คุมอง
ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส และเซเว่นอีเลฟเว่น
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหาสินเชื่อธุรกิจ
คำฮิต : สินเชื่อ Smile Factoring..
สินเชื่อทันใจ.. สินเชื่อเพื่อกา..
   หน้าหลัก    ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร...

ประเภท สินเชื่อบุคคล (Personal Loan)
สินเชื่อ สินเชื่อผู้ประกอบการ(นิติบุคคล) 
วงเงินสินเชื่อ ไม่ระบุ
ระยะเวลา
ผ่อนชำระ
12 เดือน
รายละเอียด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการเกษตร เป็นเงินลงทุนในทรัพย์สิน เพื่อขยายธุรกิจ

หลักประกัน
 1. อสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ได้จำนองต่อเจ้าหนี้รายอื่นจำนองเป็นประกัน
 2. หลักทรัพย์รัฐบาลไทย หรือตราสารทางการเงินซึ่งออกโดยธนาคาร หรือเงินฝากในธนาคารนี้เป็นประกัน
คุณสมบัติ
ผู้ขอสินเชื่อ
 1. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย
 2. ผู้ถือหุ้นทุกคนต้องมีสัญชาติไทย
 3. ดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 รอบปีบัญชี และมีผลกำไร
 4. มีสถานประกอบการอยู่ในประเทศไทย
เอกสาร
ประกอบ
การขอสินเชื่อ
เอกสารประกอบการขอใช้สินเชื่อ
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
 • รายละเอียดโครงการและแผนธุรกิจ แผนที่ตั้งของกิจการและหลักประกัน 
 • รายละเอียดของกิจการและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน บริษัทไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่เสนอกู้ โดยระบุในวัตถุประสงค์ให้นิติบุคคลกู้เงินได้ 
 • สำเนาบัญชีเงินฝากทุกประเภทย้อนหลัง 6 เดือน ของทุกสถาบันการเงิน
 • สำเนาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหรือสิทธิการเช่าต่าง ๆ
อื่นๆ กำหนดชำระคืน
 1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานธุรกิจ กำหนดชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยภายในสิบสองเดือน เว้นแต่มีเหตุพิเศษ ให้ชำระคืนเสร็จภายในสิบแปดเดือน
 2. เพื่อเป็นเงินลงทุนในทรัพย์สิน กำหนดชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยไม่เกินสิบห้าปีเว้นแต่มีเหตุพิเศษ ไม่เกินยี่สิบปี

ชื่อผู้ติดต่อ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ที่ตั้ง เลขที่ 2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2558-6555
โทรสาร 0-2558-6341
อีเมล์ contact@baac.or.th
เว็บไซต์ goo.gl/HRn2gg
Twitter 
twitter.com/baacthailand
Facebook 
www.facebook.com/baacservicemind
Youtube 
www.youtube.com/user/baacthailand
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2558  
โหวตองค์กร
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 5 คะแนน
มีผู้เข้าชมองค์กรนี้ 1,338 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลองค์กรนี้ 1 คน
 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |   |

Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.