หน้าดาวน์โหลด   ความรู้ในการประกอบธุรกิจ   การบริการข้อมูลธุรกิจ 
116K
twitter
google plus
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
แตกไลน์ธุรกิจแบบมีหลังพิงและคำนึงถึงพื้นฐาน
 File size : 6.305 MB.
 Type : pdf
10-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(366)
Detail : 
ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตคือตารางที่แสดงถึงความสัมพันธ์
 File size : 0.627 MB.
 Type : pdf
10-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(416)
Detail : 
เนื่องจากวิธีการหนึ่งของการนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่ายคือการแสดง
 File size : 1.047 MB.
 Type : pdf
10-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(485)
Detail : 
ข้อมูลเตือนภัยเศรษฐกิจที่ได้รับการยอมรับและมีการใช้กันอย่างกว้างขวาง
 File size : 0.493 MB.
 Type : pdf
10-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(326)
Detail : 
ตามแผนการดำเนินงานที่ "ผู้รับจ้าง" จะต้องจัดทำส่งมอบให้กับ ขว. เรื่องหนึ่งคือการ
 File size : 1.076 MB.
 Type : pdf
10-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(252)
Detail : 
การวิจัยทางสังคมศาสตร์หมายถึงกระบวนการการดำเนินงานเพื่อหาคำตอบของโจทย์
 File size : 0.604 MB.
 Type : pdf
10-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(448)
Detail : 
บทบาทของ SMEs ในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ในพื้นที่ภาคเหนือ
 File size : 72.671 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(243)
Detail : 
ภาพรวมของกลุ่มธุรกิจ SMEs ที่มีบทบาทโดดเด่นในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก
 File size : 33.837 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(230)
Detail : 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
 File size : 38.574 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(241)
Detail : 
บทบาทของ SMEs ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ในพื้นที่ภาคใต้
 File size : 34.172 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(255)
Detail : 
กรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นเมืองหลวงของประเทศมายาวนานมากกว่า 200 ปี
 File size : 37.127 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(234)
Detail : 
การศึกษาครั้งนี้ได้กำหนดพื้นที่การศึกษาเป็นกลุ่มจังหวัดตามลักษณะการแบ่งกลุ่ม
 File size : 60.55 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(224)
Detail : 
บางส่วนของความสำเร็จของกลุ่มผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
 File size : 37.312 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(218)
Detail : 
ภาคเหนือตอนบนมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากมีความ
 File size : 0.997 MB.
 Type : pdf
27-12-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(583)
Detail : 
การค้าระหว่างประเทศถือเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญ
 File size : 0.085 MB.
 Type : pdf
26-12-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(261)
Detail : 
ข้อเสนอแนะแผนปฎิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม
 File size : 0.083 MB.
 Type : pdf
26-12-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(233)
Detail : 
กระแสการทำความตกลงเปิดเสรีทางการค้าระดับทวิภาคี
 File size : 0.114 MB.
 Type : pdf
26-12-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(314)
Detail : 
สาธารณรัฐชิลีมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ที่สูง
 File size : 0.99 MB.
 Type : pdf
26-12-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(276)
Detail : 
สหพันธรัฐรัสเซียมีที่ตั้งอยู่ทั้งในทวีปเอเชียและทวีปยุโรป
 File size : 0.693 MB.
 Type : pdf
26-12-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(254)
Detail : 
ทวีปแอฟริกาใต้มีลักษณะเด่นที่ทุกคนรู้จักกันดีก็คือ
 File size : 0.862 MB.
 Type : pdf
26-12-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(258)
Detail : 
สินค้าที่จะส่งออกไปยังประเทศรัสเซีย ต้องมีลักษณะเป็นสินค้า
 File size : 0.259 MB.
 Type : pdf
26-12-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(284)
Detail : 
องค์การท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organizayion : WTO)
 File size : 2.358 MB.
 Type : pdf
26-12-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(248)
Detail : 
ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน มีการแข่งขันทางธุรกิจค่อนข้างสูง
 File size : 0.299 MB.
 Type : pdf
26-12-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(248)
Detail : 
การสำรวจผลกระทบจากราคาน้ำมันใน SMEs
 File size : 0.754 MB.
 Type : pdf
26-12-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(237)
Detail : 
ในช่วงปี 2547-2549 เรื่องราคาน้ำมันนับเป็นประเด็นสำคัญทางเศรษฐกิจ
 File size : 0.047 MB.
 Type : pdf
26-12-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(208)
Detail : 
จากการสำรวจผลกระทบจากราคาน้ำมันในผู้ประกอบการ SMEs
 File size : 0.139 MB.
 Type : pdf
26-12-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(255)
Detail : 
การใช้น้ำมันสำเร็จรูปยังคงเป็นสัดส่วนที่สูงของการใช้พลังงาน
 File size : 0.22 MB.
 Type : pdf
26-12-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(229)
Detail : 
หากพิจารณากลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการใช้มูลค่าพลังงานในลำดับที่สูง
 File size : 0.098 MB.
 Type : pdf
26-12-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(202)
Detail : 
ในการดำเนินงานโครงการสำรวจผลกระทบจากราคาน้ำมันสำหรับ SMEs
 File size : 0.098 MB.
 Type : pdf
26-12-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(236)
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด7,932 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
546 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,970 
  รวมสัญญาต่างๆ
278 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
345 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
746 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
575 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
55 
  SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Service SMEs)
148 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.