรนไชส์ไทย
 File size : 3.97 MB.
 Type : pdf
21-05-2557มหาวิทยาลัยศรีปทุม
(978)
Detail : 
 ผู้ประกอบการในธุรกิจร้านกาแฟพรีเมี่ยมส่วนใหญ่นำเสนอเครื่องดื่มกาแฟเป็นผลิตภัณฑ์หลักของร้าน  โดยนิยมสร้างชื่อและสัญลักษณ์ของตราสินค้า
 File size : 1.914 MB.
 Type : pdf
21-05-2557จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(993)
Detail : 
 ผู้ประกอบการในธุรกิจร้านกาแฟพรีเมี่ยมส่วนใหญ่นำเสนอเครื่องดื่มกาแในปัจจุบันมีสหกรณ์การเกษตรหลายสหกรณ์   มีแนวคิดที่จะแสวงหากลยุทธ์ใหม่ ๆ ในการดำเนินธุรกิจการซื้อ  เพื่อให้มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป 
 File size : 0.591 MB.
 Type : rtf
21-05-2557สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
(383)
Detail : 
 แฟรนไชส์ ระบบธุรกิจมหัศจรรย์ ที่สร้างสรรค์ พัฒนาธุรกิจให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้อย่างมากมายมาช่วงระยะเวลาหนึ่ง ท่านเจ้าของธุรกิจขนาดกลาง ขนากย่อม ที่มีความตั้งใจจะขยายธุรกิจ
 File size : 1.961 MB.
 Type : pdf
21-05-2557มหาวิทยาลัยพายัพ
(2,460)
Detail : 
 เพื่อต้องการทราบปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของโรงเรียนดนตรีสยามกลการ สถาบันยามาฮ่า และแนวโน้มการเติบโตของโรงเรียนดนตรี ระบบแฟรนไชส์
 File size : 0.262 MB.
 Type : pdf
21-05-2557มหาวิทยาลัยมหิดล
(228)
Detail : 
 จำนวนสาขาของร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์ ที่เพิ่มขึ้นถึง 110 สาขาทั่วประเทศ ประกอบกับปัจจัยในเรื่องสถานการณ์ทางการตลาด ล้วนตอกย้ำให้เห็นว่า ถึงเวลาที่ร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์จะต้องมีเอกลักษณ์ในการออกแบบร้านจึงเป็นสิ่งสำคัญ
 File size : 1.388 MB.
 Type : pdf
21-05-2557วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์
(442)
Detail : 
 เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟวาวี ในตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหัดเชียงใหม่
 File size : 0.824 MB.
 Type : pdf
21-05-2557มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(363)
Detail : 
ผู้วิจัยได้ทำาการศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบระดับคุณภาพการบริการของ
ร้านกาแฟพรีเมี่ยมแฟรนไชส์ของต่างประเทศกับแฟรนไชส์ของไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 File size : 0.567 MB.
 Type : pdf
15-05-2557มหาวิทยาลัยบูรพา
(5,028)
Detail : 
 เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเป็นแฟรนไชส์เซเว่นอีเลฟเว่นรวมไปถึงการเปรียบเทียบความแตกต่างของความสำคัญของปัจจัยที่มี
ผลต่อการเลือกเป็นแฟรนไชส์เซเว่นอีเลฟเว่นของผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย 

 File size : 0.291 MB.
 Type : pdf
15-05-2557มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
(277)
Detail : 
 การศึกษาวิจัยเรื่องการสารวจสถานะของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ หลักคือ ศึกษาสถานะของการมีอยู่และการนาการพัฒนาทรัพยากร
 File size : 4.499 MB.
 Type : pdf
15-05-2557สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(2,374)
Detail : 
 วิจัยเพื่อสำรวจความคาดหวังของผู้ใช้ปริการฝึกอบรมภาษาอังกฤษและความต้องการทางด้านระบบและมาตรฐานการดำเนินการธุรกิจแบบแฟรนไชส์
 File size : 0.31 MB.
 Type : pdf
14-05-2557มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
(262)
Detail : 
นิตยสารโอกาสธุรกิจ & แฟรนไชส์ ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมการยกร่างกฎหมายแฟรนไชส์
 File size : 0.529 MB.
 Type : pdf
16-08-2553 โอกาสธุรกิจ&แฟรนไชส์
(1,624)
Detail : 
หลายธุรกิจ มีความพร้อม มีความมั่นใจเต็มเปี่ยมในการเปิดตัวขายแฟรนไชส์
 File size : 0.196 MB.
 Type : pdf
16-08-2553 โอกาสธุรกิจ&แฟรนไชส์
(1,898)
Detail : 
รายละเอียดของความเป็นจริงที่จะเกิดดขึ้นและนี่คือ  กับดักด่านแรก ที่เถ้าแก่มือใหม่ต้องเจอ
 File size : 0.598 MB.
 Type : pdf
16-08-2553 โอกาสธุรกิจ&แฟรนไชส์
(2,148)
Detail : 
ทุกคนที่คิดจะขายแฟรนไชส์ สิ่งแรกที่นึกถึงก็คือ อยากจะได้สัญญาแฟรนไชส์
 File size : 0.229 MB.
 Type : pdf
16-08-2553 โอกาสธุรกิจ&แฟรนไชส์
(1,879)
Detail : 
การมีธุรกิจเป็นของตนเองคงเป็นความใฝ่ฝันของใครหลาย ๆ คน บางคนอาจมีไอเดีย
 File size : 0.46 MB.
 Type : pdf
16-08-2553 โอกาสธุรกิจ&แฟรนไชส์
(1,659)
หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า [1]
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด7,731 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
530 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,969 
  รวมสัญญาต่างๆ
279 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
334 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
746 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
553 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
52 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.