อ.พิทักษ์ บุญชม
 
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการผลิต อุตสาหกรรม คุณภาพ มาตราฐานต่างๆ
 
ประวัติการศึกษา
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น (ไทย – เยอรมัน) สาขา เครื่องกล
 
ประสบการณ์
 • ด้านวิทยากรที่ปรึกษา
  • หัวข้อ : International Material Data System ( IMDS ), การวิเคราะห์ปัญหางาน, ภาวะผู้นำ, อนุรักษ์พลังงาน, การสร้างพนักงานคุณภาพในองค์กร,
  • การควบคุมคุณภาพ, ระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า ให้กับโรงงานและบริษัทฯ เป็นจำนวนมาก 
 
ประวัติการฝึกอบรม
 • ISO/TS 16949 : 2009 Introduction & Implementation
 • การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (Advanced Product Quality Planning (APQP) 
 • ภาวะล้มเหลว และการวิเคราะห์ผลกระทบ (Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) 
 • กระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนในการผลิตและวิธีการจัดทำแผนควบคุมกระบวนการ (Production Part Approval Process (PPAP) And Control Plan)
 • การควบคุมกระบวนการผลิตในเชิงสถิติ (Statistical Process Control (SPC)
 • การวิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement System Analysis (MSA)
 • ประสิทธิภาพและเทคนิคการเป็นหัวหน้างาน (Technique to be an Efficient Supervisor Skills)
 • ระบบการผลิตแบบทันเวลา (JIT)
 • International Material Data System (IMDS)
 • The Importance of Dimensional Measuring Instruments.
 • ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการต่อสังคม (Corperate Social Responsibilities (CSR) (ISO 26000)
 • National Engineering Conference 2007.