หน้าดาวน์โหลด   ความรู้ในการประกอบธุรกิจ   คลังความรู้ กรมพัฒนาธุรกิจ... 
16K
twitter
google plus
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดกิจกรรมตรวจเช็คสุขภาพธุรกิจ SMEs หัวข้อ “ตรวจเช็คสุขภาพธุรกิจด้วยตัวคุณ” เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจตรวจเช็คศักยภาพและสถานะของกิจการ 

 File size : 0 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(110)
Detail : 
การให้บริการจดทะเบียนธุรกิจ ต้องมีความถูกต้องชัดเจน รวดเร็ว เข้าถึงได้ง่ายโดยใช้หลักการเป็นผู้ให้บริการที่ดี

 File size : 27.904 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(118)
Detail : 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และเปิดสายด่วน 1570 ให้ประชาชน แจ้งข้อมูลทุจริตงานบริการและการปฏิบัติงานของกรมฯ 

 File size : 21.251 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(71)
Detail : 
ข้อมูลนิติบุคคลที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีอยู่ปัจจุบันประมาณ 1,100,000 ราย ซึ่งผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลทางทะเบียนของนิติบุคคลแต่ละรายโดยการเลือกหัวข้อ“ค้นหาแบบง่าย”

 File size : 23.079 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(76)
Detail : 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีภารกิจในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ พัฒนาธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ โดยดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและสำนักงานบัญชีอย่างต่อเนื่อง
 File size : 22.899 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(62)
Detail : 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีหน้าที่กำกับดูแล และส่งเสริมธุรกิจให้มีธรรมาภิบาล และในภาวะที่ประเทศไทยกำลังจะเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 File size : 26.764 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(70)
Detail : 
กรมพัฒนาธุรกิจการค่ามีหน่วยงานพันธมิตรอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งต่างก็มีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้การดำเนินงานของกรมฯ เป็นไปด้วยดี

 File size : 2.418 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(107)
Detail : 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดโครงการ “ประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2555” เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจ ไทยยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ 
 File size : 2.2 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(59)
Detail : 
ห้องประวัติศาสตร์ ต้นสายปลายทางธุรกิจ เกิดขึ้นจากความตั้งใจของท่านอธิบดีบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ อธิบดีคนที่ 24
 File size : 4.573 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(89)
Detail : 
ธุรกิจ e-Commerce เป็นรูปแบบทางการค้าที่มีบทบาทสำคัญทั้งในปัจจุบันและอนาคต เนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
 

 File size : 2.768 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(64)
Detail : 
Œร้านค้Œาปลีกรายย‹อยแบบดั้งเดิม ที่ภาษาจีนเรียกว‹่า "โชวห่วย" จากการสำรวจทั่วประเทศมีอยู‹ประมาณ 4 แสน กว่า‹ราย 

 File size : 2.051 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(45)
Detail : 
ปัจจุบันสถานการณ์การค้าโลกมีอัตราการขยายตัวและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ประเทศต่างๆรวมตัวกันจัดตั้งเป็นประชาคมเศรษฐกิจระดับภูมิภาค
 File size : 5.922 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(67)
Detail : 
e-Marketplace คืออะไร ? e-Marketplace หรือ ตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นประเภทธุรกิจหนึ่งของ e-commerce
 File size : 4.582 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(113)
Detail : 
กลยุทธ์น่านน้ำสีขาว เป็นกลยุทธ์การแข่งขันที่การไว้วางใจ (speed of Trust) จากลูกค้ามาเป็นฐานคิดในการบริหารองค์กรแบบองค์รวม

 File size : 4.821 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(66)
Detail : 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นหน่วยงานให้บริการที่ให้ความสำคัญต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 File size : 10.041 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(73)
Detail : 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ที่ผ่านการพัฒนา
 File size : 4.765 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(115)
Detail : 
การปรึกษาธุรกิจรายกลุ่มธุรกิจและรายกรณี โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบธุรกิจ
 File size : 14.856 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(60)
Detail : 
สมาคมการค้า มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการเป็นกลไลขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการค้าของประเทศ
 File size : 3.404 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(107)
Detail : 
องค์กรธุรกิจจะต้องมีการกำหนดข้อบังคับให้เป็นไปตามกฏหมาย เพื่อให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องครบถ้วน
 File size : 4.695 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(123)
Detail : 
กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดงาน e-Commerce Day กระตุ้นการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารไร้พรมแดน 

 File size : 13.138 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(96)
Detail : 
สมาคมการค้า มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นองค์กร ที่ทำหน้าที่ ในฐานะเป็นศูนย์รวมของภาคธุรกิจต่างๆ ตลอดจนมีหน้าที่ในการส่งเสริมการประกอบธุรกิจของสมาชิก

 File size : 7.652 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(68)
Detail : 
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีอัตราการขยายตัวที่สูงขึ้น ดังนั้น จึงไดขยายพ ื้ นท ี่ใหบริการจดทะเบียนนิติบุคคล ู ในพื้ นท ี่ เศรษฐกิจที่สําคัญ 4 แหง
 File size : 6.429 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(56)
Detail : 
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง Business Club เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่าง ผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่สนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจไทย
 File size : 0 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(67)
Detail : 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีวิสัยทัศน์ องค์กรแห่งการเป็นเลิศในการให้บริการและเสริมสร้างความสามารถในนการแข่งขขันของธุรกิจ
 File size : 0 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(91)
Detail : 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าถือเป็นหน่วยงานเก่าแก่หน่วยงานหนึ่งในกระทรวงพาณิชย์ ที่ก่อตั้งมายาวนานกว่า 87 ปี
 File size : 3.302 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(96)
Detail : 
จากนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลก
 File size : 0 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(121)
Detail : 
การให้บริการ ณ จุดเดียว (Single Point) เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถยื่นขอ จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล 

 File size : 0 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(119)
Detail : 
กระทรวงพาณิชย์ เตรียมความพร้อมในการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญากรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

 File size : 0 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(113)
Detail : 
ด้วยการสร้างระบบ One start One Stop Service (OSOS) โดยร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรในการใช้เลขทะเบียนของแต่ละหน่วยงานเป็นเลขทะเบียนเดียว
 File size : 24.678 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(113)
Detail : 
สมาคมการค้า ถือเป็นองคืกรตัวแทนกลุ่มธุรกิจที่มีความสำคัญ เพราะมีบทบาทในการส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจ
 File size : 18.965 MB.
 Type : pdf
24-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(47)
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด7,932 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
546 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,970 
  รวมสัญญาต่างๆ
278 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
345 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
746 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
575 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
55 
  SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Service SMEs)
148 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.