บทความทั้งหมด    บทความแฟรนไชส์    โอกาสทางธุรกิจ    แฟรนไชส์ยอดนิยม
4.4K
44
4 นาที
3 พฤศจิกายน 2560
สถาบันกวดวิชา FUTURE แฟรนไชส์กวดวิชาสร้างอนาคตให้กับเด็กๆ


หากพูดถึง “สถาบันกวดวิชา” เชื่อว่าเด็กๆ รวมถึงผู้ปกครองส่วนใหญ่ จะรู้จักกันเป็นอย่างดี แล้วแต่ว่าใครจะชอบสถาบันกวดวิชา หรือโรงเรียนกวดวิชาแบรนด์ไหน เพราะปัจจุบันสถาบันกวดวิชาเหล่านี้ มีระบบการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน อีกทั้งยังแข่งขันกันด้วยคุณภาพ เด็กเข้าไปเรียนพิเศษแล้ว สามารถวัดผล เพิ่มเกรด สอบเข้าเรียนต่อได้ 
 
วันนี้ www.ThaiFranchiseCenter.com จะขอแนะนำสถาบันกวดวิชา ที่มาแรงอย่างมากในต่างจังหวัด นั่นคือ “สถาบันกวดวิชาฟิวเจอร์” (FUTURE) คุณผู้อ่านอยากรู้หรือไม่ว่า ทำไมสถาบันกวดวิชาฟิวเจอร์ ซึ่งปัจจุบันขยายสาขาในรูปแบบแฟรนไชส์ ได้รับความนิยมจากเด็กนักเรียน รวมถึงผู้ปกครอง ที่สำคัญคนนิยมซื้อแฟรนไชส์ไปประกอบธุรกิจด้วย 
 
สถาบันกวดวิชา FUTURE เกิดขึ้นมาได้อย่างไร
 

สถาบันกวดวิชา FUTURE ก่อตั้งเมื่อปี 2556 (เดิมชื่อสอนไทย) FUTURE เป็นระบบการเรียนคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และศิลปะ ซึ่งคำว่า “FUTURE” มาจากสโลแกน “เสริมทักษะการเรียนรู้ สู่อนาคต” ดังนั้น คำว่า สถาบันกวดวิชา FUTURE หมายถึง สถาบันกวดวิชาที่ครบวงจร ที่ตอบโจทย์อนาคตของเด็กๆ ได้อย่างดีเยี่ยม
 
โดยผู้ร่วมก่อตั้ง FUTURE ได้ใช้ประสบการณ์ที่ได้จากการทำงาน ทั้งด้านการบริหาร และด้านการเรียน การสอน นำไปพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ และภาษา ให้กับเด็กในระบบการศึกษาของไทยจำนวนมาก ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
 
Future เป็นสถาบันกวดวิชา ที่มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้มีความเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน เน้นเสริมสร้างทักษะพื้นฐานไปสู่ระดับสูง พัฒนากระบวนการคิด การแก้โจทย์ปัญหา 
 
 
พัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจในระดับสูง พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการเรียนให้เห็นภาพ มุ่งเน้นให้เด็กสามารถคิดวิเคราะห์ ได้อย่างเป็นระบบ เน้นการแก้ไขโจทย์ปัญหา 
ด้วยเทคนิคการสอนที่โดดเด่น ใช้อุปกรณ์การสอนเชื่อมโยงให้เห็นภาพจนเข้าใจ

ก่อนที่จะเริ่มแก้ไขปัญหาอย่างเป็นลำดับ โดยสอดคล้องกับผู้เรียน เน้นการดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อให้นำสิ่งที่ผู้เรียนนำไปใช้ได้รอบด้าน โดยแบบฝึกหัดสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
สถาบันกวดวิชา FUTURE สอนอะไรบ้าง 
1.หลักสูตรคณิตศาสตร์ Basic (ปรับพื้นฐาน) และ Advance (พิชิตโจทย์ปัญหา)
 
 
เริ่มจากระดับที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน เน้นเสริมสร้างทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ดี และเน้นเทคนิคในการแก้โจทย์คณิตศาสตร์ โดยการให้เห็นภาพ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จากหลักสูตรที่มีความต่อเนื่อง และสามารถเรียนรู้เนื้อหาเทียบเท่าในชั้นเรียนในโรงเรียนและเกินระดับชั้นเรียนได้ในที่สุด
 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตร์ เน้นทฤษฎี + การทดลอง
 
 
เน้นให้นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้ กระบวนการคิด ความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ และกระบวนการค้นคว้าหาความรู้ที่มีขั้นตอนมีระเบียบแบบแผน ซึ่งอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์คือ การสังเกต การกำหนดปัญหา และการตรวจสอบสมมุติฐาน และสรุปผลการทดลอง 
 
ได้แก้ผลจากการกระทำของคน ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูล ข้อเท็จจริง ทฤษฎี และกฎ การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนมีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม และค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสม
 
3.หลักสูตรภาษาอังกฤษ Phonics / Reading / Listening / Writing / Speaking / Grammar
 
 
วิชาภาษาอังกฤษ เริ่มต้นความสามารถในการอ่านจากระดับพื้นฐานไปสู่ระดับสูง นักเรียนจะเริ่มเรียนรู้พยัญชนะการอ่านออกเสียงเทียบพยัญชนะ สระ  สะสมคำศัพท์ และฝึกฝนเพื่อสร้างความสามารถการอ่านขั้นพื้นฐาน จากนั้นจะก้าวไปสู่การเรียนโครงสร้างประโยค การแต่งประโยค การสรุปจับใจความ และการอ่านวิเคราะห์  
 
คุณครู Future จะพิจารณาความเหมาะสมและความต้องการของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ทั้งทางด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
 
4. หลักสูตรภาษาไทย 
 
 
มุ่งเน้นพัฒนาทักษะทั้ง 4 ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อความเข้าใจในหลักภาษาไทย และพัฒนาการอ่านโดยใช้วรรณคดีลำนำ และภาษาพาที ให้แก่นักเรียน เริ่มตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียน อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาสมองและศักยภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนต่อไป การทำความเข้าใจ และคิดวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ การสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็ก ยังจะทำให้พวกเขามีมุมมองชีวิตที่กว้างไกล โดยผ่านหนังสือที่พวกเขาได้อ่านอีกด้วย
 
5. หลักสูตรศิลปะ

 
การประดิษฐ์ชิ้นงานกระดาษ เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือ และให้มีจิตนาการที่ไร้ขีดจำกัด และปั้นดินเกาหลี พัฒนาสมองซีกขวา เสริมสร้างจินตนาการ และพัฒนาการของเด็ก
หลักสูตรของ FUTURE ทุกหลักสูตร จะเป็นลักษณะการเรียนแบบรายบุคคล ผู้เรียนจะเริ่มต้นจากระดับง่ายตามพื้นฐานแต่ละคน และพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องสู่ระดับที่สูงขึ้น ครูผู้สอนจะดูแลเด็กเป็นรายบุคคล ให้คำแนะนำและร่วมวางแผนการเรียน โดยผู้เรียนสามารถมาเรียนที่ศูนย์ 2-3 วัน/สัปดาห์
 
ความน่าสนใจซื้อแฟรนไชส์ FUTURE 
 
คุณณภัทร ธนยศปัญญา ผู้บริหารสถาบัน FUTURE บอกว่า ฟิวเจอร์ เปิดโอกาสให้ทุกคนเป็นเจ้าของสถาบันกวดวิชาสำเร็จรูปได้ง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำ ทำงานออฟฟิศ จันทร์ถึงศุกร์ มีเวลาน้อย แต่อยากมีกิจการหรือธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตสูง รวมถึงคนที่สนใจอยากลงทุนทำธุรกิจใหม่ ที่ลงทุนน้อย คืน ทุนเร็ว (6เดือน) บริหารจัดการง่าย 
 
สิ่งสำคัญ คือ FUTURE ประกอบด้วยหลักสูตรและระบบการจัดการ บริหารการเรียนการสอนของสถาบันกวดวิชาฟิวเจอร์ที่เป็นจุดเด่น ทำให้ผู้ปกครองจำนวนมาก ตัดสินใจเลือกไว้วางใจให้ FUTURE คอยดูแลลูกรัก เพื่อพัฒนาการด้านทักษะภาษา และคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ที่ดีที่สุด 
 
โดยแบบแผนการเรียนการสอนสำเร็จรูปของสถาบันกวดวิชา FUTURE ที่ถูกออกแบบ และพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนกลายมาเป็นหลักสูตรที่ลงตัว และมีความเหมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงวัยมากที่สุด ที่สำคัญกว่านั้น คือ จากประสบการณ์การสอนของ FUTURE มากกว่า 15 ปี ทำให้ FUTURE รู้ว่า จะทำอย่างไรให้เด็กหันมาชอบเรียน และซึมซับได้มากที่สุด
 
“รูปแบบการสอนของเรา มุ่งเน้นให้เด็กฝึกใช้ทักษะ ภาษา และคณิตฯ วิทย์ฯ ศิลปะ นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และการเรียนให้มากที่สุด โดยมีหลักสูตรครอบคลุมตั้งแต่ เด็กเล็ก 5 ขวบ จนถึงชั้นมัธยมศึกษา” 

 
ดูชัดๆ ว่า ทำไมต้องเลือกลงทุนแฟรนไชส์ FUTURE
 1. ลงทุนน้อย ระบบจัดการดี หลักสูตรการเรียนการสอนครอบคลุม ตั้งแต่เด็ก 3 ขวบถึงมัธยม ที่พัฒนาต่อเนื่องจากประสบการณ์การสอนมากกว่า 15 ปี และ มีที่ปรึกษา ในการบริหารจัดการแฟรนไชส์ส่วนตัว
 2. ไม่เก็บส่วนแบ่งกำไร รายได้เป็นของคุณ 100% (สำหรับผู้เลือกแบบที่ 2 และ 3 )
 3. ชื่อแฟรนไชส์สถาบันกวดวิชาฟิวเจอร์ เป็นที่รู้จัก ได้รับความไว้ใจ และเป็นที่น่าเชื่อถือ
 4. นักลงทุนสามารถมีสถาบันกวดวิชาเป็นของตัวเอง พร้อมเปิดสอนได้ทันที ภายใน 60 วัน เท่านั้น
 5. มีที่ปรึกษาส่วนตัวคอยช่วยเหลือ และให้คำแนะนำในการดูแลบริหารจัดการสถาบันกวดวิชาทุกขั้นตอน ตลอดสัญญา 
 6. มีระบบบริหารจัดการที่เป็นรูปแบบ พัฒนาขึ้นจากประสบการณ์การทำโรงเรียนกวดวิชามากกว่า 15 ปี
 7. หลักสูตรการสอนของ FUTURE ครอบคลุมตั้งแต่ เด็ก 3 ขวบถึงชั้นมัธยม
 8. มีหลักสูตรการเรียนการสอนสำเร็จรูป ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้นักลงทุนสามารถเปิดสอนได้ทันที
 9. บริการช่วยจัดหา และคัดเลือกบุคลากร ผู้สอนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 10. จัดฝึกอบรมบุคลากรในธุรกิจให้มีทักษะความรู้ ความสามารถในการสอน และเข้าใจพฤติกรรมเด็กแต่ละช่วงวัย
 11. ฝึกอบรมการบริหารจัดการสถาบันกวดวิชา ให้นักลงทุนเข้าใจและสามารถดูแลธุรกิจได้ด้วยตัวเอง
 12. มีระบบช่วยควบคุมคุณภาพการเรียนจากสำนักงานใหญ่ ให้นักลงทุนอุ่นใจกับคุณภาพการบริการการสอน 
ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้ซื้อแฟรนไชส์ มีดังนี้ อายุ 25 ปี ขึ้นไป มีใจรักทางการศึกษา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีเวลาในการบริหารงานช่วงเลิกเรียน และ วันเสาร์-อาทิตย์ มีทำเลที่เหมาะสม และผ่านการพิจารณา จากทีมงานประเมินสถานที่
 
 
โดยรูปแบบของการลงทุนแฟรนไชส์ FUTURE 
 • แบบที่ 1 (จ่าย Royalty Fee 10% /1 คน/เดือน) ราคาแฟรนไชส์ 45,000 บาท  
 • แบบที่ 2 (ต่ออายุสัญญาทุก 5 ปี) ราคาแฟรนไชส์  65,000 บาท 
 • แบบที่ 3 (ตลอดอายุสัญญา ไม่มีจ่ายค่าใดๆ เพิ่มทั้งสิ้น) ราคาแฟรนไชส์ 100,000 บาท 
กลยุทธ์การตลาด และประชาสัมพันธ์ FUTURE 
 
กลยุทธ์การตลาด เพื่อเพิ่มจำนวนนักเรียนที่เข้ามาเรียนสถาบันกวดวิชา FUTURE เน้นการเลือกแบบเจาะจง ผลจากการศึกษาพบว่า กรณีกลุ่มนักเรียนที่ไม่เคยใช้บริการ เหตุผลที่เลือกเรียนสถาบันกวดวิชาส่วนใหญ่มาจาก ชื่อเสียงและผลงานของสถาบันฯ เป็นหลัก เพราะไม่ทราบว่ามีสถาบันกวดวิชาที่ดีและครบวงจรแบบนี้มาก่อน 
 
ส่วนกรณีกลุ่มนักเรียนที่เคยใช้บริการ จะรู้จักและเลือกเรียนที่สถาบันกวดวิชาฯ จากการที่มีสถาบันกวดวิชาอยู่ใกล้แหล่งชุมชน ตามหมู่บ้านขนาดใหญ่ ในแต่ละจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
ส่วนวิธีการเพิ่มจำนวนนักเรียนของสถาบันกวดวิชา FUTURE มีด้วยกัน 5 วิธี คือ 1) ทดลองเรียนฟรี 2) คอร์สปิดเทอม  3) ป่าล้อมเมือง 4) โปรโมชั่นโรงเรียนเดียวกัน และ 5) ศิษย์เก่งสถาบันกวดวิชาฟิวเจอร์
 
สำหรับบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครอง รวมถึงเด็กนักเรียน หากยังไม่รู้จักสถาบันกวดวิชา FUTURE ทางทีมงานไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ การรันตีได้เลยว่า Future มีความมุ่งเน้นพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้มีความเหมาะสมกับความสามารถของแต่ละคน เน้นเสริมสร้างทักษะพื้นฐานไปสู่ระดับสูง พัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา พัฒนาทักษะการอ่าน เพื่อความเข้าใจในระดับสูง พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการของสมองให้สอดคล้องกับผู้เรียน 
 
เน้นการดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อให้นำสิ่งที่ผู้เรียนนำไปใช้ได้รอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นการแก้โจทย์ได้ ใช้สูตรเป็น เห็นของจริง ยิ่งเรียนยิ่งสนุก มีความสุขกับผลสำเร็จ
 
สุดท้าย ทีมงานไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ต้องขอชื่นชม “คุณณภัทร” ผู้บริหารแฟรนไชส์สถาบันกวดวิชา FUTURE ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านการศึกษาให้กับเด็กไทยทั่วประเทศ เพราะเธอมองว่า “เธอเป็นเรือจ้าง” ที่ต้องการให้เด็กๆ ได้ความรู้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข เรียนแล้วได้มองเห็นภาพที่สามารถนำไปใช้ที่โรงเรียนได้อย่างดีเยี่ยม 
 
ไม่ใช่เป็นการเรียนแบบท่องจำเหมือนในอดีต แต่ FUTURE เป็นการเรียนที่มาจากความเข้าใจ นี่แหละคือสิ่งที่คุณณภัทรและผู้ร่วมก่อตั้ง FUTURE เลือกทำธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษา เพื่อต้องการให้เด็กไทย เก่งเหมือนกันทั่วประเทศครับ 
 
ใครสนใจแฟรนไชส์ กรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณณภัทร ธนยศปัญญา

โทร. 087-2629361, 089-6296735, 044-000958
 
อีเมล์ : Futuremath2558@gmail.com 
เว็บไซต์ :  www.ft-kids.com 
LINE : 0872629361