UPDATE
ดาวน์โหลดไฟล์ : Download File For SME & Franchise
หน้าดาวน์โหลด   ความรู้ในการประกอบธุรกิจ...   อื่นๆ 
ผู้เข้าชม 114,855 ครั้ง
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
เชื่อได้หลายคนคงเคยได้เจอกับหน้าตาของเมนูขนมหวานอย่างไอติมผัดที่นึกไปอีกทีก็แค่ไอติมธรรมดาๆที่มาผ่านกระบวนการบนกระทะความเย็นแซะออกมาเป็นก้อนๆหรือม้วนให้เป็นโรล แต่ไอติมก็คือไอติมหลายคนบอกว่าจะน่าสนใจกว่าไอติมทั่วไปสักแค่ไหน
 File size : 1.44 MB.
 Type : pdf
22-02-2560ThaiFranchiseCenter
(37)
Detail : 
ชื่อแบรนด์ ชาตะวัน รายละเอียด ชาตะวันสูตรต้นตำรับ ขายในราคา 25 บาท ทุกเมนู 
 File size : 0.368 MB.
 Type : pdf
19-01-2560ThaiFranchiseCenter
(61)
Detail : 
ชื่อธุรกิจ มิวอร่อยจัง รายละเอียด เครปญี่ปุ่นและน้าผลไม้  เบอร์โทรศัพท์ 082-422-2779,081-546-3009
 File size : 0.51 MB.
 Type : pdf
15-12-2559ThaiFranchiseCenter
(165)
Detail : 
สหภาพยุโรปกำลังทบทวนกฎระเบียบเกี่ยวกับการติดฉลาก EU Eco-Label หรือ EU Flower ของสหภาพยุโรปโดยมุ่งปรับปรุงให้ EU Flower

 File size : 0.14 MB.
 Type : pdf
06-01-2558สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(179)
Detail : 
การขอขึ้นบัญชีรายชื่อประเทศที่สามที่สามารถส่งสินค้าเกษตรอินทรีย์เข้าไปจาหน่ายยัง EU (ตามที่ไทยได้ยื่นคาร้องขอขึ้นทะเบียนไปแล้ว เมื่อเดือนพฤษภาคม 2550 และนาส่งเอกสารเปรียบเทียบในเดือนมีนาคม 2551 ที่ผ่านมา)

 File size : 0.139 MB.
 Type : pdf
06-01-2558สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(163)
Detail : 
ในยุคที่พลังงานมีราคาแพง สภาพแวดล้อมเป็นพิษ การกำจัดขยะทำได้ยากขึ้น และบทบาทของพลาสติกเข้ามาแทนที่ในชีวิตประจำวัน ทำให้ผู้บริโภคคำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม

 File size : 0.174 MB.
 Type : pdf
06-01-2558สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(299)
Detail : 
ผู้ประกอบการสิ่งทอไทย 3 บริษัท ได้แก่ บริษัทเอเชียไฟเบอร์ บริษัทอุตสาหกรรมรามาเท็กซ์ไทล์ และบริษัททองไทยการทอ รวมตัวนำสินค้า 'Eco-Textile'

 File size : 0.302 MB.
 Type : pdf
06-01-2558สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(150)
Detail : 
ผศ. ดร. ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา และ ดร.เรืองเดช ธงศรี พร้อมคณะ ได้พัฒนาและออกแบบคอมเพรสเซอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก ปัจจุบันมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

 File size : 0.153 MB.
 Type : pdf
06-01-2558สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(174)
Detail : 
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ พิจารณาประเด็นความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดขึ้น และผลกระทบต่อการลงทุน

 File size : 0.245 MB.
 Type : pdf
30-12-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(171)
Detail : 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย มีการจัดสรรสินเชื่อเพื่อธุรกิจ SMEs ที่หลากหลาย เช่น ตามประเภทของธุรกิจ ตามพื้นที่ตั้งของธุรกิจ และตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐ ตัวอย่างการให้สินเชื่อ มีดังนี้


 File size : 0.258 MB.
 Type : pdf
30-12-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(194)
Detail : 
เพื่อให้หน่วยดำเนินการโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับทราบ มีความเข้าใจ และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ

 File size : 0.722 MB.
 Type : docx
17-12-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(165)
Detail : 
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยสำนักประสานด้านการต่างประเทศ ขอเผยแพร่ข้อมูลความรู้ ภายใต้หัวข้อ "มิติใหม่ของการส่งเสริม SME ในเกาหลีใต้ ประยุกต์ Doctor System โมเดลส่งเสริม SME ด้วยการวินิจฉัยและรักษา ในการแก้ปัญหาธุรกิจ"

 File size : 0.113 MB.
 Type : pdf
17-12-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(139)
Detail : 
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยสำนักประสานด้านการต่างประเทศ ขอเผยแพร่ ผลการศึกษาข้อมูลเชิงลึกในกลุ่มอุตสาหกรรม Wellness "ปัจจัยที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง (Hub) ของอุตสาหกรรม Wellness เพื่อการท่องเที่ยว"

 File size : 11.664 MB.
 Type : zip
17-12-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(157)
Detail : 
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยสำนักประสานด้านการต่างประเทศ ขอเผยแพร่ ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการจัดทำเขตการค้าเสรีของเอเปค (FTAAP) และโครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมกลุ่มธุรกิจ SMEs ที่มีการเจริญเติบโตสูงของประเทศไทย (SME High Growth Sectors)

 File size : 0 MB.
 Type : zip
17-12-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(177)
Detail : 
ศึกษาศักยภาพของคลัสเตอร์ท่องเที่ยว จ.ระนอง เพื่อกำหนดเป็นแนวทางใน
 File size : 2.825 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(238)
Detail : 
ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ SMEs รายพื้นที่ /รายสาขา กล่าวรายงาน
 File size : 0.066 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(143)
Detail : 
การก่อตัวของคลัสเตอร์จะเกิดขึ้นได้เมื่อมีการริเริ่มจากทางราชการเท่านั้น
 File size : 0.056 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(159)
Detail : 
โปรดแสดงความคิดเห็น ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะต่อการจัดประชุมโดยภาพรวม
 File size : 0.057 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(175)
Detail : 
ผู้ประสานงานการพัฒนาคลัสเตอร์ (CDA) กลุ่มท่องเที่ยวจังหวัดระนอง
 File size : 0.368 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(193)
Detail : 
เกิดผลกระทบจากเหตุการณ์สึนามิช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2547 ทำให้นักท่องเที่ยว
 File size : 0.383 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(169)
Detail : 
มีแพ็คเก็จท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ให้บริการลูกค้าหลากหลาย
 File size : 0.053 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(204)
Detail : 
กลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันในจังหวัดสุราษฏร์ธานีและชุมพร
 File size : 0.109 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(200)
Detail : 
การผลิตปาล์มน้ำมัน ณ บริษัทสวีอุตสาหกรรมปาล์ม จำกัด
 File size : 1.098 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(176)
Detail : 
การพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์ได้เกิดชุดความรู้มากมาย
 File size : 0.164 MB.
 Type : pdf
08-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(179)
Detail : 
จากการสำรวจข้อมูลการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
 File size : 6.037 MB.
 Type : pdf
08-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(148)
Detail : 
โครงการแปลงแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs รายสาขา/รายพื้นที่ไปสู่การปฏิบัติ
 File size : 0.806 MB.
 Type : jpg
08-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(198)
Detail : 
คู่มือหลักสูตรสำหรับการพัฒนาผู้ประสานงานคลัสเตอร์ (Cluster Development Agent : GDA)
 File size : 0.248 MB.
 Type : png
08-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(160)
Detail : 
ประสบการณ์การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจของประเทศไทยและต่างประเทศ
 File size : 0.486 MB.
 Type : pdf
08-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(198)
Detail : 
การรวมกันเป็นคลัสเตอร์จะทำให้ขีดความสามารถทางการแข่งขันของ
 File size : 0.364 MB.
 Type : pdf
08-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(169)
Detail : 
คลัสเตอร์และความได้เปรียบในการแข่งขัน ต้องการนวัตกรรมใหม่ๆ
 File size : 6.336 MB.
 Type : pdf
08-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(154)
หน้าที่ 1 จาก 4 หน้า [1] - 2 - 3 - 4
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด7,668 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
530 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,950 
  รวมสัญญาต่างๆ
252 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
321 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
742 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
553 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
52 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.