ผศ.ชลธิชา บุนนาค
 
การศึกษา
 • อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อ.ม. (ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
การฝึกอบรม
 • ใบประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Cert. in Hotel Management, International Tourism and Hotel Management College (ITM), Australia
 • Cert. in Hospitality Operation (Food and Beverage Management), William Blue International Hotel Management School, Australia
 • PATA / TAT Training of Tourism Trainers Programme: Hospitality Skills
 
ผลงานทางวิชาการ
 • ชื่อหนังสือ : การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ครั้งที่/ปีที่พิมพ์ : 5/49 
 • จุดเด่นของหนังสือ
  • ความรู้ครบถ้วนทั้งด้านทฤษฏี และ ปฎิบัติ ภาพประกอบคำอธิบายชัดเจน การเรียงลำดับเนื้อหา เริ่มจากภาพกว้าง-รายละเอียด เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานมากนักทางด้านงานบริการ เพราะมีการอธิบายรายละเอียดในเรื่องต่างๆ
 
ผลงานการให้บริการด้านวิชาการแก่สังคม
 • วิทยากรบรรยายในโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรด้านการปฏิบัติงานโรงแรม หัวข้อ “แผนกอาหารและเครื่องดื่ม” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะการท่องเที่ยว และการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กับ Centara Hotel and Resorts
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจพิจารณามาตรฐานโรงแรม
 • วิทยากรบรรยายหัวข้อ “มารยาทในการรับประทานอาหารแบบตะวันตก” ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • วิทยากรบรรยายหัวข้อ “มารยาทในการรับประทานอาหารแบบตะวันตก” ให้กับสำนักอำนวยการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
 • วิทยากรบรรยายหัวข้อ “พฤติกรรมนักท่องเที่ยว” ให้กับผู้เข้าอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • วิทยากรบรรยายในโครงการอบรมมัคคุเทศก์ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย