UPDATE
ดาวน์โหลดไฟล์ : Download File For SME & Franchise
หน้าดาวน์โหลด   ความรู้ในการประกอบธุรกิจ...   คลังความรู้ กรมพัฒนาธุรกิจ... 
ผู้เข้าชม 4,593 ครั้ง
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดกิจกรรมตรวจเช็คสุขภาพธุรกิจ SMEs หัวข้อ “ตรวจเช็คสุขภาพธุรกิจด้วยตัวคุณ” เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจตรวจเช็คศักยภาพและสถานะของกิจการ 

 File size : 0 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(67)
Detail : 
การให้บริการจดทะเบียนธุรกิจ ต้องมีความถูกต้องชัดเจน รวดเร็ว เข้าถึงได้ง่ายโดยใช้หลักการเป็นผู้ให้บริการที่ดี

 File size : 27.904 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(58)
Detail : 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และเปิดสายด่วน 1570 ให้ประชาชน แจ้งข้อมูลทุจริตงานบริการและการปฏิบัติงานของกรมฯ 

 File size : 21.251 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(39)
Detail : 
ข้อมูลนิติบุคคลที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีอยู่ปัจจุบันประมาณ 1,100,000 ราย ซึ่งผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลทางทะเบียนของนิติบุคคลแต่ละรายโดยการเลือกหัวข้อ“ค้นหาแบบง่าย”

 File size : 23.079 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(47)
Detail : 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีภารกิจในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ พัฒนาธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ โดยดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและสำนักงานบัญชีอย่างต่อเนื่อง
 File size : 22.899 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(32)
Detail : 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีหน้าที่กำกับดูแล และส่งเสริมธุรกิจให้มีธรรมาภิบาล และในภาวะที่ประเทศไทยกำลังจะเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 File size : 26.764 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(38)
Detail : 
กรมพัฒนาธุรกิจการค่ามีหน่วยงานพันธมิตรอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งต่างก็มีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้การดำเนินงานของกรมฯ เป็นไปด้วยดี

 File size : 2.418 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(48)
Detail : 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดโครงการ “ประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2555” เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจ ไทยยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ 
 File size : 2.2 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(31)
Detail : 
ห้องประวัติศาสตร์ ต้นสายปลายทางธุรกิจ เกิดขึ้นจากความตั้งใจของท่านอธิบดีบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ อธิบดีคนที่ 24
 File size : 4.573 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(42)
Detail : 
ธุรกิจ e-Commerce เป็นรูปแบบทางการค้าที่มีบทบาทสำคัญทั้งในปัจจุบันและอนาคต เนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
 

 File size : 2.768 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(31)
Detail : 
Œร้านค้Œาปลีกรายย‹อยแบบดั้งเดิม ที่ภาษาจีนเรียกว‹่า "โชวห่วย" จากการสำรวจทั่วประเทศมีอยู‹ประมาณ 4 แสน กว่า‹ราย 

 File size : 2.051 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(31)
Detail : 
ปัจจุบันสถานการณ์การค้าโลกมีอัตราการขยายตัวและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ประเทศต่างๆรวมตัวกันจัดตั้งเป็นประชาคมเศรษฐกิจระดับภูมิภาค
 File size : 5.922 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(36)
Detail : 
e-Marketplace คืออะไร ? e-Marketplace หรือ ตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นประเภทธุรกิจหนึ่งของ e-commerce
 File size : 4.582 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(54)
Detail : 
กลยุทธ์น่านน้ำสีขาว เป็นกลยุทธ์การแข่งขันที่การไว้วางใจ (speed of Trust) จากลูกค้ามาเป็นฐานคิดในการบริหารองค์กรแบบองค์รวม

 File size : 4.821 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(28)
Detail : 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นหน่วยงานให้บริการที่ให้ความสำคัญต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 File size : 10.041 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(32)
Detail : 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ที่ผ่านการพัฒนา
 File size : 4.765 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(52)
Detail : 
การปรึกษาธุรกิจรายกลุ่มธุรกิจและรายกรณี โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบธุรกิจ
 File size : 14.856 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(34)
Detail : 
สมาคมการค้า มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการเป็นกลไลขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการค้าของประเทศ
 File size : 3.404 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(46)
Detail : 
องค์กรธุรกิจจะต้องมีการกำหนดข้อบังคับให้เป็นไปตามกฏหมาย เพื่อให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องครบถ้วน
 File size : 4.695 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(56)
Detail : 
กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดงาน e-Commerce Day กระตุ้นการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารไร้พรมแดน 

 File size : 13.138 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(46)
Detail : 
สมาคมการค้า มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นองค์กร ที่ทำหน้าที่ ในฐานะเป็นศูนย์รวมของภาคธุรกิจต่างๆ ตลอดจนมีหน้าที่ในการส่งเสริมการประกอบธุรกิจของสมาชิก

 File size : 7.652 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(33)
Detail : 
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีอัตราการขยายตัวที่สูงขึ้น ดังนั้น จึงไดขยายพ ื้ นท ี่ใหบริการจดทะเบียนนิติบุคคล ู ในพื้ นท ี่ เศรษฐกิจที่สําคัญ 4 แหง
 File size : 6.429 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(27)
Detail : 
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง Business Club เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่าง ผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่สนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจไทย
 File size : 0 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(42)
Detail : 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีวิสัยทัศน์ องค์กรแห่งการเป็นเลิศในการให้บริการและเสริมสร้างความสามารถในนการแข่งขขันของธุรกิจ
 File size : 0 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(59)
Detail : 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าถือเป็นหน่วยงานเก่าแก่หน่วยงานหนึ่งในกระทรวงพาณิชย์ ที่ก่อตั้งมายาวนานกว่า 87 ปี
 File size : 3.302 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(62)
Detail : 
จากนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลก
 File size : 0 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(80)
Detail : 
การให้บริการ ณ จุดเดียว (Single Point) เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถยื่นขอ จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล 

 File size : 0 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(84)
Detail : 
กระทรวงพาณิชย์ เตรียมความพร้อมในการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญากรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

 File size : 0 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(70)
Detail : 
ด้วยการสร้างระบบ One start One Stop Service (OSOS) โดยร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรในการใช้เลขทะเบียนของแต่ละหน่วยงานเป็นเลขทะเบียนเดียว
 File size : 24.678 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(74)
Detail : 
สมาคมการค้า ถือเป็นองคืกรตัวแทนกลุ่มธุรกิจที่มีความสำคัญ เพราะมีบทบาทในการส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจ
 File size : 18.965 MB.
 Type : pdf
24-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(21)
หน้าที่ 1 จาก 3 หน้า [1] - 2 - 3
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด7,731 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
530 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,969 
  รวมสัญญาต่างๆ
279 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
334 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
746 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
553 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
52 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.