ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน บัญชี ภาษี กฎหมาย
 
ประวัติการศึกษา
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม
 • การจัดการดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
 
ประสบการณ์
 • ผู้จัดการส่วนตรวจสอบ สำนักงาน เอ เอ็ม ที แอสโซวิเอท
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เคสิท จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพ และศึกษาต่อเนื่อง สมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาติแห่งประเทศไทย
 • กรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 
วิทยากรคอร์สสัมมนา
 • การวางระบบบัญชีให้มีประสิทธิภาพ
 • 62 เทคนิคการจัดทำบัญชีสินค้า และวัตถุดิบ (STOCK CARD) ที่ง่ายต่อการปฏิบัติงาน
 • เจาะลึกวิธีแก้ไขการบันทึกบัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 • ปัญหาการจัดทำบัญชี ที่มาจากการเช่าซื้อ ผ่อนชำระ และลิสซิ่ง และมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง