52K
 28 ตุลาคม 2552 

“เฟรชมาร์ท – Fresh Mart” 


เป็นแฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อที่ดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน และบริหารงานอย่างมืออาชีพโดยคนไทยเพื่อคนไทย รูปแบบร้านที่ดูทันสมัย สะอาด สดใส และการบริการที่ดีเยี่ยม ทำให้ธุรกิจของเราเป็นที่รู้จักแพร่หลาย และมีสาขาทั่วประเทศมากกว่า 600 สาขาในปัจจุบัน  ทีมงานของเฟรชมาร์ทที่คอยเคียงข้าง ให้คำปรึกษา และช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้ร่วมทุน ทำให้ท่านอุ่นใจในการดำเนินธุรกิจร่วมกับเรา 

เฟรชมาร์ท เริ่มต้นจากบริษัทที่รับตกแต่งภายในและรับสร้างอุปกรณ์ต่างๆภายในร้านมินิมาร์ทให้กับหลายบริษัทด้วยกัน ด้วยประสบการณ์และความชํานาญงานในด้านนี้ที่สั่งสมมานานปี อีกทั้งในปัจจุบัน ประเทศไทยมีร้านสะดวกซื้อต่างๆเกิดขึ้นมากมาย แต่ส่วนใหญ่เป็นระบบแฟรนไชส์ที่มาจากต่างประเทศ ซึ่งต้องใช้งบประมาณการลงทุนที่สูงและมีข้อสัญญาต่างๆ ผูกมัดอีกมากมาย ทําให้ผู้ที่สนใจจะเปิดกิจการร้านสะดวกซื้อ ที่มีงบการลงทุนในระดับกลางไม่สามารถที่จะดําเนินธุรกิจได้

ด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นแรงจูงใจทําให้เกิดร้านสะดวกซื้อยุคใหม่ชื่อ "เฟรชมาร์ท" ขึ้นมา ด้วยระบบการการจัดการที่มีขั้นตอนด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และความสามารถ อีกทั้งยังผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาปรับปรุงและพัฒนา ทําให้เฟรชมาร์ทเป็นร้านสะดวกซื้อที่ทันสมัยและก้าวลํ้าไปกว่าร้านสะดวกซื้อของบริษัทอื่นๆ

ด้วยระบบ แฟรนไชส์ที่บริหารงานด้วยคนไทย และข้อสัญญาที่ไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อน และด้วยงบประมาณการลงทุนที่ไม่สูงนัก ทําให้ เฟรชมาร์ทเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป อีกทั้งยังไม่มีการเรียกเก็บส่วนแบ่งยอดขาย ทําให้เจ้าของกิจการแฟรนไชส์เฟรชมาร์ท สามารถนําผลกําไรในแต่ละวัน ไปบริหารงานด้านอื่นๆ ได้โดยสะดวก ซึ่งต่างจากระบบแฟรนไชส์ของบริษัทอื่นๆ ที่เจ้าของกิจการไม่สามารถจับต้องผลกําไรของแต่ละวันได้
 

ระบบแฟรนไชส์ของ FRESH MART เป็นระบบที่จัดตั้งขึ้นมา เพื่อผู้ที่มีความสนใจจะลงทุนทําธุรกิจค้าปลีกเป็นของตัวเอง โดยบริษัทฯได้วางแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบต่างๆ ของร้านทั้งหมด ทั้งการให้ความรู้ทางด้านการค้าปลีก การฝึกอบรมการเป็นเจ้าของกิจการ ทำให้ผู้ร่วมทุนประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจของตนเองเร็วขึ้น มีปัญหาและความเสี่ยงน้อย และสามารถแก้ไขได้รวดเร็ว  นอกเหนือจากนี้เรายังมีการอบรมอื่นๆเช่นการควบคุมบัญชี  ระบบคอมพิวเตอร์จัดการสินค้า และการบริหารบุคลากร ซึ่งจําเป็นต่อการดําเนินกิจการ และมีบริการการจัดซื้อสินค้า การเผยแพร่สินค้าและโฆษณาในสื่อต่างๆ ที่สําคัญ FRESH MART ยังทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาระยะยาวอีกด้วย

จุดแข็งในการดำเนินธุรกิจเฟรชมาร์ท

 1. ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Franchise Fee)
 2. ไม่เก็บส่วนแบ่งยอดขาย
 3. ระยะเวลาให้สิทธิประกอบการ 10 ปี
 4. ไม่ต้องใช้หนังสือค้ำประกันธนาคาร (Bank Guarantee)
   

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทุน พื้นที่ 2 คูหา (8x8 เมตร)

 1. รายการอุปกรณ์มินิมาร์ท (ภายในร้าน)
 2. รายการตกแต่งร้าน
 3. การอบรมการบริหารร้าน และการใช้อุปกรณ์
 4. การอบรมการจัดเรียงสินค้า และการบันทึกข้อมูล
 5. การอบรมการจัดซื้อ และการจัดสต๊อกสินค้า
 6. การอบรมด้านบัญชีและภาษี
 7. การจัดโปรโมชั่นเปิดร้าน และโปรโมชั่นพิเศษ
 8. สินค้า

รวมงบประมาณการลงทุน 690,000 บาท

หมายเหตุ:

 • ค่าใช้จ่ายข้างต้นสามารถปรับเปลี่ยนตามขนาดพื้นที่ร้าน
 • งบประมาณการลงทุนข้างต้นไม่รวมถึงการก่อสร้าง (พื้น, น้ำประปา, ไฟฟ้า, แอร์) ,สินค้า, ภาษีมูลค่าเพิ่ม
   คุณสมบัติผู้ลงทุน :

 1. เป็นบุคคลที่สามารถจัดตั้งนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทยได้
 2. เป็นเจ้าของอาคารร้านค้าที่จะเปิด FRESH MART หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิอาคารนั้นแล้ว
 3. ร้านค้าจะต้องอยู่ในทําเลที่ตั้ง ที่ทางบริษัทเฟรชมาร์ทเห็นว่าเหมาะสม เพื่อการเติบโตของธุรกิจของท่านในอนาคต
 4. ร้านค้าจะต้องมีพื้นที่ขายไม่ตํ่ากว่า 4 x 8 ม.
 5. มีบุคลากรที่มีความสามารถบริหารร้านได้ (กรณีที่ไม่มีทางบริษัทฯ จะทําการจัดหาให้)
 6. บุคลากรสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตราฐานของบริษัทอย่างเคร่งครัด
 7. มีความพร้อมของงบประมาณการลงทุน
   สิ่งที่แฟรนไชส์ซี่จะได้รับ :

 1. อุปกรณ์ทุกอย่างภายในร้านเป็นกรรมสิทธิของผู้เข้าร่วมแฟรนไชส์ ยกเว้น ตู้ PostMix , ตู้ JetSprey ตู้แช่นํ้าแข็ง (มีระบุภายใน "บันทึกข้อตกลง" แล้ว)
 2. ทางบริษัทฯ จะช่วยออกแบบ Layout สินค้าในร้าน โดยผู้เข้าร่วมแฟรนไชส์จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตกแต่งร้าน ตามแบบที่บริษัทกําหนด
 3. ทางบริษัทฯ จะจัดอบรมหลักสูตรการบริหารงานแฟรนไชส์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างครบวงจร ดังนี้
  1. หลักสูตรผู้บริหารงานแฟรนไชส์ เฟรชมาร์ท
  2. หลักสูตรผู้จัดการร้าน เฟรชมาร์ท
  3. หลักสูตรผู้ช่วยผู้จัดการร้าน เฟรชมาร์ท
 4. ทางบริษัทฯ มีแผนการส่งเสริมการขาย และแผนการโฆษณาเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับร้านสาขา ตลอดทุกเทศกาลอย่างสมํ่าเสมอ
 5. ทางบริษัทฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการไปช่วยแนะนํา แก้ปัญหา และทําการพัฒนาร้านค้าอย่างต่อเนื่อง ตลอดอายุสัญญา


นอกจากนี้เฟรชมาร์ทยังเปิดตัวแฟรนไชส์ใหม่ สำหรับผู้สนใจลงทุนในธุรกิจอาหาร และขนม รวมทั้งธุรกิจสินค้าหยอดเหรียญเช่น ตู้เติมเงินโทรศัพท์ , ตู้น้ำดื่ม  ในงบการลงทุนตั้งแต่ 29,000 – 99,000 บาท สินค้าในกลุ่มนี้ เป็นสินค้าที่ผู้บริโภคใช้ทุกวัน ลงทุนน้อย กำไรงาม และไม่ยุ่งยากในการเริ่มธุรกิจ  และเจ้าของร้านเฟรชมาร์ทสามารถให้เช่าพื้นที่หน้าร้านสำหรับลงแฟรนไชส์เหล่านี้ได้อีกด้วย

  

แฟรนไชส์ในกลุ่มอาหาร และขนม 7 ชนิด 

 1. เฟรชชี่เครป 3 in 1  สูตรแป้งเครปของเราสามารถทำขนมได้ถึง 3 ชนิด คือเครป , ขนมโตเกียว , แพนเค้ก รถเข็นและอุปกรณ์ครบชุด  ราคาแฟรนไชส์ 29,000 บาท
 2. เฟรชชี่ลอดช่องสมุนไพร  อิงกระแสรักสุขภาพด้วยเส้นลอดช่องสิงคโปร์สมุนไพร แสนอร่อย ทำง่าย กำไรงาม  รถเข็นและอุปกรณ์ครบชุด  ราคาแฟรนไชส์ 29,000 บาท
 3. เฟรชชี่ทาโกยากิ   เป็นรูปแบบแฟรนไชส์ร้านขายขนมครกญี่ปุ่นทาโกยากิ  ขนมสุดฮิปของวัยรุ่นยุคนี้ โดยทางเฟรชชี่ทาโกโยกิ ได้มีการพัฒนารสชาติส่วนผสมของแป้ง และ ซอสราดหน้า ให้มีรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมเพื่อให้ถูกปากของคนไทย  รถเข็นและอุปกรณ์ครบชุด  ราคาแฟรนไชส์ 29,000 บาท
 4. เฟรชชี่คอฟฟี่  แฟรนไชส์กาแฟหอมกรุ่น  เมล็ดกาแฟสูตรพิเศษของเรา รสชาติหอมอร่อย ไม่เหมือนใคร  พร้อมเครื่องชงกาแฟ และเครื่องบดเมล็ดกาแฟ และอุปกรณ์การขายครบชุด  ราคาแฟรนไชส์ 39,000 บาท
 5. เฟรชชี่หมี่เกี๊ยว  แฟรนไชส์สู้วิกฤติ  ด้วยเงินลงทุนเพียง 39,000 บาท คุณก็พร้อมเป็นเจ้าของธุรกิจอาหาร  ที่มีอุปกรณ์ในการขายครบครัน  พร้อมสูตรน้ำซุปหมี่เกี๊ยวรสเด็ด และสูตรหมักหมูแดงสูตรพิเศษของเรา  และเส้นหมี่ พร้อมแผ่นเกี๊ยวคุณภาพดี ราคายุติธรรม  ซึ่งจะทำให้ท่านสะดวกในการเตรียมการขายรายวัน 
 6. เฟรชชี่ช็อกโกแลต  ช็อกโกแลตฟองดูหลากรส  แสนอร่อย  เสนอทางเลือกใหม่สำหรับท่านที่สนใจประกอบเป็นอาชีพ  ด้วย น้ำตกช็อกโกแลต (Chocolate Fountain) ที่ดึงดูดสายตาลูกค้าโดยสายน้ำช็อกโกแลตที่ตกจากยอดอย่างสวยงาม สามารถนำมาร์ชแมลโล่ , โดนัท, คุ๊กกี้ หรือผลไม้หลากรส เช่น สตรอเบอร์รี่ , แคนตาลูป, แอปเปิ้ล, แก้วมังกร, องุ่น, สับปะรด ฯ มาเคลือบเป็นแท่งช็อกโกแลตแสนอร่อย จะเสียบเป็นไม้ หรือใส่ถาดขายก็ง่าย ไม่ยุ่งยากในการเตรียมการขาย  ราคาแฟรนไชส์ 99,000 บาท / น้ำตกชุดใหญ่ และ 50,000 บาท / น้ำตกชุดเล็ก
 7. รถเข็นสายไหมเฟรชชี่คอตต้อนแคนดี้  ทำสายไหมในสไตล์รถเข็นน่ารักสีชมพูสดใส หม้อสายไหมทำจากสแตนเลสเกรดสำหรับอาหาร (Food Grade)  จึงสะอาด ปลอดภัย  เส้นผ่าศูนย์กลาง 47.5 ซม.  ตัวรถสูง 83 ซม. ตัวรถเข็นเป็นตู้เก็บของในตัว  มีที่ใส่น้ำตาลทรายและช้อนตักสแตนเลสครบชุด  ทั้งชุดนำเข้าจากต่างประเทศ  ราคา 35,000 บาท  พร้อมสอนวิธีทำสายไหมให้ฟรี!!
   


สินค้าหยอดเหรียญ

 1. ตู้เติมเงินมือถือสไมล์ (Smile)  ทางเลือกใหม่ของการเติมเงินมือถือระบบเติมเงิน ขั้นตอนไม่ยุ่งยากรองรับการเติมเงินจาก 3 ระบบ ทรูมูฟ ดีแทค และวันทูคอล ตัดราคาลดพิเศษ เหลือเพียง 39,000.00 บาท เท่านั้น
 2. ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ เฟรชวอเตอร์ (Fresh Water)  รับประกันระบบไฟฟ้าและตัวเครื่องเป็นเวลา 1 ปี มี 2 รุ่น
           รุ่น 800 – 1000 ลิตร/วัน ราคาพิเศษ 33,000.00 บาท
           รุ่น 600 – 800 ลิตร/วัน ราคาพิเศษ 29,000.00 บาท
 3. ตู้น้ำมัน หยอดเหรียญและธนบัตร Smile Pump  นวัตกรรมใหม่สำหรับผู้ต้องการการลงทุนที่ไม่ยุ่งยาก  สามารถติดตั้งตู้น้ำมันตามแหล่งชุมชนต่างๆ เช่น โรงพยาบาล , สถานีขนส่ง , ตลาด , คิวรถมอเตอร์ไซค์  ไม่ต้องนั่งเฝ้าให้เหนื่อยแรง ก็สามารถทำเงินให้ท่านได้ตลอดเวลา  ราคาพิเศษ 59,000 บาท (หยอดเหรียญ 1 หัวจ่าย)
 4. ตู้ฉีดน้ำ-ฉีดโฟมล้างรถหยอดเหรียญ Smile Wash  สะดวกในการติดตั้งและใช้งาน โครงสร้างไฟเบอร์กลาสแท้ แข็งแรง ทนทาน คืนทุนเร็ว  ราคาพิเศษ 39,000 บาทสนใจธุรกิจแฟรนไชส์ อย่ารอช้า! กรุณาติดต่อได้ที่

คุณนรินทร์ จิยารมณ์ กรรมการผู้จัดการ
ที่อยู่ บริษัท เฟรชมาร์ท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
470, 472 ถ.รามอินทรา กม.8 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2948-7261-9
โทรสาร 0-2948-7260

อีเมล์ freshmart.sale@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.freshmart.co.th

ข้อมูลแฟรนไชส์ เฟรชมาร์ท

 
สุดยอดแฟรนไชส์น่าสนใจ

เคพีเอ็น มิวสิค อะคาเดมี

โอกาสมาถึงแล้ว!! สำหรับคนที่อยากทำธุรกิจโรงเรียนดนตรี “เคพีเอ็น มิวสิค” เปิดโอกาสให้ผู้สนใจในธุรกิจการศึกษาทุกคนมาร่วมเป็นเจ้าของแ..

ควอลิตี้ คิดส์

Quality Kids โรงเรียนแรกของประเทศไทยที่ได้รับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการในประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต สำหรับเด็กอายุ 1.5-12 ปี ..