UPDATE
ดาวน์โหลดไฟล์ : Download File For SME & Franchise
หน้าดาวน์โหลด   รวมสัญญาต่างๆ...   สัญญาเช่า  
ผู้เข้าชม 509,341 ครั้ง
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
หากผู้เช่ามีความประสงค์จะเช่าสถานที่เช่าอีกต่อไป
 File size : 0.048 MB.
 Type : doc
17-12-2556สำนักงานกฎหมายวิศิษย์และเพื่อน
(13,837)
Detail : 
ผู้เช่าตกลงว่าจะไม่ดำเนินการดัดแปลง ตกแต่ง แก้ไขทั้งภายในและภายนอกสถานที่เช่า
 File size : 0.069 MB.
 Type : pdf
17-12-2556สำนักงานกฎหมายวิศิษย์และเพื่อน
(13,436)
Detail : 
มื่อผู้เช่าซ้อได้ชาระเงินครบตามสัญญานี้แล้วผู้ให้เช่าซื้อถือว่ายอมให้กรรมสิทธิ์
 File size : 0.093 MB.
 Type : pdf
25-04-2554121easy
(9,111)
Detail : 
ผู้เช่าซื้อยอมรับรองวาในระหว่างที่ผู้เช่าซื้อรับรถที่เช่าซื้อไป ถ้ารถตลอดจน
 File size : 0.041 MB.
 Type : doc
25-04-2554121easy
(4,086)
Detail : 
ผู้เช่าซื้อจะชาระเงินค่าเช่าซื้อเป็นรายเดือนตามข้อ 2) ทุกวัน……….ของเดือน
 File size : 0.041 MB.
 Type : doc
25-04-2554121easy
(8,651)
Detail : 
ถ้าหากยังมีราคาเงินสดสุทธิหรือราคาเช่าซื้อคงเหลืออยู่อีก เมื่อครบกาหนด
 File size : 0.114 MB.
 Type : pdf
25-04-2554121easy
(6,642)
Detail : 
ในวันทาสัญญาเช่านี้ ผู้เช่าได้ตรวจดูที่ดินที่เช่าแล้วเห็นว่ามีสภาพปกติ
 File size : 0.086 MB.
 Type : pdf
25-04-2554121easy
(47,733)
Detail : 
กาหนดระยะเวลาเช่าให้เริ่มนับตั้งแต่วันจดทะเบียนการเช่าตามกฎหมายเป็นต้นไป
 File size : 0.113 MB.
 Type : pdf
25-04-2554121easy
(12,751)
Detail : 
ในกรณีที่มีบุคคลอื่นเข้ามาบุกรุกหรือเรียกร้องอ้างสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด
 File size : 0.092 MB.
 Type : pdf
25-04-2554121easy
(3,514)
Detail : 
หากผู้เช่าไม่ทาการไถ่ถอนหรือไม่สามารถทาการไถ่ถอนการจานองหรือการประกัน
 File size : 0.104 MB.
 Type : pdf
25-04-2554121easy
(8,781)
Detail : 

ในระหว่างระยะเวลาการเช่า หากผู้เช่ามีความประสงค์จะทาการซ่อมแซมแก้ไข


 File size : 0.107 MB.
 Type : pdf
25-04-2554121easy
(9,690)
Detail : 
จะออกใบรับเงินค่าเช่าทุกคราวที่จะรับชาระค่าเช่า
 File size : 0.09 MB.
 Type : pdf
25-04-2554121easy
(12,786)
Detail : 
บรรดาสิ่งก่อสร้างหรือซ่อมแซมลงในบริเวณบ้านเช่านี้
 File size : 0.096 MB.
 Type : pdf
25-04-2554121easy
(34,670)
Detail : 
ผู้เช่าจะไม่ให้เช่าช่วงและไม่ยอมให้บุคคลอื่นนอกจากบุคคลในครอบครัว
 File size : 0.09 MB.
 Type : pdf
25-04-2554121easy
(5,938)
Detail : 
ผู้เช่าตกลงที่จะดูแลรักษาห้องที่เช่าให้คงสภาพดีดังเดิมทุกประการ
 File size : 0.04 MB.
 Type : doc
25-04-2554121easy
(11,293)
Detail : 

ห้ามเช่าช่วงเป็นอันขาด เว้นแต่ผู้ให้เช่าตกลงยินยอมด้วยเป็นลายลักษณ์อักษร


 File size : 0.094 MB.
 Type : pdf
25-04-2554121easy
(61,574)
Detail : 
ผู้ให้เช่าจะต้องจัดการให้ผู้เช่า ผู้อยู่อาศัย หรือบริวารรื้อถอนขนย้ายออกจากที่ดิน
 File size : 0.108 MB.
 Type : pdf
25-04-2554121easy
(3,728)
Detail : 
ผู้เช่ายอมชาระค่าเช่าแก่ผู้ให้เช่าภายในวันที่ 5 ของเดือนทุก ๆ เดือน
 File size : 0.094 MB.
 Type : pdf
23-04-2554121easy
(3,411)
Detail : 
ผู้เช่าต้องจัดการในบริเวณทรัพย์สินที่เช่า อย่าให้มีสิ่งโสโครกและกลิ่นเหม็นไม่ดาเนินการทา
 File size : 0.096 MB.
 Type : pdf
23-04-2554121easy
(7,077)
Detail : 
ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่า และผู้เช่าตกลงเช่า ห้องเลขที่.............เนื้อที่.............ตารางเมตร
 File size : 0.047 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(3,385)
Detail : 
ผู้ให้เช่ายินยอมให้ผู้เช่าเข้าเช่าและใช้โรงงานเพื่อดำเนินการผลิตสินค้าประเภท .........................
 File size : 0.045 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(2,712)
Detail : 
"ผู้เช่า" ได้เช่ารถยนต์ประเภท....................ยี่ห้อ.....................รุ่น.....................เลขทะเบียน................
 File size : 0.036 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(3,192)
Detail : 

"ผู้ให้เช่า" ตกลงให้ "ผู้เช่า" ได้เช่ารถยนต์ปรประเภท....................ยี่ห้อ.....................รุ่น.............


 File size : 0.034 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(14,167)
Detail : 
ผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้เช่าเช่าที่นาโฉนเลขที่.....................แขวง/ตำลบ ............................
 File size : 0.034 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(29,908)
Detail : 
ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่าและผู้เช่าตกลงเช่าทรัพย์สิน คือ ..........................................
 File size : 0.053 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(2,006)
Detail : 
ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่าและผู้เช่าตกลงเช่าตึกแถวจำนวน ...........................ห้อง คือ ห้องเลขที่.................
 File size : 0.04 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(11,819)
Detail : 
ผู้ให้เช่าซื้อ ตกลงยินยอมให้ ผู้เช่าซื้อ เช่าซื้อที่ดินและอาคาร ในที่ดินแปลงหมายเลขที่ ......................
 File size : 0.048 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(959)
Detail : 
ผู้ให้เช่าซื้อตกลงให้เช่าซื้อและผู้เช่าซื้อตกลงเช่าซื้อทรัพย์สินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของ
 File size : 0.045 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(1,035)
Detail : 
ผู้ให้เช่าซื้อ ตกลงให้เช่าซื้อ และ ผู้เช่าซื้อ ตกลงเช่าซื้อทรัพย์สินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของ ผู้ให้เช่าซื้อ
 File size : 0.041 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(1,163)
Detail : 
ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่า และ ผู้เช่าตกลงเช่าโกดังสินค้า ชื่อ............................ตั้งอยู่ เลขที่.....................
 File size : 0.05 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(4,570)
หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า [1] - 2
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด7,674 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
530 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,956 
  รวมสัญญาต่างๆ
252 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
321 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
742 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
553 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
52 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.