บทความทั้งหมด    บทความค้าขาย    การบริหารจัดการร้านค้า    การเช่าพื้นที่ หาทำเล เปิดร้าน
31K
1 นาที
29 สิงหาคม 2556
3 ข้อพิจารณา ในการเลือกทำเลที่ตั้งร้านกาแฟ / ทำเลสำหรับเปิดร้านกาแฟ


 
สำหรับร้านกาแฟแล้วทำเลที่ตั้งถือเป็นเรื่องสำคัญอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้ ร้านกาแฟที่ตั้งอยู่ในทำเลที่ดีย่อมมีโอกาสในการประสบความสำเร็จสูง
 
ทำเลที่ตั้งสำหรับทำร้านกาแฟ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
 1. ทำเลจากสถานที่เดิมที่มีอยู่แล้ว
 2. ทำเลที่ได้มาจากหาเองเพื่อเปิดร้านกาแฟโดยเฉพาะ
แบบแรก ทำเลจากจากสถานที่ที่มีอยู่แล้ว ซึ่งส่วนมากที่ดินหรือสถานที่เป็นเจ้าของกิจการไม่ต้องไปเช่าพื้นที่ เช่าอาคาร ตัวอย่างเช่น บ้าน อาคารพาณิชย์ หอพัก โรงแรม หรือตลาด เป็นต้น
 
แบบสอง ทำเลหาเอง ซึ่งทำเลหาเองมีหลักในการพิจารณา 3 ข้อดังต่อไปนี้
 
 
 
1) สถานที่ตั้งและสิ่งแวดล้อม
 • ความหนาแน่นของลูกค้า (จำนวนลูกค้าที่ผ่านไปผ่านมาในบริเวณที่ตั้งของร้าน)
**หากเป็นไปได้เลือกทำเลที่อยู่ใกล้สถานศึกษา สถานที่ราชการ แหล่งท่องเที่ยว หรือแหล่งชุมชนบ้านพักอาศัย
 • สภาพแวดล้อมทางกายภาพโดยรอบ ควรจะมีลักษณะที่สะอาดสะอ้านไม่แออัด (ทุกอย่างรอบๆร้านกาแฟ เช่นพวกตึก อาคาร สิ่งก่อสร้างต่างๆ)
 • ระดับการแข่งขันในธุรกิจเดียวกัน (จำนวนร้านค้ากาแฟที่ตั้งในบริเวณใกล้เคียง)
 • แนวโน้มของภูมิทัศน์ และเศรษฐกิจโดยรอบ (การตัดถนน, การเพิ่มเส้นทางเดินรถ, โครงการสิ่งปลูกสร้างต่างๆ)
 • ความสะดวกสบาย (ควรเลือกทำเลในการเปิดร้านกาแฟที่อยู่ใกล้ที่พักอาศัยเพื่อให้สะดวกต่อการเดินทาง


2) กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยทำการสังเกตลูกค้าที่เข้าร้าน และที่เดินผ่านไปมาในบริเวณที่ตั้งร้านเพื่อเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้
 • ประเภทของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (อาชีพ, เพศ, อายุ, การศึกษา)
 • พฤติกรรม และรูปแบบการจับจ่ายใช้สอย (ความถี่ของการซื้อสินค้า, กลุ่มสินค้า หรือยี่ห้อที่เลือกซื้อ)
 • กำลังการซื้อของลูกค้า (เฉลี่ยมูลค่าการซื้อต่อครั้ง ของแต่ละกลุ่มลูกค้า)
3) ข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่ง ควรทำการศึกษาหาข้อมูลของคู่แข่งทางการค้าในประเด็นดังต่อไปนี้
 • ประเภทหรือรูปแบบร้านค้าคู่แข่ง
 • สินค้า และบริการที่นำเสนอ
 • ราคาสินค้าภายในร้าน
 • ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและเจ้าของร้านกำลังการซื้อของลูกค้า (เฉลี่ยมูลค่าการซื้อต่อครั้ง ของแต่ละกลุ่มลูกค้า)