ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
35K
124
696
ฟิวเจอร์
(Future)
FUTURE เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเป็นเจ้าของ สถาบันพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์และภาษา ได้ง่ายๆ แล้ววันนี้ ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานประจำ ทำงานออฟฟิศ จันทร์ถึงศุกร์ มีเวลาน้อยแต่อยากมีกิจการ หรือธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตสูง เป็นของตนเอง หรือคนที่สนใจอยากลงทุนทำธุรกิจใหม่ ที่ลงทุนน้อยคืนทุนเร็ว ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐานโดยหลักสูตรของ FUTURE 

FUTURE เป็นสถาบันพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและวิทยาศาสตร์ ด้วยระบบการเรียนแบบเฉพาะตัว ที่เป็นจุดเด่นของเรา ทำให้คุณพ่อคุณแม่จำนวนมาก ตัดสินใจเลือกเรียนกับทางสถาบันฯ พร้อมให้เราดูแลเด็กๆ เพื่อพัฒนาการด้านทักษะได้อย่างยอดเยี่ยมและทำให้ผลการเรียนดีขึ้น สอบติดโรงเรียนชั้นนำ โดยหลักสูตรการเรียนการสอนของ FUTURE ที่ถูกออกแบบ และพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนกลายมาเป็นหลักสูตรที่ลงตัวและเหมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงวัยมากที่สุด 

FUTURE เล็งเห็นและต้องการขยายโอกาสให้ผู้ที่สนใจเปิดสถาบันพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์และภาษา ให้กับนักเรียนตามพื้นที่ต่างๆ เพื่อเป็นการส่งต่อระบบการเรียนของ FUTURE ให้แก่นักเรียนทุกอำเภอ ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ
200,000 - 500,000 บาท
20,000 บาท ต่อเดือน
6 เดือน ถึง 1 ปี
FUTURE ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2556 (เดิมชื่อสอนไทย) 

FUTURE เป็นระบบการเรียนคณิตศาสตร์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ผู้ร่วมก่อตั้ง FUTURE ได้ก่อตั้งขึ้นจากประสบการณ์ที่สอนในโรงเรียนแล้วประสบปัญหาในเรื่องของจำนวนครูต่อนักเรียนที่ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 

อีกทั้งพบปัญหาความเลื่อมล้ำทางการศึกษาโดยเด็กนักเรียนในตัวจังหวัดจะมีพื้นฐานการเรียนที่ดีกว่าเด็กต่างอำเภอ ผู้ก่อตั้งจึงได้เล็งเห็นปัญหาและต้องการแก้ปัญหาเหล่านี้ให้หมดไป 

จึงคิดค้นหลักสูตรที่เป็นการเรียนระบบรายบุคคลและสอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะทำให้เด็กนักเรียนสามารถพัฒนาในการเรียนได้อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในประเทศไทยก็สามารถพัฒนาได้เช่นเดียวกัน

1.หลักสูตรคณิตศาสตร์

Basic (ปรับพื้นฐาน) / Advance (พิชิตโจทย์ปัญหา)

เป็นระบบการเรียนแบบรายบุคคล (one by one) โดยมีการทดสอบหาจุดเริ่มต้นเพื่อให้ผู้เรียนได้ทำแบบฝึกหัดที่เหมาะสมกับความสามารถของตนเอง จากหลักสูตรของ FUTURE จะเป็นระบบคณิตศาสตร์ที่เริ่มจากการเน้นเสริมสร้างทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์แบบรายบุคคล นักเรียนจะมีพัฒนาการด้านคณิตฯคิดเร็วและถูกหลักการทางคณิตศาสตร์ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาในชั้นเรียน 

เช่น ข้อสอบแข่งขัน O-net NT เตรียมสอบเข้าอนุบาล ป.1 ม.1 เรียนเสริมเพิ่มเกรด ข้อสอบกลางภาค ปลายภาค เป็นต้น ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการเรียนคณิตศาสตร์ทุกระดับชั้น ตั้งแต่ เตรียมอนุบาล อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมต้นและมัธยมปลาย 

หลักสูตร FUTURE เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียนสามารถนำไปต่อยอดการเรียนเทียบเท่ากับชั้นเรียนและเกินชั้นเรียนในโรงเรียนได้อย่างราบรื่น และเห็นผล 100%


2. หลักสูตรภาษาอังกฤษ

Phonics / Reading / Listening / Writing / Speaking / Grammar / Conversation

วิชาภาษาอังกฤษนั้นเริ่มต้นทักษะในการเรียนรู้พยัญชนะ สระ การอ่านเทียบเสียงพยัญชนะ (Phonics) จากระดับพื้นฐานไปสู่ระดับสูง โดยมีสื่อการสอนให้นักเรียนฝึกฟังสำเนียงจากเจ้าของภาษา นักเรียนจะเริ่มสะสมคำศัพท์ และฝึกฝนเพื่อสร้างความสามารถการอ่านขั้นพื้นฐาน 

จากนั้น จะก้าวไปสู่การเรียนโครงสร้างประโยค การแต่งประโยค หลักไวยากรณ์ (Grammar) การสนทนา (Conversation) เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ทั้งทางด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 


3. หลักสูตรภาษาไทย 

มุ่งเน้นพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน ฟัง / พูด / อ่าน / เขียน 

เริ่มจากการฝึกเรียนรู้ พยัญชนะ สระ และประสมคำ ผันวรรณยุกต์ ตามหลักภาษาไทย ได้อย่างถูกต้องและพัฒนาการอ่านโดยใช้ภาษาพาที วรรณคดีลำนำ ฝึกจับใจความให้แก่นักเรียน เริ่มตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียน อนุบาล ประถมฯ และเตรียมสอบเข้า ม.1 โดยจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาด้านภาษาไทยได้อย่างยอดเยี่ยมเพื่อนำไปใช้ในการอ่านและวิเคราะห์ในรายวิชาอื่นๆได้ต่อไปอย่างราบรื่น 


4. หลักสูตรวิทยาศาสตร์

เน้นทฤษฎี + การทดลอง

มุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้ กระบวนการคิด ความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ และกระบวนการค้นคว้าหาความรู้ที่มีขั้นตอนมีระเบียบแบบแผน ซึ่งอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์คือ การสังเกต การกำหนดปัญหา และการตรวจสอบสมมุติฐาน และความรู้ (knowledge) ได้แก้ผลจากการกระทำของคน 

ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูล ข้อเท็จจริง ทฤษฎี และกฎ การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนมีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม และค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสม

สาขารายละเอียด
สำนักงานใหญ่
3 สาขา
แฟรนไชส์ซี่
58 สาขา
รายละเอียดสาขา
กรุงเทพฯและปริมณฑล
 1. สมุทรสาคร (เมือง)
 2. เซนทรัล (แจ้งวัฒนะ)
 3. คลองสาม (ไทยสมบูรณ์)
 4. สมุทรปราการ (บางพลี)
 5. ซีคอน (บางแค)
 6. เดอะแจ๊ส รามอินทรา
 7. กรุงเทพฯ (ราษฎร์พัฒนา)
 8. เพลินนารี่ มอลล์
 9. รังสิต (รร.บ้านวังทอง) 
 10. คลองสาม (ดีดี มาร์เช่) 
 11. กรุงเทพฯ (บางแวก) 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 1. นครราชสีมา (จอหอ)
 2. นครราชสีมา (หัวทะเล)
 3. นครราชสีมา (ถ.จักรี)
 4. นครราชสีมา (สุระ 2)
 5. นครราชสีมา (ปักธงชัย)
 6. นครราชสีมา (ห้วยแถลง) 
 7. นครราชสีมา (จักราช)
 8. นครราชสีมา (เตชะวิทย์)
 9. มหาสารคาม (เมือง)
 10. มหาสารคาม (โกสุมพิสัย)
 11. บึงกาฬ (เซกา)
 12. สุรินทร์ (ปราสาท)
 13. นครพนม (หนองฮี)
 14. ชัยภูมิ (จัตุรัส) 
 15. ศรีสะเกษ (เมือง) 
 16. ขอนแก่น (ภูเวียง) 
ภาคเหนือ
 1. จ.เชียงใหม่ (สันทรายน้อย)
 2. จ. น่าน (ปัว)
 3. จ.พะเยา (เชียงคำ) 
ภาคกลาง
 1. อุทัยธานี (บ้านไร่)
 2. สุพรรณบุรี (รร.สหวิทย์)
 3. กำแพงเพชร (รร.อนุบาล)
 4. สระบุรี (ทับกวาง) 
ภาคตะวันตก
 1. กาญจนบุรี (เมือง)
 2. กาญจนบุรี (ท่าม่วง)
 3. ราชบุรี (เมือง)
 4. กาญจนบุรี (ทองผาภูมิ) 
ภาคใต้
 1. สุราษฎร์ธานี (เมือง)
 2. สุราษฎร์ธานี (สมุย)
 3. สงขลา (สะเดา)
 4. ภูเก็ต (ถลาง)
 5. นครศรีธรรมราช (หัวไทร)
 6. พังงา (โคกกลอย)
 7. ชุมพร (ปะทิว) 
ภาคตะวันออก
 1. ระยอง (มาบตาพุด)
 2. ระยอง (ตากสิน)
 3. ระยอง (สวนศรีเมือง)
 4. ระยอง (นิคมพัฒนา)
 5. ระยอง (กรอกยายชา)
 6. ระยอง (เนินกระปอก)
 7. ระยอง (อัสสัมฯ)
 8. ระยอง (บ้านแลง)
 9. ระยอง (รร.วุฒินันท์) 
 10. ชลบุรี (เซนต์ปอล ศรีราชา)
 11. ชลบุรี (มิลาโน่ ทาวน์)
 12. ชลบุรี (นาป่า)
 13. ชลบุรี (ตึกคอม)
 14. ชลบุรี (หนองมน)
 15. จันทบุรี (สอยดาว)
 16. ระยอง (ปลวกแดง) 
รวมสาขาทั้งหมด61 สาขา
ปี พศ.สำนักงานใหญ่แฟรนไชส์ซี่ต่างประเทศรวม (สาขา)เปลี่ยนแปลง
25561--1
2557-5-5เพิ่มขึ้น 400%
255818-9เพิ่มขึ้น 80%
2559-6-6ลดลง 34%
2560-14-14เพิ่มขึ้น 134%
2561-9-9ลดลง 36%
256218-9เพิ่มขึ้น 0%
2563-3-3ลดลง 67%
2564-5-5เพิ่มขึ้น 67%
อัตราเติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 91% | กราฟ
แบบที่ 1 (เงินประกัน 5,000 บาท ได้คืนเมื่อบอกเลิกสัญญา)
 • ลงทุน 1 วิชา 45,000 บาท
 • ลงทุน 2 วิชา 67,500 บาท
 • ลงทุน 3 วิชา 75,000 บาท (แถม Sci ฟรี 1 วิชา)
Royalty Fee 10% (สัญญา 2 ปี)
 • หมดสัญญาต่ออายุอัตโนมัต ฟรี!! (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มทั้งสิ้น)
 • เอกสารการเรียน และ อุปกรณ์การเรียน (สั่งเอกสารจากบริษัท)
Royalty Fee 25% (สัญญา 2 ปี)
 • หมดสัญญาต่ออายุอัตโนมัต ฟรี!! (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มทั้งสิ้น)
 • ได้รับเอกสารการสอนฟรี!! ต่อนักเรียน 1 คน ต่อ เดือน 
จำนวน 20 เล่ม + กระเป๋า 1 ใบ + แฟ้ม,สมุดบันทึก,ซองค่าเรียน 1 ชุด + รางวัลการเรียน


แบบที่ 2 (เงินประกัน 5,000 บาท ได้คืนเมื่อบอกเลิกสัญญา)
 • ลงทุน 1 วิชา 85,000 บาท
 • ลงทุน 2 วิชา 127,500 บาท
 • ลงทุน 3 วิชา 150,000 บาท (แถม Sci ฟรี 1 วิชา)
ไม่มีค่า Royalty Fee (สัญญา 5 ปี) ต่ออายุสัญญาครั้งต่อไปลด 50%
 • เปิดศูนย์ครั้งแรกมีเอกสารการสอนให้ฟรี 3 เล่ม ต่อระดับทุกวิชา (อ.1 ถึง ม.3)
 • เปิดศูนย์ครั้งแรกได้รับชุดเปิดศุนย์ ตามเอกสาร(สิ่งที่ได้รับทุกรายการ)
 • เพศ ชาย - หญิง
 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีใจรักด้านการสอน
 • ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจด้านการศึกษา (ไม่มีประสบการณ์ก็สามารถทำได้ ไม่ต้องจบเอกตรง ก็สามารถเปิดสอนได้)
 1. สิทธิ์ในการใช้ชื่อ & เครื่องหมายการค้า และแบบฝึกหัด FUTURE
 2. สิทธิ์ในการใช้หลักสูตร และให้คำปรึกษาด้านบริหารงานดูแลตลอดอายุสัญญา
 3. จัดอบรมแนะแนวสำหรับผู้เปิดศูนย์อย่างต่อเนื่องและทักษะด้านการสอนระบบ FUTURE
 4. โฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของสถาบันอย่างต่อเนื่องตลอดอายุสัญญา
 5. คู่มือการจัดศูนย์ + คู่มือการสอนตามรายวิชาที่เปิดสอน
 6. การฝึกอบรมและให้คำปรึกษาตลอดอายุสัญญา
 7. จัดพิธีมอบรางวัลให้ผู้บริหาร + นักเรียน ทุกทุกสิ้นปี (ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย)
 8. ชุดประชาสัมพันธ์ 14 รายการ( ป้ายโลโก้ฟลาสวูด 30*60 cm , ป้ายไวนิล, ป้ายธงญี่ปุ่น, ใบปลิว, เสื้อโปโล , สติ๊กเกอร์FUTURE ฯลฯ)
 9. อุปกรณ์การสอนวิชาคณิตศาสตร์(Math) 78 รายการ + เอกสารการสอน 1,173 เล่ม
 10. อุปกรณ์การสอนวิชาภาษาอังกฤษ(Eng) 39 รายการ + เอกสารการสอน 720 เล่ม 
 11. อุปกรณ์การสอนวิชาภาษาไทย(Thai) 36 รายการ + เอกสารการสอน 840 เล่ม
 12. เปิด 2 วิชาขึ้นไป อบรมพร้อมส่งอุปกรณ์การเปิดศูนย์ (ฟรีถึงสถานที่(ผู้ประกอบการไม่ต้องมาบริษัท)
 13. เปิด 2 วิชาขึ้นไป จัดบรรยายและรับสมัครนักเรียนเปิดศูนย์ใหม่(โดยทางทีมงานบริษัทจัดงานให้ฟรี 1 วัน)
จุดเด่น ของแฟรนไชส์ฟิวเจอร์
 • หลักสูตรการสอน ครอบคลุมตั้งแต่ เด็ก 3 ขวบถึง ชั้นมัธยมปลาย
 • ราคาแฟรนไชส์และเงินลงทุนเบื้องต้นไม่สูงมาก
 • มีหลักสูตร การเรียนการสอน อย่างเป็นระบบ ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้คุณ พร้อมเปิดสอนได้ทันที
 • บริการช่วยจัดหา และคัดเลือกบุคลากร ผู้สอนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • จัดฝึกอบรมบุคลากรในธุรกิจให้มีทักษะความรู้ ความสามารถ ในการสอน และเข้าใจพฤติกรรมเด็กแต่ละช่วงวัย
 • ฝึกอบรมการบริหาร การจัดการโรงเรียนกวดวิชา สามารถดูแลธุรกิจได้ด้วยตัวเอง
 • มีระบบ ช่วยควบคุมคุณภาพการเรียนการสอนจากบริษัทฯ
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อบริษัทบริษัท ฟิวเจอร์ เอดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
ชื่อผู้บริหารคุณภาณุวัฒน์ สุภัควรกุล
ชื่อผู้ติดต่อคุณณภัทร ธนยศปัญญา
ที่อยู่
943/3 ม.4 ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
มือถือ087-2629361
089-6296735
โทรศัพท์044-072899
อีเมล์Futuremath2558@gmail.com
เว็บไซต์www.futurecenterthailand.com
LINE 
0872629361
Facebook 
www.facebook.com/schoolfuturethailand
Youtube 
www.youtube.com/channel/UCgOKuy-8ienKiQJFzfuJROQ
ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2565 
|
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  ฟิวเจอร์
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. คุณโจ๊ก xxx 09170xxx somjaxxx
2. จีวรxxx 09728xxx yanatxxx
3. จีวรxxx 09728xxx yanatxxx
4. อัมรินทร์ xxx 09038xxx amarixxx
5. MANEERAT Txxx 08187xxx maneexxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม696 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 34,485 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 124 คน
ฟิวเจอร์
กรอกข้อมูลเพื่อ รับสิทธิพิเศษ!
แฟรนไชส์น่าซื้อ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2023 All Right Reserved.