หน้าดาวน์โหลด   รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การ...   อื่นๆ 
868K
twitter
google plus
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
ชื่อผู้รับบริการ/Customer :........ที่อยู่/Address :........เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/Tax ID :...... สำนักงานใหญ่... สาขาที่...
 File size : 0.036 MB.
 Type : xlsx
07-03-2561pnkaccount.co.th
(93)
Detail : 
นามลูกค้า....ที่อยู่...เลขประจำตัวผู้เสียภาษี... สำนักงานใหญ่... สาขาที่.....

 File size : 0.159 MB.
 Type : xls
07-03-2561pnkaccount.co.th
(507)
Detail : 
1. ได้รับสินค้าตามรายการข้างบนนี้ไว้ถูกต้องแล้ว ถ้าสินค้าไม่เรียบร้อยต้องแจ้งภายใน 5 วัน มิฉะนั้นจะไม่รับผิดชอบใดๆ 2.บริษัทฯจะออกใบเสร็จรับเงิน เมื่อได้มีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว 
 File size : 0.055 MB.
 Type : xlsx
07-03-2561pnkaccount.co.th
(91)
Detail : 
เงินสด  วันที่.....บาท เงินโอนวันที่ 15/11/16 จำนวนเงิน 17,017.98 บาท เช็คธนาคาร......เลขที่......
 File size : 0.062 MB.
 Type : xlsx
07-03-2561pnkaccount.co.th
(107)
Detail : 
ที่อยู่ที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม โทร 02-123-0000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  0 0000 00000 00 0

 File size : 0.066 MB.
 Type : xls
07-03-2561pnkaccount.co.th
(417)
Detail : 
ชื่อลูกค้า / Customers: .................. ที่อยู่ / Address:.............. เลขประจำตัวผู้เสียภาษี...............................
 File size : 0.066 MB.
 Type : xls
07-03-2561pnkaccount.co.th
(105)
Detail : 
เดือนภาษี ...........ปี เลขประจำตัวผู้เสียภาษี......... สำนักงานใหญ่..........สาขาที่ .........

 File size : 0.013 MB.
 Type : xlsx
07-03-2561pnkaccount.co.th
(93)
Detail : 
เดือนภาษี...........ปี...........ชื่อผู้ประกอบการ..........เลขประจำตัวผู้เสียภาษี .......ชื่อสถานประกอบการ...... สำนักงานใหญ่สาขาที่......

 File size : 0.013 MB.
 Type : xlsx
07-03-2561pnkaccount.co.th
(85)
Detail : 
รายงานภาษีขาย เดือนภาษี มกราคม ปี 2558ชื่อผู้ประกอบการ บริษัท ทดสอบ จำกัด  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0 1098 76543 23 4 ชื่อสถานประกอบการ บริษัท ทดสอบ จำกัด
 File size : 0.117 MB.
 Type : xlsx
07-03-2561pnkaccount.co.th
(123)
Detail : 
ชื่อผู้ประกอบการ....เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร.....ชื่อสถานประกอบการ....สำนักงานใหญ่ .... สาขาที่ ชื่อสินค้า / วัตถุดิบ

 File size : 0.035 MB.
 Type : xls
07-03-2561pnkaccount.co.th
(153)
Detail : 
รายงานเงินสดรับ-จ่าย.....ชื่อผู้ประกอบการ...เลขประจำตัวประชาชน....ชื่อสถานประกอบการ....เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

 File size : 0.021 MB.
 Type : xlsx
07-03-2561pnkaccount.co.th
(221)
Detail : 
บัญชีคำนวณค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด ประจำเดือน  มกราคม...ปี พ.ศ......2558

 File size : 0.062 MB.
 Type : xls
07-03-2561pnkaccount.co.th
(196)
Detail : 
บริษัท ตัวอย่าง  จำกัด ทะเบียนลูกจ้าง ตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ....ลำดั....ชื่อ / สกุล...เพศ....สัญชาติ....วัน/เดือน/ปีเกิด


 File size : 0.057 MB.
 Type : xls
07-03-2561pnkaccount.co.th
(7,646)
Detail : 
วันที่เอกสาร 04/01/16 เลขที่ใบเสร็จ 123456 รายการ / Description รายได้ จำนวนเงิน 10,700.00


 File size : 0.03 MB.
 Type : xlsx
05-03-2561pnkaccount.co.th
(92)
Detail : 
วันที่เอกสาร 04/01/16 เลขที่เอกสาร 123456 รายการ / Descriptionค่าจ้างทำของจำนวนเงิน 10,000.00 


 File size : 0.029 MB.
 Type : xlsx
05-03-2561pnkaccount.co.th
(97)
Detail : 
ใบสำคัญทั่วไป เลขที่ JV 58010501 VOUCHERS วันที่ 05/01/15
 File size : 0.015 MB.
 Type : xlsx
05-03-2561pnkaccount.co.th
(242)
Detail : 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม  1.1 ภ.พ.30 และสำเนาใบเสร็จรับเงิน (กรณีลูกค้ายื่น ภ.พ.30 เอง)

 File size : 0.066 MB.
 Type : xlsx
05-03-2561pnkaccount.co.th
(76)
Detail : 
วันที่..เลขที่..รายการ รับ..ส่ง..จาก เอกสารประกอบการลงบันทึกบัญชี รอบบัญชี...


 File size : 0.062 MB.
 Type : xlsx
05-03-2561pnkaccount.co.th
(86)
Detail : 
ชื่อกิจการ... (ผู้ขายสินค้า/ให้บริการ)..เลขประจำตัวผู้เสียภาษี..โทรศัพท์..ที่อยู่..
 File size : 0.023 MB.
 Type : xlsx
05-03-2561pnkaccount.co.th
(388)
Detail : 
ลำดับ 1 รายการ ค่าบริการ เลขที่ใบแจ้งหนี้ IV6009002 วันที่ใบแจ้งหนี้ 12/9/17 จำนวนเงิน  25,000.00
 File size : 0.155 MB.
 Type : xls
05-03-2561pnkaccount.co.th
(191)
Detail : 
ปัญหาในการพิจารณาว่ารายจ่ายใดเป็นรายจ่ายในการดำเนินงานที่จะตัดจ่ายในปีที่เกิดรายจ่ายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีทีเกิดรายจ่ายนั้นเลย

 File size : 0.154 MB.
 Type : pdf
09-06-2558pattanakit.net
(262)
Detail : 
การดำเนินธุรกิจในภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มชะลอตัว แม้ว่าลูกหนี้โดยส่วนใหญ่ยังจะชำระหนี้เมื่อถึงกำหนด

 File size : 0.122 MB.
 Type : pdf
09-06-2558pattanakit.net
(254)
Detail : 
โดยทั่วไปรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน ก็คือเป็นรายจ่ายในการดำเนินกิจการประเภทหนึ่ง

 File size : 0.2 MB.
 Type : pdf
09-06-2558pattanakit.net
(230)
Detail : 
เคยสงสัยกันบ้างไหมว่า รถยนต์ที่เราซื้อไปแต่ละคันนั้น เราได้จ่ายภาษีต่างๆ ที่รวมอยู่ในราคารถยนต์นั้นเป็นจำนวนเท่าไร

 File size : 0.11 MB.
 Type : pdf
09-06-2558pattanakit.net
(208)
Detail : 
ในการประกอบกิจการจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน การให้บริการ และการให้กู้ยืมเงิน ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น

 File size : 0.074 MB.
 Type : pdf
09-06-2558pattanakit.net
(189)
Detail : 
สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ ที่ประกอบกิจการในประเทศอื่นรวมทั้งในประเทศไทย

 File size : 0.078 MB.
 Type : pdf
09-06-2558pattanakit.net
(184)
Detail : 
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นยุคเศรษฐกิจเฟื่องฟูมีอัตราการเติมโตและขยายตัวอย่างรวดเร็ว

 File size : 1.154 MB.
 Type : pdf
09-06-2558pattanakit.net
(279)
Detail : 
ในการทำธุรกิจผู้ประกอบการหลายรายมักทำธุรกิจให้มีความหลากหลายและครบวงจรมากขึ้นเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้า

 File size : 0.154 MB.
 Type : doc
09-06-2558pattanakit.net
(168)
Detail : 
ในกรณีโอนทรัพย์สิน ให้บริการ หรือให้กู้ยืมเงิน โดยไม่มีค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือดอกเบี้ย หรือมีค่าตอบแทน

 File size : 2.526 MB.
 Type : pdf
09-06-2558pattanakit.net
(360)
Detail : 
เงินค่าสมาชิก เงินประกัน เงินมัดจำ เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย หรือเงินอื่นที่จ่ายไปในลักษณะทำนองเดียวกัน

 File size : 0.095 MB.
 Type : pdf
09-06-2558pattanakit.net
(232)
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด7,932 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
546 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,970 
  รวมสัญญาต่างๆ
278 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
345 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
746 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
575 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
55 
  SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Service SMEs)
148 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.