อ.พีระพงษ์ เตชะทัตตานนท์
 
ผู้จัดการด้านงานสร้างสรรค์และสื่อสารสาธารณะ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)