หน้าดาวน์โหลด   รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน   อื่นๆ 
899K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
นำรายได้ก่อนหักรายจ่ายใดๆที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีมาคำนวณภาษี ในอัตราร้อยละ 3 ผลลัพท์ที่ได้จะเป็นภาษีต้องชำระ
 File size : 0.632 MB.
 Type : pdf
22-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(235)
(7)ให้นายทะเบียนมอบใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ให้แก่ผู้ขอรับใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์
 File size : 5.332 MB.
 Type : pdf
22-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(448)
ชื่อผู้ซื้อ............
ที่อยู่..............................
อ้างถึงใบกำกับภาษีเลขที่.............ลงวันที่.........

 File size : 0.056 MB.
 Type : pdf
22-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(1,742)
รายจ่ายค่าทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้าหรือให้บริการรับจ้างผลิตสินค้า
 File size : 0.201 MB.
 Type : pdf
22-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(237)
ตัวแทนออกของที่ได้รับอนุญาตแล้วสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของได้คราวละสามปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
 File size : 0.114 MB.
 Type : pdf
22-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(262)
1.แบบ ภ.พ.01.5 ให้ยื่น 1 ชุด 2 ฉบับ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจความถูกต้องของการกรอกแล้ว ให้ลงรับในช่องด้านบนขวามือและให้มอบฉบับที่ 2 คืน ให้ผู้ประกอบการเก็บไว้เป็นหลักฐาน
 File size : 0.068 MB.
 Type : pdf
22-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(302)
ชื่อผู้ประกอบการ..................เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร......................ชื่อสถานประกอบการ.................สำนักงานใหญ่..............สาขาที่...........
 File size : 0.016 MB.
 Type : pdf
22-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(354)
ไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยง จะตกแต่ง หรือคัดแล้วหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ได้ร้อยเข้าด้วยกัน หรือประกอบกับตัวเรือน รวมทั้งไข่มุกธรรมชาติ
 File size : 1.988 MB.
 Type : pdf
22-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(326)
1.สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา)
 File size : 0.076 MB.
 Type : pdf
22-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(254)
ในการขายสินค้าความรับผิดชอบในการเสียภาษีเกิดเมื่อส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าหรือเมื่อได้รับเงินค่าสินค้า
 File size : 0.064 MB.
 Type : pdf
22-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(196)
สินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง- ผัก ผลไม้ ได้แก่ ลำไย ทุเรียน ลิ้นจี่ มังคุด มะม่วง ส้มโอ
 File size : 1.232 MB.
 Type : pdf
22-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(262)
-กล้วยสด ช็อคโกแลต น้ำผึ้ง และเครื่องอบ 
-ภาค ๒ พิกัดอัตราอากรขาเข้า
-ตอนที่ ๐๔ ประเภทที่ ๐๔๐๙ น้ำผึ้งธรรมชาติ

 File size : 0.025 MB.
 Type : pdf
22-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(199)
เป็นแบบพิมพ์ที่กรมศุลกากรกำหนดให้ผู้ส่งออกต้องยื่นต่อกรมศุลกากรในการส่งออกสินค้า ซึ่งจำแนกออกเป็น 4 ประเภท ตามลักษณะการส่งออก ดังนี้
 File size : 0.079 MB.
 Type : pdf
22-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(235)
1.ผู้มีสิทธิ์ยื่น ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการ
2.สถานที่ยื่น สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขาที่ดรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการตั้งอยู่

 File size : 0.037 MB.
 Type : pdf
22-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(273)
1.ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมตามแบบ ภษ.01-44 คือ ราคาสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมขายโดยสุจริตและเปิดเผยซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าราคารวมที่คำนวณจากค่าวัตถุดิบ ค่าวัสดุอุปกรณ์
 File size : 0.929 MB.
 Type : pdf
22-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(559)
ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะผลิตอาหาร จะต้องยื่นคำขออนุญาต และได้รับอนุญาตก่อน จึงจะทำการผลิตได้ โดยขั้นแรกจะต้องเตรียมเอกสารเพื่อยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้
 File size : 0.054 MB.
 Type : pdf
22-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(425)
4)การปรับคุณภาพน้ำ ต้องเหมาะสมและคำนึงถึงคุณภาพของแหล่งน้ำตามข้อ 3 เพื่อติดตั้งเครื่องและอุปกรณ์การกรองและฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพ
 File size : 0.599 MB.
 Type : pdf
22-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(437)
1.ให้ผู้ประกอบการตามมาตรา 81/3 ที่ประสงค์จะขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ยื่น ภ.พ. 01.1 เพื่อแจ้งขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต่ออธิบดี ซึ่งประกอบด้วยผู้ประกบการที่ประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้
 File size : 0.402 MB.
 Type : pdf
20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(281)
ราคาสินค้า C.I.F ย่อมาจากคำว่า "Cost,Insurance and Freight" เงื่อนไขการสงมอบนี้ผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้าตามสัญญาก็ต่อเมื่อ
 File size : 0.05 MB.
 Type : pdf
20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(257)
ชื่อ....................ชื่อสกุล.................ชื่อสถานประกอบการ.........ที่อยู่............ห้องเลขที่....ชั้นที่............หมู่บ้าน
 File size : 2.015 MB.
 Type : pdf
20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(194)
กรณีเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพสามิตกำหนด ซึ่งเสียภาษีจากกำไรสุทธิ 
 File size : 1.975 MB.
 Type : pdf
20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(212)
กรณีทั่วไป นำเงินได้พึงประเมินที่คาดว่าได้รับทั้งปีหักออกด้วยค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนเหลือเท่าใดเป็นเงินได้สุทธิ
 File size : 0.591 MB.
 Type : pdf
20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(220)
รถถังและยานรบหุ้มเกราะอื่นๆ ที่ขับด้วยมอเตอร์ จะติดตั้งอาวุธด้วยหรือไม่ก็ตาม และส่วนประกอบของยานดังกล่าว
 File size : 1.725 MB.
 Type : pdf
20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(321)
1.รายงานภาษีซื้อ เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการลงรายงาน -ใบกำกับภาษี
 File size : 0.049 MB.
 Type : pdf
20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(263)
ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ และใบเสร็จรับเงินค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ส่วนราชการเป็นผู้ออกถือเป็นใบกำกับภาษี
 File size : 0.055 MB.
 Type : pdf
20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(609)
ใบกำกับภาษี เล่มที่..........เลขที่..........ชื่อผู้ซื้อ...ที่อยู่..............
 File size : 0.057 MB.
 Type : pdf
20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(899)
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ  เล่มที่...เลขที่...
 File size : 0.053 MB.
 Type : pdf
20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(1,258)
คำร้องขออุทธรณ์การประเมินราคา/ภาษีอากร
วันที่....เดือน...พ.ศ........
เรื่อง..........................................

 File size : 0.05 MB.
 Type : pdf
20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(175)
1.ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม...........ชื่อโรงอุตสาหกรรม............ประเภทสินค้า............ทะเบียนสรรพสามิตเลขที่............สถานที่ตั้งเลขที่.............ตรอก/ซอย...
 File size : 1.894 MB.
 Type : pdf
20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(235)
1.ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม...........ชื่อโรงอุตสาหกรรม......................ทะเบียนสรรพสามิตเลขที่............สถานที่ตั้งเลขที่.............ตรอก/ซอย...
 File size : 0.133 MB.
 Type : pdf
20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(278)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2020 All Right Reserved.