UPDATE
หน้าดาวน์โหลด   รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การ...   อื่นๆ 
831K
twitter
google plus
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
ปัญหาในการพิจารณาว่ารายจ่ายใดเป็นรายจ่ายในการดำเนินงานที่จะตัดจ่ายในปีที่เกิดรายจ่ายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีทีเกิดรายจ่ายนั้นเลย

 File size : 0.154 MB.
 Type : pdf
09-06-2558pattanakit.net
(213)
Detail : 
การดำเนินธุรกิจในภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มชะลอตัว แม้ว่าลูกหนี้โดยส่วนใหญ่ยังจะชำระหนี้เมื่อถึงกำหนด

 File size : 0.122 MB.
 Type : pdf
09-06-2558pattanakit.net
(213)
Detail : 
โดยทั่วไปรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน ก็คือเป็นรายจ่ายในการดำเนินกิจการประเภทหนึ่ง

 File size : 0.2 MB.
 Type : pdf
09-06-2558pattanakit.net
(195)
Detail : 
เคยสงสัยกันบ้างไหมว่า รถยนต์ที่เราซื้อไปแต่ละคันนั้น เราได้จ่ายภาษีต่างๆ ที่รวมอยู่ในราคารถยนต์นั้นเป็นจำนวนเท่าไร

 File size : 0.11 MB.
 Type : pdf
09-06-2558pattanakit.net
(160)
Detail : 
ในการประกอบกิจการจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน การให้บริการ และการให้กู้ยืมเงิน ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น

 File size : 0.074 MB.
 Type : pdf
09-06-2558pattanakit.net
(157)
Detail : 
สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ ที่ประกอบกิจการในประเทศอื่นรวมทั้งในประเทศไทย

 File size : 0.078 MB.
 Type : pdf
09-06-2558pattanakit.net
(160)
Detail : 
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นยุคเศรษฐกิจเฟื่องฟูมีอัตราการเติมโตและขยายตัวอย่างรวดเร็ว

 File size : 1.154 MB.
 Type : pdf
09-06-2558pattanakit.net
(244)
Detail : 
ในการทำธุรกิจผู้ประกอบการหลายรายมักทำธุรกิจให้มีความหลากหลายและครบวงจรมากขึ้นเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้า

 File size : 0.154 MB.
 Type : doc
09-06-2558pattanakit.net
(137)
Detail : 
ในกรณีโอนทรัพย์สิน ให้บริการ หรือให้กู้ยืมเงิน โดยไม่มีค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือดอกเบี้ย หรือมีค่าตอบแทน

 File size : 2.526 MB.
 Type : pdf
09-06-2558pattanakit.net
(276)
Detail : 
เงินค่าสมาชิก เงินประกัน เงินมัดจำ เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย หรือเงินอื่นที่จ่ายไปในลักษณะทำนองเดียวกัน

 File size : 0.095 MB.
 Type : pdf
09-06-2558pattanakit.net
(202)
Detail : 
คุณบัญชา เล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ในการทำธุรกิจสมัยหนุ่ม เมื่อ 20 ปีที่แล้ว ซึ่งปัจจุบันอายุ 68 ปี โดยทำธุรกิจค้าขายรถยนต์

 File size : 0.761 MB.
 Type : pdf
09-06-2558pattanakit.net
(359)
Detail : 
สำหรับผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีที่มีรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 เป็นต้นไป

 File size : 0.341 MB.
 Type : pdf
09-06-2558pattanakit.net
(206)
Detail : 
ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จัดเก็บจากมูลนิธิหรือสมาคมเป็นภาษีทางตรง ซึ่งกำหนดให้จัดเก็บเป็นรายรอบระยะเวลาบัญชี

 File size : 0.102 MB.
 Type : pdf
09-06-2558pattanakit.net
(156)
Detail : 
กรณีธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินอื่นตามที่รัฐมนตรีกำหนด ให้คำนวณค่าหรือราคาของเงินตรา ทรัพย์สิน

 File size : 0.264 MB.
 Type : pdf
09-06-2558pattanakit.net
(202)
Detail : 
เปรียบเทียบกับประมาณการ เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่แล้ว

 File size : 0.071 MB.
 Type : pdf
09-06-2558pattanakit.net
(141)
Detail : 
ใบกำกับภาษีถูกทำลายโดยเหตุสุดวิสัย เช่น อัคคีภัย อุทกภัย หรือ วาตภัย ซึ่งต้องมีหลักฐานทางราชการหรือหลักฐานอื่นที่เชื่อถือได้

 File size : 0.254 MB.
 Type : pdf
08-06-2558pattanakit.net
(166)
Detail : 
ใช้บันทึกรายรับ หรือรายจ่ายที่เกิดขึ้น ทั้งในครัวเรือนและจากการประกอบอาชีพ

 File size : 0.933 MB.
 Type : pdf
08-06-2558pattanakit.net
(400)
Detail : 
ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษี คือ ผู้ที่มีรายได้ โดยได้เงิจากหน้าที่การงานหรือกิจการที่ทำในประเทศไทย หรือจากทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย ไม่ว่าเงินนั้นจะรับหรือจ่าย

 File size : 0.07 MB.
 Type : pdf
08-06-2558pattanakit.net
(680)
Detail : 
ในการวางแผนการเสียภาษีคือ จะต้องดูว่ามีรายได้แค่ไหน ซึ่งหากรายได้สูงพอประมาณ จำต้องมีการวางแผน

 File size : 0.119 MB.
 Type : pdf
08-06-2558pattanakit.net
(126)
Detail : 
ภาษีเป็นเรื่องที่น้อยคนไม่รู้จัก แม้ว่าประชาชนกว่า 62 ล้านคนเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพียงประมาณ 6 ล้านคน

 File size : 0.072 MB.
 Type : pdf
08-06-2558pattanakit.net
(105)
Detail : 
ในทางภาษีจะเรียกวิชาชีพอิสระนี้ว่าการประกอบโรคศิลป ซึ่งจะหมายความรวมถึงแพทย์ ทันตกรรม เภสัชกรรม พยาบาล ผดุงครรภ์ กายภาพบำบัด และเทคนิคการแพทย์


 File size : 0.055 MB.
 Type : doc
08-06-2558pattanakit.net
(131)
Detail : 
ไม่รับตรวจสอบและรับรองบัญชีในกิจการที่ตนขาดความเป็นกลางโดยมีผลประโยชน์หรือตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับกิจการนั้น

 File size : 0.035 MB.
 Type : doc
08-06-2558pattanakit.net
(113)
Detail : 
ผู้ทำบัญชีจะต้องเข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพตามหลักสูตรและสถาบันที่อธิบดีให้ความเห็นชอบ ไม่น้อยกว่า 27 ชั่วโมงในทุกรอบสามปี

 File size : 0.109 MB.
 Type : doc
08-06-2558pattanakit.net
(138)
Detail : 
ภาษีถือเป็นต้นทุนอย่างหนึ่ง หากรักจะอยู่เมืองไทย ไม่เสียภาษีลำบาก ถ้าไม่อยากเสียภาษีต้องไปอยู่ประเทศบรูไน

 File size : 0.048 MB.
 Type : pdf
08-06-2558pattanakit.net
(127)
Detail : 
กรมสรรพากรได้วางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม

 File size : 0.033 MB.
 Type : doc
08-06-2558pattanakit.net
(225)
Detail : 
ในสังคมที่มีทรัพยากรจำกัด การตัดสินใจในเรื่องการจัดสรรทรัพยากรเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

 File size : 0.152 MB.
 Type : pdf
08-06-2558pattanakit.net
(160)
Detail : 
การบริหารองค์กรประกอบด้วย กิจกรรมที่เป็นวัฎจักรในรอบระยะเวลาหนึ่ง

 File size : 0.088 MB.
 Type : pdf
08-06-2558pattanakit.net
(164)
Detail : 
ใบแนบแสดงรายละเอียดผู้เสียภาษี (นิติบุคคล) ทั้งชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี วันเดือนปีที่จ่าย ประเภทเงินได้ อัตราการเสียภาษี จำนวนเงินภาษีที่หักส่ง ฯลฯ

 File size : 0.258 MB.
 Type : pdf
15-08-2557openerpthailand.org
(1,353)
Detail : 
ภงด. 51 คือภาษี ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีงวดบัญชี เป็นภาษีที่นิติบุคคล ต้องดำเนินการ คำนวณจากประมาณการประกอบการ ประจำกึ่งงวดบัญชี
 File size : 0.145 MB.
 Type : pdf
15-08-2557openerpthailand.org
(300)
Detail : 
ภงด.50 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล คือภาษีที่นิติบุคคล ต้องดำเนินการ คำนวณจากผลประกอบการ

 File size : 0.346 MB.
 Type : pdf
15-08-2557openerpthailand.org
(1,120)
หน้าที่ 1 จาก 15 หน้า [1] - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด7,889 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
531 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,969 
  รวมสัญญาต่างๆ
279 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
343 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
746 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
553 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
52 
  SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Service SMEs)
148 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2018 All Right Reserved.