อ.สิทธิชัย แก้วระยับแสง (ฮิวโก้)
 
การศึกษา
  • ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ B.B.A บริหารธุรกิจ
  • ปริญญาโทจากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU), Marketing
การทำงาน
ประสบการณ์งานการขายและการตลาด
  • บริษัท เครือซีเมนต์ไทย (SCG)
  • บริษัท สามเอ็ม ประเทศไทย (3M)
ปัจจุบันทำธุรกิจส่วนตัว
ด้านการศึกษาและฝึกอบรม เป็นผู้ก่อตั้งสถาบันพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ Powerbrain