อ.กวัน จิระคุณ
 
ประวัติการศึกษา
 
 • ปริญญาโท การตลาด นานาชาติ (MIM Program) ม.ธรรมศาสตร์ Masters’ of Science in Marketing (International Program), MIM Program Thammasat University (โครงการนานาชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั8นนํากว่า :; สถาบันทั=วโลก ทุกวิชาสอนโดยอาจารย์ชาว ต่างประเทศ)
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) ม.ธรรมศาสตร์ Bachelors of Arts (English),Thammasat University
 • นักเรียนทุน AFS ประเทศนิวซีแลนด์ ประวัติการทํางานโดยสังเขป ตําแหน่งปัจจุบัน
 
ประสบการณ์
 • วิทยากรและที่ปรึกษาทางด้าน กลยุทธ์การตลาด การขาย การบริการ สมัยใหม่ (ทั้งในและต่างประเทศ)
 • วิทยากร และที่ปรึกษา ด้านTelesales / Telemarketing / Call Center
 • วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
 • ที่ปรึกษาและนักยุทธศาสตร์ บริหารการตลาดในต่างประเทศ บริษัท วิคตอรี่ ยิปซัมบอร์ด จํากัด
 • ที่ปรึกษาด้านบริหารโครงการ บริษัท นีท ดีไซน์ จํากัด
 • Business Development, Madison Group, กรุงมานามา ประเทศบาห์เรน
 • ที่ปรึกษาผู้เชียวชาญด้านการตลาดการลงทุนในกลุ่มประเทศ Arabian Gulf countries , Iraq, Iran, Afghanistan, and Pakistan ประสบการณ์ทํางาน
 • ที่ปรึกษาพิเศษด้านการตลาดในต่างประเทศ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • รองผู้อํานวยการฝ่ายการตลาดและการขาย บริษัท ยูโรเปียน โอโตโมบิลส์ จํากัด
 • ผู้จัดการฝ่ายวางแผนธุรกิจ บริษัท ยูโรเปียน โอโตโมบิลส์ จํากัด
 • ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ซิสเต็มส์ จํากัด
 • Assistant Real
 • Estate Development Manager บริษัท ซัน-มาสเตอร์ อินเตอร์เนชันแนล เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด
 • Precious Metal trading Manager, MSN Gold Co., Ltd.