หน้าดาวน์โหลด   รวมสัญญาต่างๆ   สัญญาจ้างทำของ  
327K
5
twitter
google plus
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
รายละเอียดปรากฏตามสำเนาโฉนดที่ดิน แบบแปลน แผนผัง แบบรูป รายละเอียดประกอบแบบ
 File size : 0.059 MB.
 Type : doc
17-12-2556สำนักงานกฎหมายวิศิษย์และเพื่อน
(27,813)
Detail : 
ผู้รับสัญญา สัญญาจะปลูกสร้างตึกแถวด้านติดถนนรางน้า
 File size : 0.098 MB.
 Type : pdf
25-04-2554121easy
(3,574)
Detail : 
ผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างบ้านและสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น
 File size : 0.104 MB.
 Type : pdf
23-04-2554121easy
(45,514)
Detail : 
ตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ที่ปรึกษาจะต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักวิชาการทางด้าน
 File size : 0.102 MB.
 Type : pdf
23-04-2554121easy
(3,073)
Detail : 
เนื่องจากที่ดินตามสัญญาจะซื้อที่ดินฉบับลงวันที่……………….………..นั้น ยังไม่ได้มีการพัฒนา
 File size : 0.1 MB.
 Type : pdf
23-04-2554121easy
(2,251)
Detail : 
แบบก่อสร้างดังกล่าวจะต้องมีขนาดกว้าง….…………เมตร ยาว……………เมตร และสูง
 File size : 0.085 MB.
 Type : pdf
23-04-2554121easy
(5,504)
Detail : 
งานก่อสร้างตามสัญญาฉบับนี้ไม่รวมถึงงานและค่าใช้จ่ายต่อไปนี้
 File size : 0.114 MB.
 Type : pdf
23-04-2554121easy
(24,336)
Detail : 
หนังสือสัญญาว่าจ้างเหมางานตกแต่งภายใน และทาเฟอร์นิเจอร์ฉบับนี้ทาขึ้น เมื่อวันที่ __________
 File size : 0.128 MB.
 Type : pdf
23-04-2554121easy
(19,568)
Detail : 
ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทางานภายในกาหนดดังกล่าวก็ดี หรือทีเหตุให้ผู้ว่าจ้างเชื่อได้ว่าผู้รับจ้าง
 File size : 0.091 MB.
 Type : pdf
23-04-2554121easy
(5,747)
Detail : 
กาหนดแล้วเสร็จของงานทั้งหมดภายในวันที่..................เดือน....................พ.ศ............
 File size : 0.079 MB.
 Type : pdf
23-04-2554121easy
(24,487)
Detail : 
ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยใด ๆ ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้และเป็นเหตุให้การก่อสร้างดังกล่าวต้อง
 File size : 0.097 MB.
 Type : pdf
23-04-2554121easy
(21,340)
Detail : 
ผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้างสถาปนิก จัดทาการวางฝังออกแบบสถาปัตยกรรมก่อสร้างอาคาร…
 File size : 0.105 MB.
 Type : pdf
23-04-2554121easy
(4,645)
Detail : 
โดยทำขึ้นจำนวน………….ฉบับ คู่ฉบับทุกฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันและคู่สัญญาต่างถือไว้เป็นหลักฐาน
 File size : 0.032 MB.
 Type : doc
03-11-2553สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ
(21,737)
Detail : 
ทุกฝ่ายได้อ่านข้อความทั้งหมดต่อหน้ากันและเข้าใจดีโดยตลอดแล้วจึงลงชื่อต่อหน้าพยาน
 File size : 0.035 MB.
 Type : doc
03-11-2553นิติศาสตร์ ดอท คอม
(7,278)
Detail : 

งวดที่ 1 ชำระเป็นเงิน  ..........................บาท   (.................) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำหนังสือค้ำประกันของ


 File size : 0.061 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(3,909)
Detail : 
ผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารตามที่กำหนดในสัญญา ข้อ 1. โดยสัญญาว่าจะจัดหาสิ่งของ วัสดุ
 File size : 0.07 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(4,947)
Detail : 
ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำการตรวจซ่อม ...................................ตรา...............................
 File size : 0.066 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(1,458)
Detail : 
ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างถมดินเนื้อที่ ..........................ไร่........................
 File size : 0.035 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(9,035)
Detail : 
ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับขนตกลงรับจ้างขนส่ง..........................................................
 File size : 0.036 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(3,038)
Detail : 
  การก่อสร้างและสิ่งปลูกสร้างต้องยึดหลัก Contract Drawing และ Shop Drawing เป็นหลัก
 File size : 0.04 MB.
 Type : doc
28-07-2553Bunchee Audit
(2,897)
Detail : 
   ผู้รับจ้างตกลงดำเนินการขออนุญาตติดตั้งมิเตอร์น้ำและไฟฟ้าสำหรับการทำงานที่จ้างกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น
 File size : 0.065 MB.
 Type : doc
28-07-2553Bunchee Audit
(2,372)
Detail : 
   ผู้รับจ้างตกลงรับจ้างสร้าง. ……………………ตามแบบแปลนซึ่งแนบหลังสัญญานี้ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด………วัน

 File size : 0.035 MB.
 Type : doc
28-07-2553Bunchee Audit
(2,441)
Detail : 
 ผู้รับจ้างตกลงก่อสร้างอาคารในข้อ 1 ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด.................................วัน  นับแต่วันที่ทำสัญญานี้เป็นต้นไป

 File size : 0.045 MB.
 Type : doc
28-07-2553Bunchee Audit
(1,511)
Detail : 
  ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างปลูกสร้างอาคาร…………………….…ชั้น   ลงในที่ดินที่ผู้ว่าจ้างเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
 File size : 0.039 MB.
 Type : doc
28-07-2553Bunchee Audit
(1,572)
Detail : 
 โดยที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ..............................................มีความประสงค์จะว่าจ้างผู้มีความรู้ความสามารถ
 File size : 0.059 MB.
 Type : doc
28-07-2553Bunchee Audit
(8,751)
Detail : 
  ผู้รับจ้างตกลงรับทำการตามที่กำหนดในสัญญาข้อ 1.  โดยสัญญาว่าจะจัดหาสิ่งของชนิดที่ดี   ใช้เครื่องมือดี  และช่างฝีมือดี 
 File size : 0.064 MB.
 Type : doc
28-07-2553Bunchee Audit
(3,522)
Detail : 
 หลักฐานแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและแสดงถึงผู้มีอำนาจลงนามในสัญญาแทนผู้รับจ้างปรากฏอยู่แนบท้ายสัญญานี้
 File size : 0.085 MB.
 Type : doc
28-07-2553Bunchee Audit
(2,253)
Detail : 
หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ข้างต้น   ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว
 File size : 0.059 MB.
 Type : doc
28-07-2553Bunchee Audit
(2,109)
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด7,932 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
546 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,970 
  รวมสัญญาต่างๆ
278 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
345 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
746 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
575 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
55 
  SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Service SMEs)
148 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.