หน้าดาวน์โหลด   ความรู้ในการประกอบธุรกิจ   อื่นๆ 
144K
twitter
google plus
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
งานที่มอบหมาย ผลการปฎิบัติงาน ส่งเอกสาร(ระบุ)... สำเร็จตามสั่งรับเอกสาร(ระบุ)...ไม่สำเร็จเนื่องจาก....


 File size : 0.129 MB.
 Type : xls
05-03-2561pnkaccount.co.th
(645)
Detail : 
ผู้ที่เริ่มธุรกิจใหม่มักใช้เวลาส่วนมากไปกับการเตรียมความพร้อมในด้านเงินทุนการบริหารจัดการและวางแผนงานต่างๆ จนหลายคนอาจมองข้ามเรื่องสำคัญอย่าง “การจัดการด้านบัญชีและภาษี”
 File size : 12.363 MB.
 Type : pdf
11-09-2560กรมสรรพากร
(260)
Detail : 
หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่.............ถึงวันที่.....และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้
 File size : 0.031 MB.
 Type : pdf
24-08-2560process.gprocurement.go.th
(56)
Detail : 
ถ้า.........(ชื่อผู้เสนอราคา).......ขยายกำหนดเวลายืนราคาของการเสนอราคาออกไปข้าพเจ้ายินยอมที่จะขยายกำหนดระยะเวลาการค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลายืนราคาที่ได้ขยายออกไป
 File size : 0.028 MB.
 Type : pdf
24-08-2560process.gprocurement.go.th
(56)
Detail : 
ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม)มีเงื่อนไขที่จะค้ำ ประกันการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน...............บาท
 File size : 0.028 MB.
 Type : pdf
24-08-2560process.gprocurement.go.th
(47)
Detail : 
หากผู้ซื้อได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ขาย ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลา
 File size : 0.028 MB.
 Type : pdf
24-08-2560process.gprocurement.go.th
(57)
Detail : 
หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้าดังกล่าวข้างต้น จนถึงวันที่.............เดือน............. พ.ศ. ...........

 File size : 0.028 MB.
 Type : pdf
24-08-2560process.gprocurement.go.th
(59)
Detail : 
หากที่ปรึกษาซึ่งได้รับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ 1 จากผู้ว่าจ้างไปแล้วไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือตามเงื่อนไขอื่นๆ แนบท้ายสัญญา 
 File size : 0.028 MB.
 Type : pdf
24-08-2560process.gprocurement.go.th
(60)
Detail : 
หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้าดังกล่าวข้างต้น จนถึงวันที่...........เดือน.............. พ.ศ. ..........
 File size : 0.028 MB.
 Type : pdf
24-08-2560process.gprocurement.go.th
(60)
Detail : 
หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันเงินประกันผลงานจ้างดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่.........(วันจ่ายเงินตามสัญญาจ้างงวดสุดท้าย)........
 File size : 0.034 MB.
 Type : pdf
24-08-2560process.gprocurement.go.th
(56)
Detail : 
ตามที่…….….(ชื่อผู้รับจ้าง)………..ซึ่งต)อไปนี้เรียกว)า “ผู้รับจ้าง” ได้ทำสัญญากับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่….........ลงวันที่….........
 File size : 0.025 MB.
 Type : pdf
24-08-2560process.gprocurement.go.th
(59)
Detail : 
ข้าพเจ้า.…(ชื่อธนาคาร)..สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถน......ตำบล/แขวง…….อำเภอ/เขต…............จังหวัด…...….โดย……ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคารขอทำหนังสือ
 File size : 0.025 MB.
 Type : pdf
24-08-2560process.gprocurement.go.th
(65)
Detail : 
ข้าพเจ้า ....... ประจำสาขาวิชา ............คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประสงค์จะ (   ) ขอซื้อ (   ) ขอจ้าง โดยใช้งบประมาณ (   ) ค่าวัสดุ

 File size : 0.06 MB.
 Type : pdf
24-08-2560sci.sru.ac.th
(68)
Detail : 
วันที่....เดือน......พ.ศ. ....วัน เดือน ปี รายละเอียดการจ่าย......จำนวนเงิน.......หมายเหตุ.......
 

 File size : 0.014 MB.
 Type : docx
24-08-2560sci.sru.ac.th
(132)
Detail : 
อาณาจักรของ “เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)” ในวันนี้ ก่อร่างสร้างเค้าโครงขึ้นในราวปี 2518 จากการเปิดสาขาแฟรนไชส์มิสเตอร์โดนัทแห่งแรกขึ้นในประเทศไทย แต่ธุรกิจที่จุดชนวนให้เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป เติบใหญ่ขึ้นอย่างแข็งแกร่ง และเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็ว ก็คือ ธุรกิจร้านพิซซ่าจานด่วน 
 File size : 0.416 MB.
 Type : jpg
23-05-2560ThaiFranchiseCenter
(116)
Detail : 
บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (Central Restaurants Group: CRG) ก่อตั้งขึ้นในปี 2521 ในฐานะที่เป็นผู้รับสิทธิ (Franchisee) ที่มีความชำนาญ ด้วยการนำมิสเตอร์ โดนัท (Mister Donut) เข้ามาเปิดให้บริการในประเทศไทย
 File size : 0.486 MB.
 Type : jpg
23-05-2560ThaiFranchiseCenter
(132)
Detail : 
สมัยนี้ใครๆก็อยากเป็นพ่อค้าโดยเฉพาะเมื่อการสื่อสารออนไลน์นั้นทำได้ง่ายยิ่งกว่าปอกกล้วยเข้าปาก ทำให้พนักงานประจำ นักศึกษา คนว่างงาน
 File size : 0.13 MB.
 Type : pdf
15-05-2560ThaiFranchiseCenter
(164)
Detail : 
เศรษฐกิจแบบนี้ใครๆก็บอกว่ารายรับไม่พอกับรายจ่าย ในขณะที่รายได้เท่าเดิมหรือบางทีน้อยลงกว่าเดิมแต่รายจ่ายกลับไม่เท่าเดิมแต่เพิ่มขึ้นด้วยซ้ำ 
 File size : 0.129 MB.
 Type : pdf
15-05-2560ThaiFranchiseCenter
(285)
Detail : 
ธุรกิจที่มีอัตราเติบโตน่าสนใจคงหนีไม่พ้นเรื่องของการกิน ไม่ว่าเศรษฐกิจจะแย่คนจะรายรับน้อยกว่ารายจ่ายแต่ถึงอย่างไรทุกคนก็ยังต้องกิน 
 File size : 0.162 MB.
 Type : pdf
15-05-2560ThaiFranchiseCenter
(128)
Detail : 
ในกระแสออนไลน์กำลังเฟื่องฟูหลายคนสนใจในการเป็นเจ้านายตัวเองและมุ่งเน้นการหางานออนไลน์ที่ทำแล้วจะมีรายได้ไม่ว่าจะเป็นงานเสริมหรือทำประจำเนื่องด้วยมองว่าในระยะยาวนี่คือการลงทุน
 File size : 0.137 MB.
 Type : pdf
11-05-2560ThaiFranchiseCenter
(164)
Detail : 
เชื่อได้หลายคนคงเคยได้เจอกับหน้าตาของเมนูขนมหวานอย่างไอติมผัดที่นึกไปอีกทีก็แค่ไอติมธรรมดาๆที่มาผ่านกระบวนการบนกระทะความเย็นแซะออกมาเป็นก้อนๆหรือม้วนให้เป็นโรล แต่ไอติมก็คือไอติมหลายคนบอกว่าจะน่าสนใจกว่าไอติมทั่วไปสักแค่ไหน
 File size : 1.44 MB.
 Type : pdf
22-02-2560ThaiFranchiseCenter
(165)
Detail : 
ชื่อแบรนด์ ชาตะวัน รายละเอียด ชาตะวันสูตรต้นตำรับ ขายในราคา 25 บาท ทุกเมนู 
 File size : 0.368 MB.
 Type : pdf
19-01-2560ThaiFranchiseCenter
(1,800)
Detail : 
ชื่อธุรกิจ มิวอร่อยจัง รายละเอียด เครปญี่ปุ่นและน้าผลไม้  เบอร์โทรศัพท์ 082-422-2779,081-546-3009
 File size : 0.51 MB.
 Type : pdf
15-12-2559ThaiFranchiseCenter
(341)
Detail : 
สหภาพยุโรปกำลังทบทวนกฎระเบียบเกี่ยวกับการติดฉลาก EU Eco-Label หรือ EU Flower ของสหภาพยุโรปโดยมุ่งปรับปรุงให้ EU Flower

 File size : 0.14 MB.
 Type : pdf
06-01-2558สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(263)
Detail : 
การขอขึ้นบัญชีรายชื่อประเทศที่สามที่สามารถส่งสินค้าเกษตรอินทรีย์เข้าไปจาหน่ายยัง EU (ตามที่ไทยได้ยื่นคาร้องขอขึ้นทะเบียนไปแล้ว เมื่อเดือนพฤษภาคม 2550 และนาส่งเอกสารเปรียบเทียบในเดือนมีนาคม 2551 ที่ผ่านมา)

 File size : 0.139 MB.
 Type : pdf
06-01-2558สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(291)
Detail : 
ในยุคที่พลังงานมีราคาแพง สภาพแวดล้อมเป็นพิษ การกำจัดขยะทำได้ยากขึ้น และบทบาทของพลาสติกเข้ามาแทนที่ในชีวิตประจำวัน ทำให้ผู้บริโภคคำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม

 File size : 0.174 MB.
 Type : pdf
06-01-2558สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(403)
Detail : 
ผู้ประกอบการสิ่งทอไทย 3 บริษัท ได้แก่ บริษัทเอเชียไฟเบอร์ บริษัทอุตสาหกรรมรามาเท็กซ์ไทล์ และบริษัททองไทยการทอ รวมตัวนำสินค้า 'Eco-Textile'

 File size : 0.302 MB.
 Type : pdf
06-01-2558สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(273)
Detail : 
ผศ. ดร. ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา และ ดร.เรืองเดช ธงศรี พร้อมคณะ ได้พัฒนาและออกแบบคอมเพรสเซอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก ปัจจุบันมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

 File size : 0.153 MB.
 Type : pdf
06-01-2558สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(315)
Detail : 
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ พิจารณาประเด็นความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดขึ้น และผลกระทบต่อการลงทุน

 File size : 0.245 MB.
 Type : pdf
30-12-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(255)
Detail : 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย มีการจัดสรรสินเชื่อเพื่อธุรกิจ SMEs ที่หลากหลาย เช่น ตามประเภทของธุรกิจ ตามพื้นที่ตั้งของธุรกิจ และตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐ ตัวอย่างการให้สินเชื่อ มีดังนี้


 File size : 0.258 MB.
 Type : pdf
30-12-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(274)
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด7,932 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
546 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,970 
  รวมสัญญาต่างๆ
278 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
345 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
746 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
575 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
55 
  SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Service SMEs)
148 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.