UPDATE
ดาวน์โหลดไฟล์ : Download File For SME & Franchise
หน้าดาวน์โหลด   รวมแผนธุรกิจ...   รายงานการศึกษาเครือข่ายวิส... 
ผู้เข้าชม 73,757 ครั้ง
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย
 File size : 2.962 MB.
 Type : pdf
10-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(1,030)
Detail : 
ศักยภาพของ SME ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
 File size : 3.671 MB.
 Type : pdf
10-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(815)
Detail : 
อุตสาหกรรมอาหาร เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าผลผลิตสูงและนอกจาก
 File size : 0.863 MB.
 Type : pdf
10-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(534)
Detail : 
อุตสาหกรรมก่อสร้างที่เป็น SME มีบทบาทในทางเศรษฐกิจสูง เมื่อเทียบกับ SME ในสาขาอื่น
 File size : 1.611 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(384)
Detail : 
วิสาหกิจส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 File size : 2.305 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(707)
Detail : 
ภาพรวมของเครือข่ายวิสาหกิจแปรรูปอาหาร กลุ่มจังหวัดสุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์
 File size : 2.9 MB.
 Type : pdf
08-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(305)
Detail : 
สายน้ำกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจข้าว เริ่มที่ต้นน้ำธุรกิจเป็นปัจจัยการผลิต
 File size : 3.004 MB.
 Type : PDF
08-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(315)
Detail : 
กลุ่มผู้ประกอบการการค้าชายแดนไม่มีการรวมกลุ่มกันอย่างเป็นจริงเป็นจัง
 File size : 2.459 MB.
 Type : PDF
08-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(230)
Detail : 
มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น บึงบอระเพ็ด
 File size : 2.914 MB.
 Type : pdf
08-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(220)
Detail : 
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มีความชำนาญและมีความรู้ทางเทคนิคการผลิตสูง
 File size : 2.837 MB.
 Type : PDF
08-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(247)
Detail : 
ระบบการขนส่งทางอากาศเป็นระบบการขนส่งที่มีการขยายตัวเร็ว
 File size : 2.568 MB.
 Type : pdf
08-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(258)
Detail : 
รายละเอียดโครงการเครือข่ายวิสาหกิจบริการองค์ความรู้ จังหวัดพิษณุโลกและนครสวรรค์
 File size : 2.768 MB.
 Type : pdf
08-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(198)
Detail : 
สายน้ำกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจอ้อยและน้ำตาลคล้ายคลึงกับของเครือข่าย
 File size : 2.611 MB.
 Type : PDF
08-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(235)
Detail : 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถของภาคเหนือตอนบน
 File size : 4.084 MB.
 Type : pdf
08-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(242)
Detail : 
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยและเป็นประตูสู่ภูมิภาคต่างๆ
 File size : 2.934 MB.
 Type : pdf
08-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(209)
Detail : 
อัตราการเจริญเติบโตของมูลค่าการค้าที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่อระบบโลจิสติกส์
 File size : 2.959 MB.
 Type : pdf
08-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(238)
Detail : 
ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตสินค้าเกษตรรายสำคัญของโลก
 File size : 3.154 MB.
 Type : pdf
08-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(231)
Detail : 
ภาพรวมของเครือข่ายวิสาหกิจผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรคุณภาพ จังหวัดนครปฐมและราชบุรี
 File size : 0.547 MB.
 Type : pdf
07-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(266)
Detail : 
ภาพรวมของเครือข่ายวิสาหกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สับปะรด
 File size : 0.517 MB.
 Type : pdf
07-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(230)
Detail : 
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนั้นมีธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมากมาย
 File size : 0.657 MB.
 Type : pdf
07-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(230)
Detail : 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวนั้นมีธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมากมาย ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ
 File size : 0.564 MB.
 Type : pdf
07-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(204)
Detail : 
สำหรับอุตสาหกรรมจักรยานยนต์และชิ้นส่วนเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่สำคัญ
 File size : 0.619 MB.
 Type : pdf
07-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(209)
Detail : 
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม อุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลไม้
 File size : 0.65 MB.
 Type : pdf
07-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(251)
Detail : 
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน เป็นภาคอุตสาหกรรมที่มีประวัติศาสตร์
 File size : 1.737 MB.
 Type : pdf
07-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(240)
Detail : 
นอกจากอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับจะมีบทบาทสำคัญต่อการส่งออก
 File size : 1.218 MB.
 Type : pdf
07-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(251)
Detail : 
ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปของไทย ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 File size : 1.467 MB.
 Type : pdf
07-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(251)
Detail : 
ยางพาราเป็นอุตสาหกรรมหลักซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
 File size : 3.264 MB.
 Type : pdf
07-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(224)
Detail : 
เนื่องจากพื้นที่ส่วนหนึ่งของด่านปาร์ดังเบซาร์ และเทศบาลตำบลตากใบเป็น
 File size : 2.885 MB.
 Type : pdf
07-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(197)
Detail : 
การท่องเที่ยวพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเริ่มได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว
 File size : 2.96 MB.
 Type : pdf
07-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(189)
Detail : 
อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มของไทยมีอัตราการขยายตัวที่ค่อนข้างสูงเช่นกัน
 File size : 3.114 MB.
 Type : pdf
07-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(213)
หน้าที่ 1 จาก 3 หน้า [1] - 2 - 3
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด7,731 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
530 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,969 
  รวมสัญญาต่างๆ
279 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
334 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
746 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
553 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
52 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.