1.8K
16 มิถุนายน 2560
“ฟิวเจอร์” ( FUTURE ) ธุรกิจการศึกษาที่เติบโตในประเทศไทย สอนแบบ ( One by One) ที่ตอบโจทย์เด็กและความฝันของเด็กมากที่สุด  

 
 
สถาบันกวดวิชาฟิวเจอร์ ( FUTURE )  เป็นโรงเรียนสอนพิเศษทางเลือกมุ่งสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมีความสุข บ่มเพาะความพร้อมให้แก่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเติบโตอย่างสมดุล ทั้งร่างกายจิตใจ ความคิด จินตนาการ และเป็นผู้นำทางความคิดด้านการศึกษา วิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างมีความสุข บนวิถีแห่งการพัฒนาปัญญา  ค้นคว้า พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวัยและความสนใจ เพื่อพัฒนาการเรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ยกระดับและพัฒนาบุคลากรให้มีความเข้าใจเรื่องการจัดการศึกษา และสามารถสร้างสรรค์การเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม  พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 
เด็กๆ คือ ต้นอ่อนที่ผ่านการบ่มเพาะภายใต้สภาวะที่เหมาะสม จนกระทั่งมีความพร้อมและมีรากแก้วที่แข็งแรง พร้อมหยั่งรากเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ ที่ยืนหยัดอยู่ได้ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ เป็นจริงในธรรมชาติ 
 
สถาบันกวดวิชาฟิวเจอร์ ( FUTURE )  จัดการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้รักการเรียนรู้ (Love to Learn) เป็นรากฐานให้เติบโต เป็นผู้ที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Long life Learning) โดยใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้หลายรูปแบบนำมาสร้างสรรค์กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับศิลปะ เพื่อให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข  

ระบบการเรียนระบบปฐมวัย

 
สถาบันกวดวิชาฟิวเจอร์ ( FUTURE )  จัดการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็ก ๆ พัฒนาเติบโตสมวัย บ่มเพาะแห่งความดี ความงาม ความอดทนพยายาม ความรัก ความสามารถ ความคิด และจินตนาการในการเรียนรู้ มีพื้นฐานทักษะที่ดี โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านการเล่นอย่างมีความสุข
 


 
 
กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมสมาธิ 

เป็นกิจกรรมเพื่อบ่มเพาะสติ ความสุข ความสงบ เพื่อเข้าใจตนเองและผู้อื่น เสริมสร้างสมาธิเพื่อให้เรียนรู้ได้ดี ก่อนเริ่มต้นกิจกรรมกับเพื่อน ๆ และครูในแต่ละวัน  
กิจกรรมพัฒนาระบบประสาทสัมผัส (Sensory Integration: SI)    
เป็นกิจกรรมที่ออกแบบเพื่อพัฒนาระบบประสาทสัมผัส   ที่จะส่งต่อไปยังการทำ งานของสมอง เมื่อเด็กได้รับการกระตุ้นระบบประสาทเหล่านี้อย่างเหมาะสม ผ่านการเคลื่อนไหวร่างกายที่หลากหลาย

กิจกรรมจินตภาษา (German Romanticism)   
 
 
เป็นกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการด้านวิชาการที่ออกแบบให้เหมาะสมและสอดคล้อง ตามช่วงวัย ประกอบด้วยทักษะการเรียนรู้ในด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านการเล่น เล่า ร้อง พร้อม ๆ กับส่งเสริมให้เด็กพัฒนาความคิดและจินตนาการอย่างมีความสุข

กิจกรรมสนุกกับภาษาอังกฤษ (Fun with English)   
 

 
 

 สถาบันกวดวิชาฟิวเจอร์ ( FUTURE )  จัดกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษที่ยั่งยืน ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ (Whole Language) เพื่อเตรียมความพร้อม โดยให้ทุกคนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง เริ่มจากเรียนรู้การอยู่ร่วมกับครูเจ้าของภาษาในกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้เรียนได้ฝึกฟังสำเนียงภาษาอย่างถูกต้อง ฝึกสร้างประโยคด้วยตัวเองผ่านการพูดสื่อสารกับครูต่างชาติที่จะอยู่ร่วมกับ นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเวลาจัดกิจกรรมทั้งหมด แล้วจึงฝึกอ่านและเขียนตามลำดับ ซึ่งสถาบันกวดวิชาฟิวเจอร์ ( FUTURE )  เชื่อว่าแนวการเรียนรู้เช่นนี้ (เหมือนแนวทางที่ใช้เรียนรู้ภาษาจากแม่ของเรา) จะทำให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติ สร้างสรรค์ และถูกต้อง

กิจกรรมโครงการของหนู (Project Approach)   
 

 

 
เป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวอย่างลุ่มลึกด้วยตนเอง ฝึกฝนกระบวนการคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ตลอดจนเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กที่เรียนรู้ด้วยการลงมือทำ 
 
กิจกรรมทบทวนตน (Wrap – up)   

 
เป็นการสรุปการเรียนรู้ประจำวัน และเรียนรู้ที่จะทบทวนตนเอง ผ่านการขอบคุณ ขอโทษ และชื่นชมสรรพสิ่งรอบ ๆ ตัว เป็นกระบวนการบ่มเพาะความสุขด้วยความรักและแบ่งปัน

การเรียนรู้ผ่าน 
การทำให้นักเรียนมีลักษณะหรือมีบุคลิกภาพของเด็กที่มีหัวใจเบิกบานสดใสช่างพูดช่างถามหรือรักการเรียนรู้หรือรู้สึกว่าการเรียนเป็นเรื่องสนุกรูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนที่นักเรียนต้องพบอยู่ทุกวันจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะส่งผลให้เด็กรู้สึกอย่างไร    สถาบันกวดวิชาฟิวเจอร์ ( FUTURE ) เชื่อว่า“ความสุข”คือจุดเริ่มต้น
 
ในระดับประถมศึกษา มัธยม 

ออกแบบกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นกระบวนการเรียนรู้  เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะความสามารถอย่างรอบด้านและสมดุลทั้งด้านทักษะการคิด  ทักษะทางภาษา  ทักษะทางสังคม  ทักษะการลงมือปฏิบัติพร้อม ๆ กับความสามารถสร้างความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความเชื่อมโยงในแต่ละรายวิชาเพื่อให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข  รู้คุณค่า  เกิดการพัฒนาเป็นองค์รวมอย่างสมดุล  เตรียมพร้อมต่อการศึกษาในระดับสูงขึ้นต่อไป  
 
 

การเรียนการสอนแบบบูรณาการ (Integrated Curriculum) 
 
เพื่อช่วยให้ผู้เรียน เรียนง่ายและสนุกพร้อม ๆ กับบ่มเพาะให้ผู้เรียนมองเห็นความเกี่ยวเนื่องและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งต่าง ๆ เกิดวิธีคิดแบบบูรณาการ พร้อม ๆ กับเข้าใจความเป็นหนึ่งเดียวกัน 
 


 
การเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project Approach)

 
เป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อฝึกฝนวิธีคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ ฝึกทักษะการสังเกตเพื่อเกิดคำถามดี ๆ ฝึกทักษะการหาคำตอบอย่างเป็นกระบวนการ จนพบความมหัศจรรย์จากคำตอบนั้น ๆ 
 

 
 
 
การเรียนการสอนแบบเปิด (Open Approach) 
 
เป็นการเรียนรู้โดยมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนแต่ละคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ในแบบที่ตอบสนองพลังความสามารถทางคณิตศาสตร์ของตนเองและสามารถปรับคุณภาพของกระบวนการคิดและผลที่ได้จากการคิดสู่องค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์
 
 
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
“ควิก เซอร์วิส” ผนึกกำ..
2,902
#แฟรนไชส์ บอมเบอร์ด็อก..
829
แฟรนไชส์เฮียลิ้มบะหมี่..
725
“แฟมิลี่มาร์ท” โอกาสสร..
709
#แฟรนไชส์ เจ วอช ซิสเท..
673
#แฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยวเรื..
628
ข่าวแฟรนไชส์มาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.