หน้าดาวน์โหลด   รวมแผนธุรกิจ   รายงานการศึกษาเครือข่ายวิส... 
86K
twitter
google plus
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย
 File size : 2.962 MB.
 Type : pdf
10-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(1,144)
Detail : 
ศักยภาพของ SME ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
 File size : 3.671 MB.
 Type : pdf
10-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(1,169)
Detail : 
อุตสาหกรรมอาหาร เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าผลผลิตสูงและนอกจาก
 File size : 0.863 MB.
 Type : pdf
10-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(629)
Detail : 
อุตสาหกรรมก่อสร้างที่เป็น SME มีบทบาทในทางเศรษฐกิจสูง เมื่อเทียบกับ SME ในสาขาอื่น
 File size : 1.611 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(446)
Detail : 
วิสาหกิจส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 File size : 2.305 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(897)
Detail : 
ภาพรวมของเครือข่ายวิสาหกิจแปรรูปอาหาร กลุ่มจังหวัดสุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์
 File size : 2.9 MB.
 Type : pdf
08-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(365)
Detail : 
สายน้ำกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจข้าว เริ่มที่ต้นน้ำธุรกิจเป็นปัจจัยการผลิต
 File size : 3.004 MB.
 Type : PDF
08-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(391)
Detail : 
กลุ่มผู้ประกอบการการค้าชายแดนไม่มีการรวมกลุ่มกันอย่างเป็นจริงเป็นจัง
 File size : 2.459 MB.
 Type : PDF
08-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(274)
Detail : 
มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น บึงบอระเพ็ด
 File size : 2.914 MB.
 Type : pdf
08-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(276)
Detail : 
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มีความชำนาญและมีความรู้ทางเทคนิคการผลิตสูง
 File size : 2.837 MB.
 Type : PDF
08-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(296)
Detail : 
ระบบการขนส่งทางอากาศเป็นระบบการขนส่งที่มีการขยายตัวเร็ว
 File size : 2.568 MB.
 Type : pdf
08-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(306)
Detail : 
รายละเอียดโครงการเครือข่ายวิสาหกิจบริการองค์ความรู้ จังหวัดพิษณุโลกและนครสวรรค์
 File size : 2.768 MB.
 Type : pdf
08-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(254)
Detail : 
สายน้ำกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจอ้อยและน้ำตาลคล้ายคลึงกับของเครือข่าย
 File size : 2.611 MB.
 Type : PDF
08-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(286)
Detail : 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถของภาคเหนือตอนบน
 File size : 4.084 MB.
 Type : pdf
08-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(289)
Detail : 
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยและเป็นประตูสู่ภูมิภาคต่างๆ
 File size : 2.934 MB.
 Type : pdf
08-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(256)
Detail : 
อัตราการเจริญเติบโตของมูลค่าการค้าที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่อระบบโลจิสติกส์
 File size : 2.959 MB.
 Type : pdf
08-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(318)
Detail : 
ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตสินค้าเกษตรรายสำคัญของโลก
 File size : 3.154 MB.
 Type : pdf
08-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(293)
Detail : 
ภาพรวมของเครือข่ายวิสาหกิจผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรคุณภาพ จังหวัดนครปฐมและราชบุรี
 File size : 0.547 MB.
 Type : pdf
07-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(318)
Detail : 
ภาพรวมของเครือข่ายวิสาหกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สับปะรด
 File size : 0.517 MB.
 Type : pdf
07-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(292)
Detail : 
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนั้นมีธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมากมาย
 File size : 0.657 MB.
 Type : pdf
07-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(280)
Detail : 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวนั้นมีธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมากมาย ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ
 File size : 0.564 MB.
 Type : pdf
07-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(250)
Detail : 
สำหรับอุตสาหกรรมจักรยานยนต์และชิ้นส่วนเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่สำคัญ
 File size : 0.619 MB.
 Type : pdf
07-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(247)
Detail : 
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม อุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลไม้
 File size : 0.65 MB.
 Type : pdf
07-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(319)
Detail : 
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน เป็นภาคอุตสาหกรรมที่มีประวัติศาสตร์
 File size : 1.737 MB.
 Type : pdf
07-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(299)
Detail : 
นอกจากอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับจะมีบทบาทสำคัญต่อการส่งออก
 File size : 1.218 MB.
 Type : pdf
07-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(317)
Detail : 
ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปของไทย ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 File size : 1.467 MB.
 Type : pdf
07-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(316)
Detail : 
ยางพาราเป็นอุตสาหกรรมหลักซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
 File size : 3.264 MB.
 Type : pdf
07-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(272)
Detail : 
เนื่องจากพื้นที่ส่วนหนึ่งของด่านปาร์ดังเบซาร์ และเทศบาลตำบลตากใบเป็น
 File size : 2.885 MB.
 Type : pdf
07-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(272)
Detail : 
การท่องเที่ยวพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเริ่มได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว
 File size : 2.96 MB.
 Type : pdf
07-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(236)
Detail : 
อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มของไทยมีอัตราการขยายตัวที่ค่อนข้างสูงเช่นกัน
 File size : 3.114 MB.
 Type : pdf
07-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(259)
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด7,932 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
546 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,970 
  รวมสัญญาต่างๆ
278 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
345 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
746 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
575 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
55 
  SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Service SMEs)
148 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.