UPDATE
ดาวน์โหลดไฟล์ : Download File For SME & Franchise
หน้าดาวน์โหลด   ความรู้ในการประกอบธุรกิจ...   อื่นๆ 
ผู้เข้าชม 119,466 ครั้ง
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
ผู้ที่เริ่มธุรกิจใหม่มักใช้เวลาส่วนมากไปกับการเตรียมความพร้อมในด้านเงินทุนการบริหารจัดการและวางแผนงานต่างๆ จนหลายคนอาจมองข้ามเรื่องสำคัญอย่าง “การจัดการด้านบัญชีและภาษี”
 File size : 12.363 MB.
 Type : pdf
11-09-2560กรมสรรพากร
(20)
Detail : 
หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่.............ถึงวันที่.....และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้
 File size : 0.031 MB.
 Type : pdf
24-08-2560process.gprocurement.go.th
(15)
Detail : 
ถ้า.........(ชื่อผู้เสนอราคา).......ขยายกำหนดเวลายืนราคาของการเสนอราคาออกไปข้าพเจ้ายินยอมที่จะขยายกำหนดระยะเวลาการค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลายืนราคาที่ได้ขยายออกไป
 File size : 0.028 MB.
 Type : pdf
24-08-2560process.gprocurement.go.th
(14)
Detail : 
ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม)มีเงื่อนไขที่จะค้ำ ประกันการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน...............บาท
 File size : 0.028 MB.
 Type : pdf
24-08-2560process.gprocurement.go.th
(14)
Detail : 
หากผู้ซื้อได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ขาย ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลา
 File size : 0.028 MB.
 Type : pdf
24-08-2560process.gprocurement.go.th
(14)
Detail : 
หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้าดังกล่าวข้างต้น จนถึงวันที่.............เดือน............. พ.ศ. ...........

 File size : 0.028 MB.
 Type : pdf
24-08-2560process.gprocurement.go.th
(15)
Detail : 
หากที่ปรึกษาซึ่งได้รับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ 1 จากผู้ว่าจ้างไปแล้วไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือตามเงื่อนไขอื่นๆ แนบท้ายสัญญา 
 File size : 0.028 MB.
 Type : pdf
24-08-2560process.gprocurement.go.th
(17)
Detail : 
หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้าดังกล่าวข้างต้น จนถึงวันที่...........เดือน.............. พ.ศ. ..........
 File size : 0.028 MB.
 Type : pdf
24-08-2560process.gprocurement.go.th
(17)
Detail : 
หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันเงินประกันผลงานจ้างดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่.........(วันจ่ายเงินตามสัญญาจ้างงวดสุดท้าย)........
 File size : 0.034 MB.
 Type : pdf
24-08-2560process.gprocurement.go.th
(16)
Detail : 
ตามที่…….….(ชื่อผู้รับจ้าง)………..ซึ่งต)อไปนี้เรียกว)า “ผู้รับจ้าง” ได้ทำสัญญากับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่….........ลงวันที่….........
 File size : 0.025 MB.
 Type : pdf
24-08-2560process.gprocurement.go.th
(15)
Detail : 
ข้าพเจ้า.…(ชื่อธนาคาร)..สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถน......ตำบล/แขวง…….อำเภอ/เขต…............จังหวัด…...….โดย……ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคารขอทำหนังสือ
 File size : 0.025 MB.
 Type : pdf
24-08-2560process.gprocurement.go.th
(18)
Detail : 
ข้าพเจ้า ....... ประจำสาขาวิชา ............คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประสงค์จะ (   ) ขอซื้อ (   ) ขอจ้าง โดยใช้งบประมาณ (   ) ค่าวัสดุ

 File size : 0.06 MB.
 Type : pdf
24-08-2560sci.sru.ac.th
(22)
Detail : 
วันที่....เดือน......พ.ศ. ....วัน เดือน ปี รายละเอียดการจ่าย......จำนวนเงิน.......หมายเหตุ.......
 

 File size : 0.014 MB.
 Type : docx
24-08-2560sci.sru.ac.th
(18)
Detail : 
อาณาจักรของ “เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)” ในวันนี้ ก่อร่างสร้างเค้าโครงขึ้นในราวปี 2518 จากการเปิดสาขาแฟรนไชส์มิสเตอร์โดนัทแห่งแรกขึ้นในประเทศไทย แต่ธุรกิจที่จุดชนวนให้เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป เติบใหญ่ขึ้นอย่างแข็งแกร่ง และเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็ว ก็คือ ธุรกิจร้านพิซซ่าจานด่วน 
 File size : 0.416 MB.
 Type : jpg
23-05-2560ThaiFranchiseCenter
(58)
Detail : 
บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (Central Restaurants Group: CRG) ก่อตั้งขึ้นในปี 2521 ในฐานะที่เป็นผู้รับสิทธิ (Franchisee) ที่มีความชำนาญ ด้วยการนำมิสเตอร์ โดนัท (Mister Donut) เข้ามาเปิดให้บริการในประเทศไทย
 File size : 0.486 MB.
 Type : jpg
23-05-2560ThaiFranchiseCenter
(72)
Detail : 
สมัยนี้ใครๆก็อยากเป็นพ่อค้าโดยเฉพาะเมื่อการสื่อสารออนไลน์นั้นทำได้ง่ายยิ่งกว่าปอกกล้วยเข้าปาก ทำให้พนักงานประจำ นักศึกษา คนว่างงาน
 File size : 0.13 MB.
 Type : pdf
15-05-2560ThaiFranchiseCenter
(81)
Detail : 
เศรษฐกิจแบบนี้ใครๆก็บอกว่ารายรับไม่พอกับรายจ่าย ในขณะที่รายได้เท่าเดิมหรือบางทีน้อยลงกว่าเดิมแต่รายจ่ายกลับไม่เท่าเดิมแต่เพิ่มขึ้นด้วยซ้ำ 
 File size : 0.129 MB.
 Type : pdf
15-05-2560ThaiFranchiseCenter
(171)
Detail : 
ธุรกิจที่มีอัตราเติบโตน่าสนใจคงหนีไม่พ้นเรื่องของการกิน ไม่ว่าเศรษฐกิจจะแย่คนจะรายรับน้อยกว่ารายจ่ายแต่ถึงอย่างไรทุกคนก็ยังต้องกิน 
 File size : 0.162 MB.
 Type : pdf
15-05-2560ThaiFranchiseCenter
(74)
Detail : 
ในกระแสออนไลน์กำลังเฟื่องฟูหลายคนสนใจในการเป็นเจ้านายตัวเองและมุ่งเน้นการหางานออนไลน์ที่ทำแล้วจะมีรายได้ไม่ว่าจะเป็นงานเสริมหรือทำประจำเนื่องด้วยมองว่าในระยะยาวนี่คือการลงทุน
 File size : 0.137 MB.
 Type : pdf
11-05-2560ThaiFranchiseCenter
(90)
Detail : 
เชื่อได้หลายคนคงเคยได้เจอกับหน้าตาของเมนูขนมหวานอย่างไอติมผัดที่นึกไปอีกทีก็แค่ไอติมธรรมดาๆที่มาผ่านกระบวนการบนกระทะความเย็นแซะออกมาเป็นก้อนๆหรือม้วนให้เป็นโรล แต่ไอติมก็คือไอติมหลายคนบอกว่าจะน่าสนใจกว่าไอติมทั่วไปสักแค่ไหน
 File size : 1.44 MB.
 Type : pdf
22-02-2560ThaiFranchiseCenter
(88)
Detail : 
ชื่อแบรนด์ ชาตะวัน รายละเอียด ชาตะวันสูตรต้นตำรับ ขายในราคา 25 บาท ทุกเมนู 
 File size : 0.368 MB.
 Type : pdf
19-01-2560ThaiFranchiseCenter
(177)
Detail : 
ชื่อธุรกิจ มิวอร่อยจัง รายละเอียด เครปญี่ปุ่นและน้าผลไม้  เบอร์โทรศัพท์ 082-422-2779,081-546-3009
 File size : 0.51 MB.
 Type : pdf
15-12-2559ThaiFranchiseCenter
(223)
Detail : 
สหภาพยุโรปกำลังทบทวนกฎระเบียบเกี่ยวกับการติดฉลาก EU Eco-Label หรือ EU Flower ของสหภาพยุโรปโดยมุ่งปรับปรุงให้ EU Flower

 File size : 0.14 MB.
 Type : pdf
06-01-2558สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(210)
Detail : 
การขอขึ้นบัญชีรายชื่อประเทศที่สามที่สามารถส่งสินค้าเกษตรอินทรีย์เข้าไปจาหน่ายยัง EU (ตามที่ไทยได้ยื่นคาร้องขอขึ้นทะเบียนไปแล้ว เมื่อเดือนพฤษภาคม 2550 และนาส่งเอกสารเปรียบเทียบในเดือนมีนาคม 2551 ที่ผ่านมา)

 File size : 0.139 MB.
 Type : pdf
06-01-2558สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(204)
Detail : 
ในยุคที่พลังงานมีราคาแพง สภาพแวดล้อมเป็นพิษ การกำจัดขยะทำได้ยากขึ้น และบทบาทของพลาสติกเข้ามาแทนที่ในชีวิตประจำวัน ทำให้ผู้บริโภคคำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม

 File size : 0.174 MB.
 Type : pdf
06-01-2558สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(330)
Detail : 
ผู้ประกอบการสิ่งทอไทย 3 บริษัท ได้แก่ บริษัทเอเชียไฟเบอร์ บริษัทอุตสาหกรรมรามาเท็กซ์ไทล์ และบริษัททองไทยการทอ รวมตัวนำสินค้า 'Eco-Textile'

 File size : 0.302 MB.
 Type : pdf
06-01-2558สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(194)
Detail : 
ผศ. ดร. ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา และ ดร.เรืองเดช ธงศรี พร้อมคณะ ได้พัฒนาและออกแบบคอมเพรสเซอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก ปัจจุบันมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

 File size : 0.153 MB.
 Type : pdf
06-01-2558สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(221)
Detail : 
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ พิจารณาประเด็นความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดขึ้น และผลกระทบต่อการลงทุน

 File size : 0.245 MB.
 Type : pdf
30-12-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(202)
Detail : 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย มีการจัดสรรสินเชื่อเพื่อธุรกิจ SMEs ที่หลากหลาย เช่น ตามประเภทของธุรกิจ ตามพื้นที่ตั้งของธุรกิจ และตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐ ตัวอย่างการให้สินเชื่อ มีดังนี้


 File size : 0.258 MB.
 Type : pdf
30-12-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(220)
Detail : 
เพื่อให้หน่วยดำเนินการโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับทราบ มีความเข้าใจ และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ

 File size : 0.722 MB.
 Type : docx
17-12-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(203)
หน้าที่ 1 จาก 4 หน้า [1] - 2 - 3 - 4
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด7,727 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
530 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,969 
  รวมสัญญาต่างๆ
279 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
334 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
742 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
553 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
52 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.