หน้าดาวน์โหลด   รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน   อื่นๆ 
900K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
ข้าพเจ้า...........อายุ........ปี สัญชาติ............มีบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ เลขที่.........ออกให้ ณ...........
 File size : 0.038 MB.
 Type : pdf
27-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(238)
1.ผู้มีหน้าที่  ผู้ประกอบอุตสาหกรรมน้ำหอม.......1.พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 (มาตรา 112)
 File size : 0.04 MB.
 Type : pdf
27-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(397)
10.รายละเอียดกระบวนการผลิตของสถานประกอบการ พร้อมแสดงผังภาพรวมของกระบวนการผลิต
10.1 รายละเอียดกระบวนการผลิต

 File size : 0.08 MB.
 Type : pdf
27-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(259)
(1)จัดให้มีเอกสารทางด้านเทคนิคและข้อมูลด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ พร้อมแสดงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเมื่อมีการร้องขอ
 File size : 0.471 MB.
 Type : pdf
27-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(248)
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจคำขอตามวรรคหนึ่งแล้วและเห็นสมควรให้ย้ายสถานที่ได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สลักหลังใบอนุญาตให้ย้ายสถานที่ได้
 File size : 0.047 MB.
 Type : pdf
27-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(206)
6.ผู้มีอำนาจอนุมัติ/อนุณาต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่่สาขา ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่
 File size : 0.143 MB.
 Type : pdf
27-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(822)
๑.ข้าพเจ้า..............หรือตัวแทนผู้นำเข้า(ชื่อผู้นำเข้า).............ที่อยู่.......จังหวัด........................
 File size : 0.065 MB.
 Type : pdf
27-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(214)
ชื่อผู้ผลิต/นำสั่ง...................................
ชื่อเจ้าของผลิตภัณฑ์...........................
ชื่อผู้แทนจำหน่าย................................

 File size : 0.101 MB.
 Type : pdf
27-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(199)
1.กรณีที่ผู้ประสงค์จะทำการโฆษณาไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการยื่นคำขอโฆษณายาแทน
 File size : 2.828 MB.
 Type : pdf
27-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(286)
(๑) กรณีเป็นยาที่ผลิตในประเทศ และปรากฎผุ้ผลิตโดยแน่ชัด ให้ระบุชื่อผู้ผลิตพร้อมทั้งชนิดและลักษณะของยานั้น
 File size : 0.184 MB.
 Type : pdf
27-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(200)
4.ผู้รับอนุญาตผลิต หรือนำหรือสั่งยาแผนโบราณเข้ามาราชอาณาจักรที่ได้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณไว้แล้ว
 File size : 0.082 MB.
 Type : pdf
27-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(365)
8.ชื่อสถานที่แบ่งบรรจุ..................อยู่เลขที่่..........ตรอก/ซอย.........ถนน...............หมู่ที่.........ตำบล/แขวง..........อำเภอ/เขต........
 File size : 0.128 MB.
 Type : pdf
27-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(330)
ข้าพเจ้า..........................ซึ่งมีผู้ดำเนินกิจการชื่อ...............ได้รับอนุญาตให้ ..ผลิตยาแผนโบราณ..นำหรือสั่งยาแผนโบราณเข้ามาในราชอาณาจักรตาม ใบอนุญาตที่.......มีสถานที่ประกอบธุรกิจชื่อ...............
 File size : 0.134 MB.
 Type : pdf
27-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(289)
4.3 ขนาดบรรจุ 
4.3.1 ชนิดของภาชนะบรรจุ ต้องแจ้งให้ละเอียด เช่น ขวดแก้ว/พลาสติก เป็นต้น

 File size : 0.194 MB.
 Type : pdf
27-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(412)
1.ให้ผู้ขออนุญาตยื่นหนังสือแสดงความจำนง ที่จะผลิตยาแผนโบราณ ณ กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 File size : 0.127 MB.
 Type : pdf
27-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(331)
๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะเครื่องปั้นดินเผาเซลาดอน ไม่ครอบคลุมถึงเครื่องปั้นดินเผาที่ได้ประกาศเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้ว
 File size : 0.087 MB.
 Type : pdf
27-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(228)
หากมีการบรรจุ ให้บรรจุเครื่องปั้นดินเผาสังคโลกในภาชนะบรรจุที่สะอาด เรียบร้อย และสามารถป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องปั้นดินเผาสังคโลกได้
 File size : 0.087 MB.
 Type : pdf
27-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(260)
ข้าพเจ้า/กลุ่ม..........อายุ...ปี สัญชาติ......ที่อยู่ เลขที่.......ตรอก/ซอย..........ถนน...........
 File size : 0.074 MB.
 Type : pdf
27-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(181)
ขอรับแบบคำขอและข้อแนะนำในการกรอกคำขอ...พิจารณาขีดความสามารถและความพร้อมในการยื่นคำขอ
 File size : 0.153 MB.
 Type : pdf
27-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(183)
1)ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้า ยื่นขออนุญาตทำสัญญาพร้อมแบบ ภษ.01-14/2 ต่อสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขาที่โรงอุตสาหกรรมหรือดานศุลกากร ตั้งอยู่
 File size : 0.048 MB.
 Type : pdf
27-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(228)
1)ผู้นำเข้าทำสัญญาพร้อมกับวางหลักประกัน ทำการเบิกแสตป์ล่วงหน้า (ภษ.01-14/2)
 File size : 0.044 MB.
 Type : pdf
27-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(186)
2)สรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา จ่ายแสตมป์ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
 File size : 0.044 MB.
 Type : pdf
27-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(188)
เครื่องปรับอากาศ เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นของอากาศให้เป็นไปตามความต้องการของพื้นที่ หนึ่งๆ อาจเป็นห้อง
 File size : 0.148 MB.
 Type : pdf
27-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(398)
ข้าพเจ้าธนาคาร........สำนักงานเลขที่.........ตรอก/ซอย............ถนน........แขวง/ตำบล................
 File size : 0.224 MB.
 Type : pdf
27-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(229)
ให้แสดงฉลากอาหารและควบคุมมาตราฐานผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคทั่วไป แสดงข้อความ "มีกาแฟอีน..มิลลิกรัมต่อ 100 มิลลิลิตร"
 File size : 0.051 MB.
 Type : pdf
27-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(202)
ในกรณีชาผงสำเร็จรูปมีวัตถุอื่นผสมอยู่เพื่อแต่งกลิ่นหรือรส วัตถุที่นำมาผสมต้องไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย และต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 File size : 0.06 MB.
 Type : pdf
27-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(442)
14.1ก่อนนำสุราออกจากสถานที่ทำสุรา ผู้รับอนุญาตต้องส่งตัวอย่างน้ำสุราไม่น้อยกว่า 2 ลิตร ให้กรมสรรพสามิตหรือหน่วยงานตาม ข้อ 13 ตรวจวิเคราะห์
 File size : 0.045 MB.
 Type : pdf
27-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(240)
ชื่อ......................สถานที่ตั้งเลขที่.........หมู่ที่...........ตรอก/ซอย.................ถนน...............
 File size : 1.156 MB.
 Type : pdf
27-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(333)
สถานที่ขายสุราต้องไม่ตั้งอยู่ในบริเวณสถานศึกษาหรือศาสนาสถาน รวมทั้งบริเวณต่อเนื่องติดกับสถานศึกษาหรือศาสนาสถาน
 File size : 0.266 MB.
 Type : pdf
27-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(2,601)
ชื่อและเลขที่บัตรผ่านพิธีการ....ตัวแทนออกของ........................ชื่อยานพาหนะ....................ส่งออกโดยทาง...............วันที่ส่งออก.................
 File size : 0.082 MB.
 Type : pdf
27-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(408)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2020 All Right Reserved.