UPDATE
ดาวน์โหลดไฟล์ : Download File For SME & Franchise
หน้าดาวน์โหลด   รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การ...   อื่นๆ 
ผู้เข้าชม 817,291 ครั้ง
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
ปัญหาในการพิจารณาว่ารายจ่ายใดเป็นรายจ่ายในการดำเนินงานที่จะตัดจ่ายในปีที่เกิดรายจ่ายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีทีเกิดรายจ่ายนั้นเลย

 File size : 0.154 MB.
 Type : pdf
09-06-2558pattanakit.net
(199)
Detail : 
การดำเนินธุรกิจในภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มชะลอตัว แม้ว่าลูกหนี้โดยส่วนใหญ่ยังจะชำระหนี้เมื่อถึงกำหนด

 File size : 0.122 MB.
 Type : pdf
09-06-2558pattanakit.net
(197)
Detail : 
โดยทั่วไปรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน ก็คือเป็นรายจ่ายในการดำเนินกิจการประเภทหนึ่ง

 File size : 0.2 MB.
 Type : pdf
09-06-2558pattanakit.net
(176)
Detail : 
เคยสงสัยกันบ้างไหมว่า รถยนต์ที่เราซื้อไปแต่ละคันนั้น เราได้จ่ายภาษีต่างๆ ที่รวมอยู่ในราคารถยนต์นั้นเป็นจำนวนเท่าไร

 File size : 0.11 MB.
 Type : pdf
09-06-2558pattanakit.net
(144)
Detail : 
ในการประกอบกิจการจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน การให้บริการ และการให้กู้ยืมเงิน ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น

 File size : 0.074 MB.
 Type : pdf
09-06-2558pattanakit.net
(148)
Detail : 
สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ ที่ประกอบกิจการในประเทศอื่นรวมทั้งในประเทศไทย

 File size : 0.078 MB.
 Type : pdf
09-06-2558pattanakit.net
(144)
Detail : 
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นยุคเศรษฐกิจเฟื่องฟูมีอัตราการเติมโตและขยายตัวอย่างรวดเร็ว

 File size : 1.154 MB.
 Type : pdf
09-06-2558pattanakit.net
(211)
Detail : 
ในการทำธุรกิจผู้ประกอบการหลายรายมักทำธุรกิจให้มีความหลากหลายและครบวงจรมากขึ้นเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้า

 File size : 0.154 MB.
 Type : doc
09-06-2558pattanakit.net
(127)
Detail : 
ในกรณีโอนทรัพย์สิน ให้บริการ หรือให้กู้ยืมเงิน โดยไม่มีค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือดอกเบี้ย หรือมีค่าตอบแทน

 File size : 2.526 MB.
 Type : pdf
09-06-2558pattanakit.net
(262)
Detail : 
เงินค่าสมาชิก เงินประกัน เงินมัดจำ เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย หรือเงินอื่นที่จ่ายไปในลักษณะทำนองเดียวกัน

 File size : 0.095 MB.
 Type : pdf
09-06-2558pattanakit.net
(180)
Detail : 
คุณบัญชา เล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ในการทำธุรกิจสมัยหนุ่ม เมื่อ 20 ปีที่แล้ว ซึ่งปัจจุบันอายุ 68 ปี โดยทำธุรกิจค้าขายรถยนต์

 File size : 0.761 MB.
 Type : pdf
09-06-2558pattanakit.net
(326)
Detail : 
สำหรับผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีที่มีรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 เป็นต้นไป

 File size : 0.341 MB.
 Type : pdf
09-06-2558pattanakit.net
(177)
Detail : 
ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จัดเก็บจากมูลนิธิหรือสมาคมเป็นภาษีทางตรง ซึ่งกำหนดให้จัดเก็บเป็นรายรอบระยะเวลาบัญชี

 File size : 0.102 MB.
 Type : pdf
09-06-2558pattanakit.net
(146)
Detail : 
กรณีธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินอื่นตามที่รัฐมนตรีกำหนด ให้คำนวณค่าหรือราคาของเงินตรา ทรัพย์สิน

 File size : 0.264 MB.
 Type : pdf
09-06-2558pattanakit.net
(181)
Detail : 
เปรียบเทียบกับประมาณการ เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่แล้ว

 File size : 0.071 MB.
 Type : pdf
09-06-2558pattanakit.net
(127)
Detail : 
ใบกำกับภาษีถูกทำลายโดยเหตุสุดวิสัย เช่น อัคคีภัย อุทกภัย หรือ วาตภัย ซึ่งต้องมีหลักฐานทางราชการหรือหลักฐานอื่นที่เชื่อถือได้

 File size : 0.254 MB.
 Type : pdf
08-06-2558pattanakit.net
(145)
Detail : 
ใช้บันทึกรายรับ หรือรายจ่ายที่เกิดขึ้น ทั้งในครัวเรือนและจากการประกอบอาชีพ

 File size : 0.933 MB.
 Type : pdf
08-06-2558pattanakit.net
(339)
Detail : 
ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษี คือ ผู้ที่มีรายได้ โดยได้เงิจากหน้าที่การงานหรือกิจการที่ทำในประเทศไทย หรือจากทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย ไม่ว่าเงินนั้นจะรับหรือจ่าย

 File size : 0.07 MB.
 Type : pdf
08-06-2558pattanakit.net
(642)
Detail : 
ในการวางแผนการเสียภาษีคือ จะต้องดูว่ามีรายได้แค่ไหน ซึ่งหากรายได้สูงพอประมาณ จำต้องมีการวางแผน

 File size : 0.119 MB.
 Type : pdf
08-06-2558pattanakit.net
(116)
Detail : 
ภาษีเป็นเรื่องที่น้อยคนไม่รู้จัก แม้ว่าประชาชนกว่า 62 ล้านคนเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพียงประมาณ 6 ล้านคน

 File size : 0.072 MB.
 Type : pdf
08-06-2558pattanakit.net
(96)
Detail : 
ในทางภาษีจะเรียกวิชาชีพอิสระนี้ว่าการประกอบโรคศิลป ซึ่งจะหมายความรวมถึงแพทย์ ทันตกรรม เภสัชกรรม พยาบาล ผดุงครรภ์ กายภาพบำบัด และเทคนิคการแพทย์


 File size : 0.055 MB.
 Type : doc
08-06-2558pattanakit.net
(115)
Detail : 
ไม่รับตรวจสอบและรับรองบัญชีในกิจการที่ตนขาดความเป็นกลางโดยมีผลประโยชน์หรือตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับกิจการนั้น

 File size : 0.035 MB.
 Type : doc
08-06-2558pattanakit.net
(104)
Detail : 
ผู้ทำบัญชีจะต้องเข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพตามหลักสูตรและสถาบันที่อธิบดีให้ความเห็นชอบ ไม่น้อยกว่า 27 ชั่วโมงในทุกรอบสามปี

 File size : 0.109 MB.
 Type : doc
08-06-2558pattanakit.net
(127)
Detail : 
ภาษีถือเป็นต้นทุนอย่างหนึ่ง หากรักจะอยู่เมืองไทย ไม่เสียภาษีลำบาก ถ้าไม่อยากเสียภาษีต้องไปอยู่ประเทศบรูไน

 File size : 0.048 MB.
 Type : pdf
08-06-2558pattanakit.net
(117)
Detail : 
กรมสรรพากรได้วางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม

 File size : 0.033 MB.
 Type : doc
08-06-2558pattanakit.net
(207)
Detail : 
ในสังคมที่มีทรัพยากรจำกัด การตัดสินใจในเรื่องการจัดสรรทรัพยากรเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

 File size : 0.152 MB.
 Type : pdf
08-06-2558pattanakit.net
(152)
Detail : 
การบริหารองค์กรประกอบด้วย กิจกรรมที่เป็นวัฎจักรในรอบระยะเวลาหนึ่ง

 File size : 0.088 MB.
 Type : pdf
08-06-2558pattanakit.net
(155)
Detail : 
ใบแนบแสดงรายละเอียดผู้เสียภาษี (นิติบุคคล) ทั้งชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี วันเดือนปีที่จ่าย ประเภทเงินได้ อัตราการเสียภาษี จำนวนเงินภาษีที่หักส่ง ฯลฯ

 File size : 0.258 MB.
 Type : pdf
15-08-2557openerpthailand.org
(1,292)
Detail : 
ภงด. 51 คือภาษี ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีงวดบัญชี เป็นภาษีที่นิติบุคคล ต้องดำเนินการ คำนวณจากประมาณการประกอบการ ประจำกึ่งงวดบัญชี
 File size : 0.145 MB.
 Type : pdf
15-08-2557openerpthailand.org
(290)
Detail : 
ภงด.50 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล คือภาษีที่นิติบุคคล ต้องดำเนินการ คำนวณจากผลประกอบการ

 File size : 0.346 MB.
 Type : pdf
15-08-2557openerpthailand.org
(1,087)
หน้าที่ 1 จาก 15 หน้า [1] - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด7,731 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
530 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,969 
  รวมสัญญาต่างๆ
279 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
334 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
746 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
553 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
52 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.